Feed your mind: what is experience design & communication? - www.morethanmayo.com/wat-is-belevingscommunicatie | image: collect experiences, not things, credits: More than Mayo foodconcepts

Experience design #1 – Wat is belevingscommunicatie?

Welcome to my world! In deze serie artikelen over experience design vertel ik je alles over hoe je beleving kunt inzetten als instrument om je verhaal, visie of boodschap te communiceren. Want of je nu een product verkoopt of een dienst, of je in de horeca, retail, educatie of entertainment werkzaam bent; het is belangrijk om een emotionele connectie te creëren met jouw doelgroep. En dat doe je met beleving!

(English version below Dutch ↓)

De wereld waarin we leven: de ‘belevingseconomie’

Onze wereld is de laatste decennia ongelooflijk veranderd. Mensen zijn gewend aan de overvloed aan producten en diensten. We zijn veel meer op zoek naar behoeftenbevrediging op psychisch niveau. We willen inspiratie en we zoeken betekenis en zingeving in ons leven. Het toevoegen van een ‘marketingsausje’ (wie zei daar ‘mayo’?! ;-) volstaat niet meer. We willen ons identificeren en verbonden voelen met merken en organisaties, met hun waarden en verhaal. Een experience designer (of ‘imagineer’) is degene die effectief én inspirerend die waarden en dat verhaal kan communiceren.

Communicatie door middel van beleving; belevingscommunicatie

Je bedrijf of merk is uniek en je hebt een verhaal te vertellen. Maar je hebt interactie nodig, je doelgroep moet zich betrokken voelen en je merk moet een betekenisvolle lading krijgen. Zo ontstaat uiteindelijk een emotionele binding die zorgt dat je klant een ‘fan’ wordt; die niet alleen zelf meer bij jou afneemt maar ook jouw ambassadeur wordt en je bereik vergroot. Dat lukt alleen door alle zintuigen te prikkelen en aan te sluiten op waarden en emoties. Alleen dan wordt communicatie opvallend, boeiend en memorabel. Pas als verhalen en visies tot leven komen, worden ze onthouden.

Experience is the teacher of all things – image: More than Mayo

Imagineering: het ontwerpen van beleving met betekenis

Er is een soort van officiële term voor wat ik doe: ‘imagineering’. Een woord, oorspronkelijk bedacht door een Amerikaanse aluminiumproducent, groot gemaakt door Walt Disney. Het is een combinatie van de woorden ‘imagination’ en ‘engineering’ en verwijst naar het enerzijds durven dromen en visie kunnen vormen en anderzijds het praktisch kunnen realiseren van zo’n droom of visie. Imagineering is het inzetten van een innovatie en emotionele totaalbeleving om doelgroepen echt te raken met je verhaal en een blijvende relatie tot stand te brengen.

De waarde van beleving

In tegenstelling tot traditionele marketing, waarbij meer gefocust wordt op materiële behoeften en de toegevoegde waarde van producten, richt imagineering of belevingscommunicatie zich dus op emotionele waarden. Je kunt het inzetten voor het positioneren en laden van je merk en het ontwikkelen of introduceren van een product of dienst. De relatie die je tot stand brengt zorgt ervoor dat klanten terug komen, langer blijven of meer bij je uitgeven. Maar ook dat mensen graag over je product of dienst vertellen, waardoor je boodschap zich sneller verspreidt.

Dit is een eerste algemene inleiding. De komende weken en maanden zal ik dieper ingaan op bovenstaande onderwerpen én ik ga je tips geven over hoe je zelf met beleving aan de slag kunt. Zijn er dingen waar jij graag zou willen dat ik meer over vertel? Laat het me weten in een comment!

Feed your mind: what is experience design & communication? - www.morethanmayo.com/wat-is-belevingscommunicatie | image: life is a journey, credits: More than Mayo foodconceptsLife is a journey with experiences to enjoy – image: More than Mayo

Experience design #1 – What is experience communication?

Welcome to my world! In this series of articles on experience design I’ll tell you all about experiences as a tool to communicate your story, vision or message. Because whether you’re selling a product or service, or whether you’re working in hospitality, retail, education or entertainment; it is important to create an emotional connection with your audience. And that’s what experiences do!

The world we live in: the ‘experience economy’

Our world has changed tremendously over the last decades. People are accustomed to the abundance of products and services. We are now seeking our satisfaction at a more psychological level. We want inspiration and we are looking for meaning and purpose in our lives. Topping your product with a juicy marketingclaim is no longer enough (you’ll need móre than mayo ;-). We want to identify ourselves with and feel connected to brands and organizations, to their values ​​and story. An experience designer (or ‘imagineer’) is the person to help you communicate those values ​​and that story in an inspiring and effective way.

Communication through experience

Your company or brand is unique and you have a story to tell. But interaction is required; your audience should feel involved and your brand should be meaningful to an individual. Ultimately an emotional connection will be established. Your customer becomes a ‘fan’. Someone who wil buys more from you but who will also become your ambassador who increases your reach. You’ll only achieve that by stimulating all the senses and connecting to values ​​and emotions. Only when you do so, communication will be noticed, it’ll stick and be remembered. When stories and visions come to life, they become memorable.

Feed your mind: what is experience design & communication? - www.morethanmayo.com/wat-is-belevingscommunicatie | image: collect experiences, not things, credits: More than Mayo foodconceptsCollect experiences, not things – image: More than Mayo

Imagineering: designing meaningful experiences

There is a kind of official term for what I do: ‘imagineering’. This word was first used by an American aluminum company. Walt Disney adapted it and made it a ‘big thing’. It is a combination of the words ‘imagination’ and ‘engineering’ and it refers to the co-existence of imagination and vision and the practical ability to turn dreams into reality. Imagineering is the use of an innovative and emotional total experience to effectively get to audiences with your story and to establish a lasting relationship.

The value of experiences

Unlike traditional marketing, which is more focused on material needs and the added value of products, imagineering or experience communication focuses on emotional values. It’s an effective instrument for branding and positioning and the development or introduction of a new product or service. The relationship you’ll establish will make customers come back, stay longer or spend more in your business. But people will also like to talk about your product or service, so your message will spread more rapidly.

This is a first general introduction. The upcoming weeks and months I’ll dig deeper into the topics above and I’ll give you tips on how you can work with experiences. Are there things you would like me to tell more about? Just leave a comment!
MEER DAN EEN MARKETINGSAUSJE

More than Mayo helpt ambitieuze merken aan een doordachte merk- en marcomstrategie en belevingsvolle campagnes voor succesvolle marktintroductie. 

You only have one chance to make a great first impression