Waarom multisensorische events werken - www.morethanmayo.com/waarom-multisensensorische-events-werken | image: Multi-sensory Sound of the sea dish The Fat Duck - source: dawn.com

Waarom multisensorische events werken

Niets menselijks is ons vreemd; wij mensen leren al honderden jaren door te ervaren. Het spreekwoord ‘Tell me and I’ll forget. Show me and I may remember. Involve me, and I’ll understand.’ geldt nog steeds. Dáárom is communicatie via verschillende zintuigen zo effectief. En er zijn méér redenen waarom multisensorische events – juist nu – zo succesvol zijn.

(English version below Dutch ↓)

Begrepen en onthouden worden

Er is niet veel onderzoek gedaan naar de effecten van multisensorische events en communicatie. Wij experience directors putten vooral uit eigen ervaring – wat dan eigenlijk ook weer mooi aansluit op ons vak ;-) Uit dit onderzoek blijkt vooraldat ‘multisensorische evenementen zorgen voor meer memorabele ervaringen’. En dat wil je voor je merk: memorabel zijn, begrepen en onthouden worden. Bovendien vinden respondenten dat ‘(multi)sensorische activeringen je helpen om je als merk te onderscheiden’. Wil je impact? Denk dan óók aan geur, smaak en gevoel en prikkel die zintuigen.

Waarom multisensorische events werken - www.morethanmayo.com/waarom-multisensensorische-events-werken | image: Multi-sensory Future Forest by Bompass and Parr - source: retail-focus.co.ukMulti-sensory Future Forest by Bompass and Parr – image source: retail-focus.co.uk

Behoefte aan sensorialiteit

Er is nóg een reden waarom multisensorische events juist nu zo effectief blijken te zijn. Door de enorme digitalisering van onze wereld, hebben we in deze tijd veel behoefte aan sensorialiteit. Zintuiglijk contact, emotie, dat wat ons menselijk maakt. Er is zelfs een hele generatie opgegroeid die een grotere waarde hecht aan ervaringen dan aan bezittingen. Ook daarom zijn de effecten van communicatiemomenten die meerdere – en liefst alle! – zintuigen stimuleren groot.

Effectievere en boeiendere ervaring

Er wordt wél veel neurowetenschappelijk en cognitief psychologish onderzoek gedaan naar onze zintuigen. Daaruit blijkt dat als je weet hoe de zintuigen werken en daarop inspeelt, je een effectievere en boeiendere ervaring kunt creëren. Door te communiceren via zicht, geluid, geur, smaak en aanraking, vergroot je de leer- en onthoudkans. Boodschappen en verhalen worden – daar heb je ‘m weer – memorabeler. Experimenteel psycholoog Charles Spence toonde aan dat ‘hoe meer de hersenen geactiveerd worden, hoe gemakkelijker het leren gaat en hoe waarschijnlijker het is dat we vasthouden wat we hebben geleerd.’

Waarom multisensorische events werken - www.morethanmayo.com/waarom-multisensensorische-events-werken | image: Multi-sensory Art Tate Sensorium - source: ultrahaptics.comMulti-sensory Art – Tate Sensorium – image source: ultrahaptics.com

‘Brand love’ en klantloyaliteit

Als marketing en communicatie boeien, verbinden en onthouden worden ontstaat er ‘brand love’ en neemt je klantloyaliteit toe. Een ander onderzoek liet zien dat 98% van de consumenten gelooft dat ze veel meer geneigd zijn om een product of dienst te kopen nadat ze het hebben kunnen ervaren met al hun zintuigen. ‘Kopen in een paar klikken’ is geweldig, maar het fysiek beleven van een product of merk voor een aankoop is goud waard voor de langetermijnrelatie met je klanten.

Naast smoel ook gevoel

Multisensorische events zijn dus niet zomaar ‘hot & happening’ – marketeers zetten deze vorm van communicatie in om goede redenen. Multisensorische communicatie en live events wérken omdat wij mensen zijn. Onze hersenen smullen van sensorische prikkelingen. Klanten worden ontvankelijker voor je verhaal en voelen een connectie. Je merk krijgt naast smoel ook gevoel. Je ráákt en maakt impact. Verkopen stijgen, branding wordt versterkt en klantloyaliteit vergroot.

Waarom multisensorische events werken - www.morethanmayo.com/waarom-multisensensorische-events-werken | image: Multi-sensory Sound of the sea dish The Fat Duck - source: dawn.comMulti-sensory Sound of the sea dish – The Fat Duck – image source: dawn.com

Why multi-sensory events work

Us people have been learning by experience for hundreds of years. The saying ‘Tell me and I’ll forget. Show me and I may remember. Involve me, and I’ll understand.’ still applies. That’s why multi-sensorial communication is so effective. And there are móre reasons why multi-sensory events are so successful right now.

Being understood and remembered

There hasn’t been a whole lot of research conducted, us experience directors mainly draw from our own experience – which actually fits our profession beautifully ;-)This research shows particularly that ‘multi-sensory events provide more memorable experiences’. And that is what you want for your brand: being memorable, understood and remembered. In addition, respondents believe that (multi) sensory activations help you to distinguish yourself as a brand. So if you want impact, think about smell, taste and touch and stimulate all those senses at your event.

Waarom multisensorische events werken - www.morethanmayo.com/waarom-multisensensorische-events-werken | image: Multi-sensory shop window Hiut Denim Co - source: trendhunter.comMulti-sensory shop window at Hiut Denim Co – image source: trendhunter.com

Need for sensoriality

There is another reason why multisensory events turn out to be so effective right now. Due to the enormous digitization of our world, we our need for sensoriality has grown. Physical and emotional connection, that which makes us human. Meanwhile an entire generation that values experiences more than possessions has grown up, That also is why multi-sensory communication and live events are so successful in this time and age.

A more effective and more engaging experience

There actually ís a lot of neuroscientific and cognitive psychological research about the senses available. This shows that by using the knowledge of how our senses work, you can create more effective and engaging experiences. By incorporating sight, sound, smell, taste and touch in communications, you increase the chances of learning and remembering. Messages and stories become – here it comes again – more memorable. Experimental psychologist Charles Spence showed that ‘the more the brain is activated, the easier it is to learn and the more likely it is that we hold on to what we have learned.’

Waarom multisensorische events werken - www.morethanmayo.com/waarom-multisensensorische-events-werken | image: Multi-sensory Brand Experience Heathrow - source: techfunnel.comMulti-sensory Brand Experience – Heathrow – image source: techfunnel.com

‘Brand love’ and customer loyalty

When marketing and communications captivate, connect and become memorable, ‘brand love’ is created and customer loyalty increases. Another survey showed that 98% of consumers believe they are much more inclined to buy a product or service after experiencing it with all their senses. ‘Click and buy’ is great, but physically experiencing a product or brand before a purchase is so much better for a long-term relationship with your customers.

An emotional connection

Multi-sensory events are therefore not just a craze – marketers use this form of communication for good reasons. Multi-sensorial communication and live events work because we are people. Our brains feast on sensory stimuli. Customers become more receptive to your story and feel a connection. Your brand also gets a feeling next to a mug. You talk and make an impact. Sales increase, branding is strengthened and customer loyalty is increased.
MEER DAN EEN MARKETINGSAUSJE

More than Mayo helpt ambitieuze merken aan een doordachte merk- en marcomstrategie en belevingsvolle campagnes voor succesvolle marktintroductie. 

You only have one chance to make a great first impression