Devoured: The (non)sense of future thinking & How to research trends - www.morethanmayo.com/trendevent-toekomstdenken | image: crystal ball, credits: More than Mayo foodconcepts

Trendevent ‘De (on)zin van toekomstdenken’

Deze week was ik op het trendevent slash de boekpresentatie van Bis Publishers. Onder de naam ‘De (on)zin van toekomstdenken’ presenteerde Els Dragt haar nieuwe¬†boek ‘How to research trends’. Daarnaast¬†gaf een aantal trendautoriteiten een presentatie over hun visie op het werkveld van trends en trendanalyse.

Geen glazen bol

Voor wie het nog niet wist: dit jaar doe ik de Rozenbrood Trendacademy. Op dit moment ben ik bezig met module 2 en ik vind het t√© leuk. Ik werkte natuurlijk al wel met trends –¬†je kunt hier in mijn magazine regelmatig iets lezen over de trends die ik zie¬†–¬†maar ik wilde er meer grip op krijgen, een onderbouwde methode aanleren. En wat blijkt – en ook Els Dragt zegt het in haar boek: trendonderzoek heeft veel meer te maken met een gestructureerd onderzoeksproces dan met het staren in een glazen bol en de toekomst proberen te voorspellen.

Devoured: The (non)sense of future thinking & How to research trends - www.morethanmayo.com/trendevent-toekomstdenken | image: presentation Next Nature Network credits: More than Mayo foodconceptsPresentation Next Nature Network @ trendevent¬†‘The (non)sense of future thinking’ – credits: More than Mayo

Gestructureerd stappenplan

How to research trends; move beyond trend watching to kickstart innovation’ beschrijft het trendonderzoek & -analyseproces. Het boek biedt een praktisch 3-stappenplan voor het scannen van je omgeving, het analyseren van de gevonden signaleringen en het toepassen van je inzichten om te innoveren. Daarnaast geeft het boek een kader voor trendonderzoek en kijkt het terug en vooruit naar het vakgebied, waarbij Els¬†opmerkt dat het doel vooral het¬†verkennen en¬†v√≥√≥rstellen van de toekomst is in plaatsvan het voorsp√©llen ervan.

Intu√Įtie √©n analytisch vermogen

Ook de andere sprekers benadrukten dat trendonderzoek het orakel van Delphi of de benevelde dorpsoudste voorbij is.¬†Ja, je hebt absoluut intu√Įtie nodig om subtiele signalen in het nu op te pikken. Maar vervolgens moet je dat combineren met een flinke dosis analytisch vermogen om er chocola van te maken en iets zinnigs te kunnen zeggen over de betekenis¬†van die signalen voor de toekomst. De gevestigde trendwatchers hebben allemaal zo hun eigen methodes proefondervindelijk vormgegeven. En nu geeft Els je die van haar op een presenteerblaadje :-)

‚ėÖ

How to research trends‘ – Els Dragt, Bis Publishers 2017¬†–¬†ISBN¬†978 90 6369 433 3 (English only), ‚ā¨ 29,90

Trendevent ‘The (non)sense of future thinking’

This week I attended¬†the¬†trend event slash book presentation ‘The (non)sense of future thinking’ organized by¬†Bis Publishers. Els Dragt presented her new book ‘How to research trends’. In addition, a number of trend authorities presented¬†their vision on the field of trends and trend analysis.

Forget that crystal ball

For those who didn’t¬†know yet: this year I’m doing the¬†trend course at the Rozenbrood Trendacademy. At the moment I am working on module 2 and it’s a lot of¬†fun. Of course, I already worked with trends¬†–¬†here¬†in my magazine¬†I¬†regularly write about the trends I spot –¬†but I wanted to a better understanding and¬†learn a well-founded method. And as it¬†turns out – and Els Dragt also states so¬†in her book: trend research is¬†all¬†about¬†a structured research process and has very little to do with staring in a crystal¬†ball and trying to predict the future.

Devoured: The (non)sense of future thinking & How to research trends - www.morethanmayo.com/trendevent-toekomstdenken | image: presentation Philips, credits: More than Mayo foodconceptsPresentation Philips¬†@ trendevent¬†‘The (non)sense of future thinking’ – credits: More than Mayo

Structured 3-step approach

How to research trends; move beyond trend watching to kickstart innovation’ describes the trend research & trend analysis process. The book provides a practical 3 step method¬†for scanning your environment, analyzing the detected signals¬†and applying your insights for innovation. Also, the book provides a framework for trend research and looks back at and forward to the profession. Els emphasized that the goal of trend research is primarily to explore and imagine the future, instead of predicting it.¬†

Intuition √°nd analytical abilities

The other speakers also pointed out¬†that trend research has moved past¬†Delphi’s oracle and¬†woozy¬†Druids, shamans or¬†guru’s. Yes, you absolutely need intuition to pick up subtle signals. But you have to combine that with a great deal of analytical abilities to make sense of them¬†and to be able to say something about the meaning of those signals for the future. The established trend watchers have all shaped their own methods by experiment. And now Els gives you hers on a silver platter¬†:-)

‚ėÖ

How to research trends‘ – Els Dragt,¬†Bis Publishers¬†2017¬†–¬†ISBN¬†978 90 6369 433 3 (English only), ‚ā¨ 29.90

Devoured: The (non)sense of future thinking & How to research trends - www.morethanmayo.com/trendevent-toekomstdenken | image: cover 'How to research trends', source: www.bispublishers.comBook ‘How to research trends’ by Els Dragt – image source:¬†bispublishers.com
MEER DAN EEN MARKETINGSAUSJE

More than Mayo helpt ambitieuze merken aan een doordachte merk- en marcomstrategie en belevingsvolle campagnes voor succesvolle marktintroductie. 

You only have one chance to make a great first impression