sensemktg.com-economist

Wat is experience marketing?

Experience marketing? Dat betekent toch dat je events bedenkt en organiseert? Niet helemaal. Want met alleen een event en verder niets ga jij je targets niet halen. Ja, events zijn super geschikt om beleving te creëren. Maar events krijgen meer waarde in een groter geheel. Je gaat je markt bewerken. Mét beleving.

(English version below Dutch ↓)

In het hoofd van je klant

Als marcom-, brand-, marketing- of productmanager zul je de volgende uitspraken vast herkennen:

 • ‘Hoe kunnen we onze doelgroep effectief bereiken?’
 • ‘Kunnen we iets op touw zetten waardoor mensen en media over ons gaan praten?’
 • ‘Dit jaar gaan we voor 50% merkbekendheid en een klanttevredenheidsscore van 8,2!’

Een merk zit in iemands hoofd. Dat weet jij. Je klant geeft er zelf betekenis aan. En die betekenis wil jij beïnvloeden. Want als jouw merk ‘top-of-mind’ is en een positieve emotie triggert, dan kiest die klant voor je.

Werkwijze: experience marketing

Merken onderscheiden zich door een prettige, liefst onvergetelijke ervaring te creëren, die klanten graag met anderen willen delen. Experience marketing is de manier om je klant het onderscheidend vermogen van jouw merk of product te laten ervaren, waardoor een sterke (emotionele) relatie tot stand komt. Hierdoor verbetert je imago, stijgt de loyaliteit en zal je klant het verhaal sneller doorvertellen.

Waar de magie begint

Experience marketing gaat uit van je klant, jouw merk (of product) en de verbinding daartussen. Een experience marketeer onderzoekt het gedrag, de waarden, wensen en verlangens van je doelgroep. Om erachter te komen hoe deze mensen jouw merk (of product) ervaren, wat ze drijft en hoe ze in beweging komen. Ook duikt een experience marketeer in jouw organisatie; waar sta je voor, wat maakt jouw merk (of product) uniek en wat zijn je ambities voor de toekomst? Dan ontdek je waar jullie elkaar vinden. En daar begint de magie!

sensemktg.com-innocent

Treehab – image source: sensemktg.com

Optimale beleving

Een experience marketeer houdt rekening met een heleboel factoren om optimale beleving te creëren. Hij of zij zal zich altijd afvragen hoe je zoveel mogelijk zintuigen kunt prikkelen. Bovendien houdt hij altijd het communicatiedoel voor ogen en zorgt hij voor consistentie in het overbrengen van de boodschap. Anders gezegd: hij doet niets zomaar. Alle onderdelen van de aanpak hebben betekenis. Ook mag je van een experience marketeer verwachten dat hij je klanten positief wil verrassen en originele invalshoeken bedenkt.

Méér dan een event alleen

Live evenementen zijn fantastische belevings-accelerators. Maar voor een groots effect ga je verder. Zoals bij alle communicatie geldt ook hier de kracht van herhaling. Je ontwerpt een serie van interacties die allemaal bijdragen aan die positieve beleving. Dus zoek ook contact vóór- en na een event. Bijvoorbeeld een uitgebreide on- en offline campagne toewerkend naar een big bang, gevolgd door een korte terugblik. Of een korte, intensieve aanloop naar een event en een follow up campagne om media-aandacht te genereren.

Dus, wil jij:

 • je merk op een originele manier bij je doelgroep onder de aandacht brengen?
 • de merkvoorkeur van je (potentiële) klanten een boost geven en je brand love vergroten?
 • jouw nieuwe product met een big bang in de markt zetten en van klanten fans maken?

Denk experience marketing!

 

Bright ideas

Wil jij ook méér dan een event? Ga jij voor beleving? Neem contact op

 

sensemktg.com-economist

Discomfort Futures – image source: sensemktg.com

What is experience marketing?

Experience marketing? Isn’t that kind of the same thing as creating events? Not quite. Because with one single event and nothing else you won’t reach your targets. Yes, events are excellent means for creating an experience. But events become more valuable in a bigger picture. You need to go to market and do some marketing. Experience marketing.

In your customer’s head

As a marcomms-, brand- marketing- or product manager you’ll recognize the following statements:

 • ‘How can we effectively reach our target group?’
 • ‘Can we organize something that makes people and media talk about us?’
 • ‘This year we want 50% brand awareness and a customer satisfaction score of 8.2!’

A brand is in someone’s head. You know that. Your customer gives meaning to it. And you want to influence that meaning. Because when your brand is ‘top-of-mind’ and triggers a positive emotion, that customer will choose you.

Method: experience marketing

Brands distinguish themselves by creating a pleasant, preferably unforgettable experience that customers would like to share with others. Experience marketing is the way to let your customer experience the distinctive character of your brand or product, creating a strong (emotional) relationship. This improves your image, increases loyalty and your customer will be more willing to share the story.

What is experience marketing? www.morethanmayo.com/wat-is-experience-marketing | Image: Weigh this, source: www.geventm.comWeigh This – image source: www.geventm.com, campaign: www.youtube.com

Where the magic begins

Experience marketing is based on your customer, your brand (or product) and the connection inbetween. An experience marketer researches the behavior, values, wishes and desires of your target group. To find out how these people experience your brand (or product), what drives them and what moves them. An experience marketer also dives into your organization; where do you stand for, what makes your brand (or product) unique and what are your future ambitions? You’ll discover where these paths cross. And that’s where the magic begins!

Optimal experience

An experience marketer takes a lot of factors into consideration when creating an optimal experience. He or she will always think about how to stimulate as many senses as possible. Moreover, he always keeps the communication goal in mind and ensures consistency in conveying the message. In other words: every component of an approach has meaning. You may also expect from an experience designer that he’ll positively surprise your customers and come up with original perspectives.

More than just an event

Live events are fantastic experience accelerators. But for a big effect you go beyond. As with all communications, the ‘power of repetition’ also applies here. You need to design a series of interactions that all contribute to that positive experience. So always create touchpoints before and after an event. For example, an extensive on- and offline campaign leading to a big bang and followed by a short review. Or a short, intensive run-up to an event and a follow-up campaign to generate media attention.

So, do you want to:

 • bring your brand to the attention of your target group in an original and creative way?
 • boost the brand preference of your (potential) customers and increase your brand love?
 • introduce your new product to the market with a big bang and turn customers into fans?

Think experience marketing!

 

 Bright ideasDo you want móre than an event? Are you aiming for experience? Contact us
MEER DAN EEN MARKETINGSAUSJE

More than Mayo helpt ambitieuze merken aan een doordachte merk- en marcomstrategie en belevingsvolle campagnes voor succesvolle marktintroductie. 

You only have one chance to make a great first impression