eed your mind: Vlees - vervangen of designen? / Meat - replace or design it? | An article about meat design and possible future scenarios - www.morethanmayo.com/vlees-vervangen-designen | image: Lab grown meat - www.refdag.nl - photo credits: www.epa.eu

Vlees: vervangen of designen?

Issue #2 van More than Mayo magazine! Deze editie heeft als thema ‘Steak’.
Je vindt steeds een nieuw artikel hier op het blog. Hopelijk blijf je terugkomen voor meer!
Dit artikel gaat over het ontwerpen van vlees met het oog op de toekomst.

Vlees blijft onderwerp van discussie vanuit uiteenlopende perspectieven: milieu, voedingskunde, dierenwelzijn, wetenschap, ethiek, smaak, … Los van wat ‘goed’ is en wat ‘slecht’, lijkt de trend dat mensen tegenwoordig in elk geval zich meer bewust zijn van of ze vlees eten en voor welk ‘vlees’ ze dan kiezen. Over ontworpen vlees en mogelijke toekomstscenario’s.

Mensen willen kiezen

Een van de meest interessante vragen is hoe mensen nu en in de toekomst met vlees om willen gaan en welke afwegingen ze daarbij maken. Menselijk denken en gedrag bepaalt ten slotte hoe onze wereld wel of niet werkt. Mensen geven aan dat ze zelf willen kiezen voor goed vlees of een makkelijk en smakelijk alternatief. An sich staan mensen best open voor andere proteïnebronnen, zoals soja, peulvruchten en insecten. Alleen herkennen ze die laatste liever niet in hun eten. Op het eerste gezicht logisch, maar onderliggend opmerkelijk. Wat mensen eigenlijk zeggen is: als ik geen vlees eet, wil ik wel iets dat nét zo lekker is en het mag me niet meer moeite kosten.

Feed your mind: Vlees - vervangen of designen? / Meat - replace or design it? | An article about meat design and possible future scenarios - www.morethanmayo.com/vlees-vervangen-designen | image: The artificial meatball by Kaave Pour - www.space10.ioThe artificial meat ball- image source: space10.io

Smaak is belangrijk

Mensen willen graag kunnen kiezen voor vlees. Niet zo gek, want sinds mensenheugenis is vlees een ontzettend belangrijk onderdeel van ons eetpatroon. Ons lichaam werkt goed op dierlijke eiwitten. Vandaar dat er ook een soort natuurlijke behoefte is en mensen het dus lastig vinden om het helemaal niet te eten. Echte vleesliefhebbers laten hun karbonaadje of biefstukje pas staan als ze kunnen kiezen voor iets dat net zo lekker smaakt. Bonen zijn daardoor niet direct het meest logische en eerste alternatief voor vlees, die smaken echt anders. Insecten ook. En ook vegetarische vleesvervangers zijn qua smaak niet vergelijkbaar. Geen gelijkwaardige keuze voor de vleeseter dus.

Plantaardig vlees

In Wageningen wordt nu gewerkt aan een vervanger die vlees wél benadert, in alle aspecten. Op dit moment richt het onderzoek zich op de structuur, een wezenlijk onderdeel van de smaakbeleving. Vlees is immers in essentie spierweefsel, met een specifieke structuur; beweging die het dier met dit weefsel maakt is bepalend voor de uiteindelijke smaak. De in ontwikkeling zijnde vervanger wordt gemaakt van plantaardige eiwitten uit peulvruchten en soja. De structuur van die eiwitten wordt op nanoschaal bewerkt tot de vezelstructuur van een bieflapje. Er is echter nog veel meer onderzoek nodig om het tot een volwaardige vervanger te maken, want vooralsnog smaakt het – ik heb het geproefd – nog naar niks.

Feed your mind: Vlees - vervangen of designen? / Meat - replace or design it? | An article about meat design and possible future scenarios - www.morethanmayo.com/vlees-vervangen-designen | image: Vegetal steak - photo credits: www.marcelvandenbergh.comVegetal steak – copyright: marcelvandenbergh.com

Vlees kweken

Inmiddels wordt er ook al een aantal jaar onderzoek gedaan naar het ‘opkweken’ van dierlijke stamcellen. Met hulp van suikers en aminozuren groeien de cellen uit tot dunne, transparante spierstripjes, welke gestapeld worden om een stukje ‘vlees’ te maken. Je ontwerpt dus eigenlijk een echte dierlijke structuur – met de belangrijke dierlijke eiwitten er nog in – zonder dat een koe of varken daar enige last van ondervindt. Toch is ook dit ontwerp nog niet uitontwikkeld. Doordat de doorbloeding ontbreekt en de beweging van de spierencellen anders is dan als een dier beweegt, is het eindproduct qua smaak nog niet vergelijkbaar met ons huidige vlees.

Vlees printen of drinken?

Is het – zolang er voldaan is aan de smaak en gemakseisen – wel nodig dat vlees er precies hetzelfde uitziet als wat we nu kennen? Is het realistisch om nog een stap verder te designen? Als we vlees straks echt kunnen kweken tot een goed smakend, makkelijk te bereiden en goed verkrijgbare product, waarom er dan niet – bijvoorbeeld met een 3D printer – zelf een vorm aan geven? Of er compleet nieuwe diersoorten bij bedenken? Of het vloeibaar maken? Uiteindelijk zijn het wij mensen die de afweging maken of iets werkelijkheid wordt of niet.

 

Feed your mind: Vlees - vervangen of designen? / Meat - replace or design it? | An article about meat design and possible future scenarios - www.morethanmayo.com/vlees-vervangen-designen | image: Faked meat by Marije Vogelzang- www.madelaineberlis.comFaked meat – copyright: Marije Vogelzang, image source: madelaineberlis.com

Meat: replace it or design it?

Meat remains a topic of discussion from different perspectives: environmental, food science, animal welfare, science, morality, taste, … Regardless of what is ‘good’ is and what ‘bad’, people nowadays seem more aware. They choose more consciously whether they eat ‘meat’ in any shape. About meat design and possible future scenarios.

People want to choose

One of the most interesting questions is how people – now and in the future – want to approach meat and what considerations they make along the way. In the end the way people think and behave determines how our world works – or not. People say they want to choose for themselves and they want a choice between good meat or an equally tasty and easy alternative. People are open to other protein sources like soy, legumes and insects (but they rather not want to recognize the latter in their food). That sounds logical, but is quite remarkable. What people actually say is: if I don’t eat meat, I want something that’s just as tasty and it shouldn’t cost me any difficulties to obtain or preparing it.

Feed your mind: Vlees - vervangen of designen? / Meat - replace or design it? | An article about meat design and possible future scenarios - www.morethanmayo.com/vlees-vervangen-designen | image: Dressing the meat of tomorrow by James King - www.scientificamerican.comDressing the meat of tomorrow – copyright: James King, image source: scientificamerican.com

Taste is important

People would like to choose to eat meat. Not so surprising. Ever since we can remember meat has been an incredibly important part of our diet. Our body works well on animal protein. Hence, there is a natural need for it and people find it very hard not to eat it at all. True meat lovers only replace their porkchop or steak if they can choose something that tastes just as delicious. Beans are therefore not the most logical and first alternative to meat, they taste very different. Insects too, for that matter. Vegetarian meat substitutes based on soy are also not comparable in taste. So no worthy equivalent for the meat eater here.

Vegetal meat

At Wageningen University researchers are working on a substitute that resembles meat in all aspects. At this point the research focuses on structure, an essential part of the taste experience. Meat is after all essentially muscle tissue, with a specific structure. The movement of the animal makes with this tissue determines the taste. The meat substitute is made from vegetal proteins from legumes and soy. The structure of proteins is being edited on nanoscale to create a steak-like fibrous structure. However, there’s still much more research needed to make it a worthy alternative for meat. Because now it still doesn’t taste like much – an yes, I’ve tried it.

eed your mind: Vlees - vervangen of designen? / Meat - replace or design it? | An article about meat design and possible future scenarios - www.morethanmayo.com/vlees-vervangen-designen | image: Lab grown meat - www.refdag.nl - photo credits: www.epa.euLab grown meat – photo credits: EPA, image source: refdag.nl

Lab grown meat

For several years now a lot of research is being done in the field of lab grown meat. Meat made out of animal stem cells. With the help of sugars and amino acids, the cells grow into thin transparent muscle strips. Those are stacked to create a piece of meat. This design actually looks like the real thing and contains the essential animal protein. And no cow or pig has to die for it. Nevertheless, this is also not yet a fully developed design. There is no blood flowing through the cells and the created tissue stands still in a petri dish. No movement, no taste, so it’s not yet comparable with real meat.

Print or drink meat?

Is it – when taste and convenience requirements are made – even necessary that meat substitutes look exactly the same as what we know today? Is it realistic to design a step further? If we can actually grow meat, if we can produce something tasty, easy to prepare and readily available; why not give it – for example with a 3D printer – a shape of our choice? Or maybe come up with entirely new species? Or liquefy it? Ultimately, we make the choice of turning something into reality or not.

Feed your mind: Vlees - vervangen of designen? / Meat - replace or design it? | An article about meat design and possible future scenarios - www.morethanmayo.com/vlees-vervangen-designen | image: Meat water - www.dinnerinabottle.comMeat water – image source: dinnerinabottle.com

Extra video: Meat the Future
MEER DAN EEN MARKETINGSAUSJE

More than Mayo helpt ambitieuze merken aan een doordachte merk- en marcomstrategie en belevingsvolle campagnes voor succesvolle marktintroductie. 

You only have one chance to make a great first impression