Worlds of Wonder - hoe je mensen raakt met betekenisvolle belevingen - www.morethanmayo.com/worlds-of-wonder-betekenisvolle-belevingen | image: WOW book launch, copyright: Aafke Holwerda Fotografie

Worlds of Wonder – hoe je mensen raakt met betekenisvolle belevingen

Beleving lijkt een hypewoord, maar het is van alle tijden. In deze digitale tijd is de behoefte aan tastbare belevingen echter groter dan ooit. Stan Boshouwers en Erik Bär schreven het boek Worlds of Wonder, experience design for curious people naar aanleiding van hun jarenlange ervaring met het creëren van experiences. Joe Pine – auteur van The Experience Economy – kwam speciaal voor de boeklancering naar Nederland.

(English version below Dutch ↓)

Experience design is verhalen delen

Volgens de auteurs van het boek is experience design ‘Het creëren van ruimtes om mensen te inspireren en verhalen te delen’. Het doel is altijd het overbrengen van een idee of verhaal. De belevingsruimte is het middel. Het verschil met wat More than Mayo doet? Wij maken doorgaans gebruik van een bestaande ruimte die we inrichten. Maar beide vertellen we verhalen door iemand iets te laten ervaren met zoveel mogelijk zintuigen.

De kracht van beleving

Narratieve ruimtes – of zoals Boshouwers en Bär het noemen: Worlds of Wonder – maken bezoekers onderdeel van een verhaal. Ze wakkeren de eigen verbeelding aan en stimuleren je om zelf na te denken of met ideeën aan de slag te gaan. Hierbij is het belangrijk dat je verrast wordt: wonder. Omdat verrassing onze zintuigen op scherp zet. Het stelt ons brein open voor nieuwe ideeën. Laat ons anders kijken. En het zorgt dat we alles beter onthouden.

Worlds of Wonder - hoe je mensen raakt met betekenisvolle belevingen - www.morethanmayo.com/worlds-of-wonder-betekenisvolle-belevingen | image: WOW book launch, copyright: Aafke Holwerda FotografieErik Bär at WOW booklaunch – copyright: Aafke Holwerda Fotografie

Hip? Nee, een eeuwenoude menselijke behoefte

Mensen ontmoeten elkaar al eeuwen om verhalen uit te wisselen. Het is een oeroude menselijke behoefte. We komen bij elkaar in een grot, herberg of op een plein en bespreken wat we hebben meegemaakt en hoe daarmee om te gaan. Nu onze samenleving steeds meer aan het digitaliseren is, wordt die oerbehoefte sterker. Experience designers – en experience marketeers – geven invulling aan die behoefte.

Van toegevoegde waarde zijn in de belevingseconomie

In 1999 alweer publiceerden Joseph Pine en James Gilmore hun boek The Experience Economy. Ze beschrijven hierin dat we een ontwikkeling hebben doorgemaakt van het verkrijgen van grondstoffen, naar het maken van producten en het leveren van diensten. In deze tijd, zo stellen ze, kun je je hiermee niet meer onderscheiden. Nu zit je toegevoegde waarde en relevantie in het bieden van experiences.

Hoe koffie méér waarde krijgt

Joe Pine licht dit tijdens de boekpresentatie toe met koffie. Het is lastig je te onderscheiden met koffiebonen, pakken koffie en standaard espresso’s in een koffiebar. Maar voor koffie die we zelf samen kunnen stellen en die speciaal voor ons gemaakt wordt, zijn we bereid veel geld te betalen: de Starbucks-beleving. Zo krijgt een ‘commodity’ als koffie meerwaarde.

Worlds of Wonder - hoe je mensen raakt met betekenisvolle belevingen - www.morethanmayo.com/worlds-of-wonder-betekenisvolle-belevingen | image: WOW book launch, copyright: Aafke Holwerda FotografieJoe Pine at WOW booklaunch – copyright: Aafke Holwerda Fotografie

Van belevingen naar transformaties

Tijdens de boekpresentatie en in het boek gaat Joe Pine in op de volgende stap in de economische ontwikkeling: transformatie. Unieke belevingen die zo ver gepersonaliseerd zijn, dat ze ons diep raken en ons denken veranderen. Die ons helpen om onze ambities waar te maken en te groeien als mens. Dit is de grootste economische waarde die je als merk aan mensen kunt bieden.

Je boodschap krachtig overbrengen

Een betekenisvolle beleving creëren is een krachtige manier om je boodschap over te brengen. Je laat bezoekers iets ervaren met meerdere zintuigen. Het maakt je merk, je verhaal of ideeën tastbaar. Het boek Worlds of Wonder neemt je mee in deze wereld en laat je niet alleen zien wat dit precies inhoudt en wanneer het een goed idee is om hiermee aan de slag te gaan, maar ook hoe het praktisch in zijn werk gaat.

Worlds of Wonder, experience design for curious people| Stan Boshouwers en Erik Bär | BIS Publishers | ISBN 978-90-6369-464-7 | € 39,-

Worlds of Wonder - hoe je mensen raakt met betekenisvolle belevingen - www.morethanmayo.com/worlds-of-wonder-betekenisvolle-belevingen | image: WOW book, copyright: BIS Publishers

Worlds of Wonder – how to inspire and connect with meaningful experiences

Experience design or experience marketing may seem like a trend, but it has been important throughout the years. In this digital era however, the need for tangible and sensory experiences is bigger than ever. Stan Boshouwers and Erik Bär wrote the book Worlds of Wonder, experience design for curious people, based on their 20-year career in creating experiences. Joe Pine – author of The Experience Economy – visited the Netherlands especially for the book launch.

Experience design is sharing stories

According to the authors of the book, experience design is ‘Creating spaces to inspire people and share stories’. The goal is always to convey an idea or a story. The experience space is the means to do this. How is that different from experience marketing, you ask? The designer builds the space, the marketer adopts an existing space. But both tell stories by stimulating as many senses as possible and creating an experience.

Worlds of Wonder - hoe je mensen raakt met betekenisvolle belevingen - www.morethanmayo.com/worlds-of-wonder-betekenisvolle-belevingen | image: WOW book launch, copyright: Aafke Holwerda FotografieStan Boshouwers at WOW booklaunch – copyright: Aafke Holwerda Fotografie

The power of experience

Narrative spaces – or as Boshouwers and Bär call it: Worlds of Wonder – include visitors in a story. They stir up your imagination and stimulate you to think about or to work with the ideas you’re being immersed in. It is important that you are surprised, that you’ll wonder. Because surprise sharpens our senses. It opens our brains to new ideas and lets us take on a different view. Also, it ensures that we remember everything better.

Trendy? No, an age-old human need

People have been meeting each other for centuries to exchange stories. It is an ancient human need. We came together in a cave, in an inn or on a square and discussed what we have experienced and how to deal with it, for for centuries. Now that our society is increasingly digitizing, that urge is becoming stronger. Experience designers – and experience marketeers – fulfill that need.

To be of added value in the experience economy

In 1999, Joseph Pine and James Gilmore published their book The Experience Economy. They describe that our economy developed from harvesting raw materials, to making products and providing services. In this time, they argue, you can no longer distinguish yourself with this. Now there’s added value and relevance in offering experiences.

Worlds of Wonder - hoe je mensen raakt met betekenisvolle belevingen - www.morethanmayo.com/worlds-of-wonder-betekenisvolle-belevingen | image: WOW book launch, copyright: Aafke Holwerda FotografieErik Bär at WOW booklaunch – copyright: Aafke Holwerda Fotografie

How coffee gets more value

Joe Pine explains this at the book presentation with coffee. It is difficult to distinguish yourself with coffee beans, grinded and packed coffee or standard espressos in a coffee bar. But for coffee that we can assemble individually and that is made especially for us, we are prepared to pay a lot of money: the Starbucks experience.

From experiences to transformations

In his presentation and in the book, Joe Pine discusses the next step in economic development: transformation. Unique experiences that are so far personalized that they touch us deeply and change our thinking. These experiences help us to achieve our ambitions and to grow. They transform us. This is the greatest economic value a brand can offer.

Tell your story effectively

Creating a meaningful experience is a powerful way to get your message across. To tell your story effectively. You’ll let visitors experience something with multiple senses. It makes your brand, your story or ideas tangible. The book Worlds of Wonder immerses you into this world and shows you what this means and when it’s a good idea to work with experiences. Besides that, it’ll tell you how it’s done.

Worlds of Wonder, experience design for curious people| Stan Boshouwers en Erik Bär | BIS Publishers | ISBN 978-90-6369-464-7 | € 39,-

Worlds of Wonder - hoe je mensen raakt met betekenisvolle belevingen - www.morethanmayo.com/worlds-of-wonder-betekenisvolle-belevingen | image: WOW book launch, copyright: Aafke Holwerda FotografieStan Boshouwers at WOW booklaunch – copyright: Aafke Holwerda Fotografie
MEER DAN EEN MARKETINGSAUSJE

More than Mayo helpt ambitieuze merken aan een doordachte merk- en marcomstrategie en belevingsvolle campagnes voor succesvolle marktintroductie. 

You only have one chance to make a great first impression