Kritische blik

Waarom een kritische blik van buiten werkt

“Ik denk dat we een nieuwe positionering nodig hebben.”
“Met een nieuwe website lukt het misschien wel.”
“Continue adverteren is toch noodzakelijk?”
“Zonder nieuwsbrief tel je niet mee.”
“We moeten écht iets met SEO.”

Hoor jij dit soort geluiden ook in je organisatie? Of in je team?
Misschien hoor je jezelf dit wel eens zeggen?

(English version below Dutch ↓)

Waarom zou je dat doen?

Het is natuurlijk best begrijpelijk dat mensen dit soort uitspraken doen. Vaak komen ze met de beste bedoelingen op tafel. Soms ingefluisterd door een specialist die overtuigd is van de effectiviteit van zijn ‘ding’. Soms naar aanleiding van een gesprek of artikel. Of gewoon een persoonlijke overtuiging. Hoe weet je nou of dat stokpaardje of die ene kreet de oplossing voor je marketinguitdaging bevat? Daarom vind ik een kritische blik waardevol. Stel dat idee maar eens ter discussie. Vraag je altijd af: Waarom zou je dat doen? En durf ook een tegengestelde conclusie te trekken.

Soms is het beter om het NIET te doen

Ik spar heel graag met mijn opdrachtgevers over de vraag achter de vraag: Wat verwacht je dan van die nieuwe website? Waaróm moet je iets met SEO? Ik prikkel graag met vragen uit misschien wel onverwachte hoek, om zo tot nieuwe of andere inzichten te komen. Bij vragen of stellingen die iets met ‘moeten’ in zich hebben, of een concrete uitwerking, ben ik altijd extra kritisch. Het kán natuurlijk dat dit de vinger op de zere plek is. Maar vaker nog is het dat niet. Daarom volgt na een goede sparsessie over doelstellingen, doelgroep en organisatie vaak mijn advies om het juist NIET te doen.

Frisse blik en focus; de toegevoegde waarde van een freelancer

Dat bevragen, meedenken en tegendenken – kortom: die kritische blik – werkt doorgaans het beste met ‘iemand van buiten’, is mijn ervaring. Ja, ook voor jou, marketing-/communiatie-/brandmanager, die dit nu leest 😊 Met iemand die los staat van alle interne meningen en processen. Die met een frisse blik en specifieke focus naar jouw vraag kan kijken. Misschien al eens bij een andere organisatie met dit bijltje gehakt heeft. Die geen aannames maakt, maar gewoon met een open houding vragen stelt.

Zeg eens eerlijk: hoeveel van dat soort écht verdiepende, gefocuste gesprekken heb jij met je team? Heb jij zelf de puf om anders te denken? Durf jij die kritische blik erin te gooien? Hebben jullie de capaciteit en kennis in huis om te komen tot nieuwe oplossingen?

 

🤔
Blijf je doen wat je deed? Ga je met je eerste gut feeling aan de slag? Of houd je vast aan wat je online leest wat werkt?

Ik hoor het wel als je eens in gesprek wilt.

Oh ja, als de uitkomst mijn kritische blik inderdaad is ‘doe het niet’, dan help ik natuurlijk graag om erachter te komen wat dan wél. En help ik je indien nodig met het vinden van een specialist die de realisatie voor zijn rekening kan nemen. Zo ben ik dan ook wel weer 😉

Kritische blik

The value of a critical outside perspective

“I think we need a new positioning.”
“Perhaps we might succeed with a new website?”
“Without continuous advertising our branding is doomed.”
“I mean, you gotta have a weekly newsletter, right?”
“We réally need to do something with SEO.”

You might also be hearing such questions and statements in your organization or within your team.
Maybe you even find yourself saying something like this sometimes?

Why should you do that?

It is quite understandable that people make such statements. Often, they’re being said with the best intentions in mind. Sometimes, they are influenced by a specialist who is convinced of the effectiveness of their expertise. Other times, it could be based on a conversation, an article or just a personal belief. But how can you determine if this pet peeve or catchphrase contains the solution to your marketing challenge? That’s why I find a critical perspective very valuable. Challenge those ideas. Always ask yourself: why should you do that? And dare to draw a contrasting conclusion as well.

DON’T do it might just be the best advice

I enjoy engaging in conversations and discussions with my clients about the question behind the question: What do you expect from that new website? Why is it essential to do something with SEO? I like to provoke peoples thinking a bit with questions from unexpected angles. To gain new or different insights. To be honest, when it comes to questions or propositions that imply something ‘needs’ to be done, I’m always a little extra critical. Sure it’s possible that this really ís a good solution. But more often than not, it’s not. That’s why – after a good and critical conversationa about goals, audience and brand – I often advise: DON’T do it.

Fresh perspective and focus; the added value of a freelancer

Questioning, brainstorming, and challenging; bringing in that critical perspective usually works best with an ‘outsider,’ based on my experience. Yes, even for you, marketing / communications / brand manager who’s reading this 😊 You know, someone who’s detatched from internal opinions and processes. Someone who looks at your challenge with a fresh perspective and specific focus. Perhaps someone who has dealt with a similar situation in another organization. Someone who doesn’t make assumptions, but simply asks questions with an open mind.

Honestly, how many of these truly insightful, focused conversations do you have with your team? Do you have the time and energy to think differently? Do you have the capacity and expertise in your team to come up with new solutions?

 

🤔

Are you going to continue doing what you’ve always done? Will you keep acting based on your initial gut feeling? Sticking to this thing you read online as being the most effective?

Just let me know if you’d like to have an open but critical conversation.

Oh yeah, if the outcome of our discussion would indeed be ‘DON’T do it’, then I’d be more than happy to help you figure out what you cóuld or should do instead. And if needed, I’ll assist you in finding a specialist who can take care of the implementation. My intention and strive are always to help you forward.
MEER DAN EEN MARKETINGSAUSJE

More than Mayo helpt ambitieuze merken aan een doordachte merk- en marcomstrategie en belevingsvolle campagnes voor succesvolle marktintroductie. 

You only have one chance to make a great first impression