Het belang van zintuiglijke marketing

Het belang van zintuiglijke marketing

Alles wat we aandacht geven en ervaren in ons leven, is een gevolg van iets dat we zien, horen, proeven, ruiken of aanraken. We nemen de wereld om ons heen waar via ál onze zintuigen. Toch worden er door merken vaak maar één of twee aangesproken. Waarom het belangrijk is om méér aan zintuiglijke marketing te doen.

(English version below Dutch ↓)

Waarom zou je méér zintuigen prikkelen?

Wij mensen nemen de hele dag beslissingen op basis van onze ervaring, herinnering en emotie. Een merk is feitelijk ook een mentaal beeld of gevoel dat iemand bij een bedrijf of product heeft. Als een merk meerdere zintuigen prikkelt, zullen we er dus ook op een dieper emotioneel niveau mee verbinden. We herkennen en herinneren het merk eerder en zijn ook loyaler naar het merk toe, blijkt uit onderzoek. Zintuiglijke marketing helpt je je merkdoelstellingen te bereiken.

Laat je merk zien

De visuele branding of een aantrekkelijk campagnebeeld krijgt doorgaans de aandacht die het verdient, dat is mooi. Belangrijk is wel dat je deze altijd ontwikkelt vanuit het doel en de essentie van het merk. ‘Mooi is geen argument’, zeg ik wel eens. Het moet kloppen en communiceren wat het moet communiceren. En: blijf áltijd consistent en laat je nooit verleiden een campagne vorm te geven die mensen niet herkennen als ‘van jou’.

Laat je merk horen

Veel merken publiceren tegenwoordig een podcast en laten daarmee letterlijk hun boodschap horen. Maar het kan ook heel krachtig werken voor je recognition en recall om muziek of geluid aan je merk te koppelen. Het mondharmonica deuntje van Unox bijvoorbeeld roept gelijk het gevoel op van koude winters en dampende stamppotten. Of denk aan het typische Ring geluid. Als je het hoort, weet je precies welke deurbel iemand heeft.

Het belang van zintuiglijke marketing - laat je merk proeven

Laat je merk proeven

Smaak is een intiem zintuig dat heel persoonlijke interactie vereist. Iets opeten creeëert een sterke emotionele connectie en je onthoudt het moment doorgaans langer. Dus is je merk iets eetbaars, laat het proeven. Zo niet, trigger smaak op andere, creatieve manieren om een positieve ervaring te creëren. Bijvoorbeeld door het product te koppelen aan een eetmoment, het product te vertalen naar een gerecht of met iets eetbaars de sfeer van het land of de tijd die geassocieerd wordt met het product op te roepen.

Laat je merk ruiken

Geuren worden het diepst verankerd in ons geheugen. Geuren kunnen zelfs herinneringen uit je kindertijd oproepen. Dus ook recentere herinneringen aan je ervaring met een product. Een geur koppelen aan je merk kan het contact met het merk ook aangenamer maken. En daarmee de keuze voor het merk beïnvloeden. Een bekend voorbeeld is de geur van Zwitsal. Of prettige geuren in winkels, waardoor je er langer wilt blijven.

Laat je merk voelen

In onze extreem digitaal georganiseerde wereld, wordt menselijke interactie en tactiliteit alleen maar belangrijker. Aanraking stimuleert de hersenactiviteit en maakt dat je een moment beter onthoudt. Het fysiek vasthouden van een product creëert verlangen. Apple plaatst zijn producten in de store daarom zo, dat je ze wel móet oppakken. Ook het gevoel van beweging of temperatuur kan een extra dimensie geven aan het contact met een merk.

Dé tijd voor zintuiglijke marketing

We zitten in een periode van verregaande digitalisering. Daarbij hebben we nu al een aantal jaren achter de rug waarin persoonlijk contact ontmoedigt of zelfs verboden werd. De behoefte aan zintuiglijkheid en fysiek contact is groter dan ooit. Door als merk meerdere zintuigen aan te spreken in je marketingactiviteiten, maak je niet alleen méér impact, maar vervul je ook hun verlangen naar écht contact.

Het belang van zintuiglijke marketing - laat je merk ruiken

The importance of sensory marketing

Everything we pay attention to and everything we experience in our lives starts with seeing, hearing, tasting, smelling or touching something. We perceive the world around us with all our senses. Yet brands often only stimulate one or two of them.

Why should you stimulate more senses?

We humans make a lot of decisions each and every day, primarily based on our experience, memory and emotion. A brand is is in fact also a mental image or feeling that someone has about a company or product. So if a brand stimulates multiple senses, we will connect with it on a deeper emotional level. Research shows that if we do so, people recognize and remember the brand better and are also likely to be more loyal to the brand.

Let people see your brand

The visual branding or the design of the product, package or campaign usually gets the attention it deserves. Which is good. Keep in mind to always develop the design based on the purpose and the essence of the brand. I sometimes say: “It’s not relevant wether it’s ‘pretty’.” A design has to be fit for the brand and communicate what it needs to communicate. Very important: always be consistent and never be tempted to design something that people don’t recognize as ‘yours’.

Make your brand heard

Nowadays, many brands publish a podcast and literally make their message be heard. But it can also be very powerful for your recognition and recall to link music or sound to your brand. The tune from Dutch food brand Unox (Unilever) for example, immediately evokes a feeling of cold winters and steaming stews and soups. Or think of the typical sound of the Ring doorbel. When you hear it, you know exactly which doorbell someone has.

Give a taste of your brand 

Taste is an intimate sense that requires very personal interaction. Eating something creates a strong emotional connection and you usually remember the moment longer. So if your brand is an edible product, let it taste. If not, trigger flavor in other creative ways to create a positive experience. For example, by linking the product to a specific mealtime, translating the product into a dish or by handing out a bite to evoke the atmosphere of the country or the time in history associated with the product.

Het belang van zintuiglijke marketing - laat je merk voelen

Add scent to your brand

Scents are most deeply rooted in our memory. They can even bring back childhood memories. So they can definitely recall more recent memories of your experience with a product or a brand. Linking a scent to your brand can also make the interaction with the brand more pleasant and influence the choice for the brand in a positive way. A well-known example in The Netherlands is the scent of Zwitsal. A baby skin care brand with a very distinctive smell to all of their products. Or a pleasant perfume in a shop that make you want to spend more time in there.

Make your brand feel good

In our extremely digital world, human interaction and tactility is becoming more and more important. Touch stimulates brain activity and makes you remember a moment better. Physically holding a product creates desire. Apple therefore places the products in their stores in such a way that you háve to pick them up. The feeling of movement or temperature can also give an extra dimension to the interaction with a brand.

Now is the time for sensory marketing

We live in a time of far-reaching digitization. In addition, we’ve even expericenced several years of discouraged or even prohibited close personal interaction. The need for sensory input and physical contact is greater than ever. By stimulating and appealing to multiple senses, your brand will not only make more impact, but you’ll also fulfill their desire for real contact.
MEER DAN EEN MARKETINGSAUSJE

More than Mayo helpt ambitieuze merken aan een doordachte merk- en marcomstrategie en belevingsvolle campagnes voor succesvolle marktintroductie. 

You only have one chance to make a great first impression