What is experience marketing? www.morethanmayo.com/wat-is-experience-marketing | Image: Absolut bloody, source: www.adsoftheworld.com

Wat is experience marketing?

Fancy term hoor, daar onder je logo. Maar wat is nou experience marketing? Je bedenkt en organiseert toch events? Klopt. En events zijn een onderdeel van een groter geheel. Want met alleen een event en verder niets ga jij je targets niet halen. Je gaat de markt bewerken. Mét beleving.

What is experience marketing? www.morethanmayo.com/wat-is-experience-marketing | Image: Absolut bloody, source: www.adsoftheworld.comAbsolute bloody – image source: www.adsoftheworld.com

In het hoofd van je klant

Als MarCom-, brand- of productmanager of als marketeer zul je de volgende uitspraken vast herkennen:

 • ‘Hoe kunnen we onze doelgroep effectief bereiken?’
 • ‘Kunnen we iets op touw zetten waardoor mensen / media over ons gaan praten?’
 • ‘Dit jaar gaan we voor een klanttevredenheid / merkbekendheid van 8,2!’

Een merk zit in iemands hoofd. Dat weet jij. Je klant geeft er zelf betekenis aan. En die betekenis wil jij beïnvloeden. Want als jouw merk ‘top-of-mind’ is en een positieve emotie triggert, dan kiest die klant voor je.

Werkwijze: experience marketing

Merken onderscheiden zich door een prettige, liefst onvergetelijke ervaring te creëren die klanten graag met anderen willen delen. Experience marketing is de manier om je klant het onderscheidend vermogen van jouw merk of product te laten ervaren, waardoor een sterke (emotionele) relatie tot stand komt. Hierdoor verbetert je imago, stijgt de loyaliteit en zal je klant het verhaal sneller doorvertellen.

Waar de magie begint

Experience marketing gaat uit van je klant, jouw merk (of product) en de verbinding daartussen. Een experience designer onderzoekt het gedrag, de waarden, wensen en verlangens van je doelgroep. Om erachter te komen hoe deze mensen jouw merk (of product) ervaren, wat ze drijft en hoe ze in beweging komen. Ook duikt een experience designer in jouw organisatie; waar sta je voor, wat maakt jouw merk (of product) uniek en wat zijn je ambities voor de toekomst? Dan ontdek je waar jullie elkaar vinden. En daar begint de magie!

What is experience marketing? www.morethanmayo.com/wat-is-experience-marketing | Image: Edible garden, source: www.independent.co.ukEdible garden – image source: www.independent.co.uk

 

Belangrijke elementen

Een experience designer houdt rekening met een heleboel factoren om optimale beleving te creëren. Hij of zij zal zich altijd afvragen hoe je zoveel mogelijk zintuigen kunt prikkelen. Bovendien houdt hij altijd het communicatiedoel voor ogen en zorgt hij voor consistentie in het overbrengen van de boodschap. Anders gezegd: hij doet niets zomaar. De onderdelen van een event hebben betekenis. Ook mag je van een experience designer verwachten dat hij je klanten positief wil verrassen en originele invalshoeken voor je event bedenkt.

Méér dan een event alleen

Live evenementen zijn fantastische belevings-accelerators. Maar voor een groots effect ga je verder. Zoals bij alle communicatie geldt ook hier de kracht van herhaling. Je ontwerpt een serie van interacties die allemaal bijdragen aan die positieve beleving. Dus zoek ook contact vóór- en na je event. Bijvoorbeeld een uitgebreide on- en offline campagne toewerkend naar een big bang, gevolgd door een korte terugblik. Of een korte, intensieve aanloop naar een event en een follow up campagne om media-aandacht te genereren.

Dus, wil jij:

 • je merk op een originele manier bij je doelgroep onder de aandacht brengen?
 • de merkvoorkeur van je (potentiële) klanten een boost geven en je brand love vergroten?
 • jouw nieuwe product met een big bang in de markt zetten en van klanten fans maken?

Denk experience marketing!

 

Bright ideas

Wil jij ook méér dan een event? Ga jij voor beleving?

NEEM CONTACT OP

 

What is experience marketing?

 What’s that under your logo? Experience marketing? What is experience marketing? Weren’t you in the event business? Yes, events are one part of a bigger picture. With one single event and nothing else you won’t reach your targets. You need to do some marketing. Experience marketing.

In your customer’s head

As a MarCom, brand or product manager or as a marketer you’ll recognize the following statements:

 • ‘How can we effectively reach our target group?’
 • ‘Can we organize something that makes people / media talk about us?’
 • ‘This year we are going for a customer satisfaction / brand awareness score of 8.2!’

A brand is in someone’s head. You know that. Your customer gives meaning to it. And you want to influence that meaning. Because when your brand is ‘top-of-mind’ and triggers a positive emotion, that customer will choose you.

Method: experience marketing

Brands distinguish themselves by creating a pleasant, preferably unforgettable experience that customers would like to share with others. Experience marketing is the way to let your customer experience the distinctive character of your brand or product, creating a strong (emotional) relationship. This improves your image, increases loyalty and your customer will be more willing to share the story.

What is experience marketing? www.morethanmayo.com/wat-is-experience-marketing | Image: Weigh this, source: www.geventm.comWeigh this – image source: www.geventm.com, campaign: www.youtube.com

 

Where the magic begins

Experience marketing is based on your customer, your brand (or product) and the connection inbetween. An experience designer researches the behavior, values, wishes and desires of your target group. To find out how these people experience your brand (or product), what drives them and what moves them. An experience designer also dives into your organization; where do you stand for, what makes your brand (or product) unique and what are your future ambitions? You’ll discover where your paths cross. And that’s where the magic begins!

Important elements

An experience designer takes a lot of factors into account when creating an optimal experience. He or she will always think about how to stimulate as many senses as possible. Moreover, he always keeps the communication goal in mind and ensures consistency in conveying the message. In other words: every component of an event has meaning. You may also expect from an experience designer that he’ll positively surprise your customers and come up with original perspectives for your event.

More than just an event

Live events are fantastic experience accelerators. But for a big effect you go beyond. As with all communications, the ‘power of repetition’ also applies here. You need to design a series of interactions that all contribute to that positive experience. So always create touchpoints before and after your event. For example, an extensive on- and offline campaign leading to a big bang and followed by a short review. Or a short, intensive run-up to an event and a follow-up campaign to generate media attention.

So, do you want to:

 • bring your brand to the attention of your target group in an original and creative way?
 • boost the brand preference of your (potential) customers and increase your brand love?
 • introduce your new product to the market with a big bang and turn customers into fans?

Think experience marketing!

 

 Bright ideas

Do you want móre than an event? Are you aiming for experience?

CONTACT US