The Eggchange

The Eggchange

Issue #1 van More than Mayo magazine! Deze editie heeft als thema ‘Egg’.
Je vindt steeds een nieuw artikel hier op het blog. Hopelijk blijf je terugkomen voor meer!
Dit artikel gaat over het project The Eggchange.

Agri meets Design initieerde vorig jaar FoodLabPeel: een langlopend kunstproject over maatschappelijke vraagstukken op het gebied van voedsel, voedselproductie en de invloed van voedsel op cultuur. Doel van dit project is samenwerking en co-creatie stimuleren tussen creatieve ontwerpers en boeren uit de Peelregio. Deze samenwerkingen moeten leiden tot nieuwe ideeën en concepten, die bijdragen aan de ontwikkeling van de regio. The Eggchange is het project van Twan Engelen en Marije Vogelzang.

Boer en ontwerper co-creëren

FoodLabPeel heeft boeren en ontwerpers gekoppeld, die samen aan het werk zijn gegaan. Een van die koppels is Twan Engelen en Marije Vogelzang. Twan heeft een aantal pluimveebedrijven. Een groot deel van de broedeieren die hij produceert is voor export. Hij vraagt zich af of het legitiem is dat er in de Peel zoveel eieren geproduceerd worden voor het buitenland. De vraag vanuit de klant is er, dus vanuit marktperspectief is het logisch. Maar is het ook logisch in relatie tot de doorontwikkeling van de regio?

Marije Vogelzang is ‘eating designer’. Ze maakt ontwerpen die zich voornamelijk richten op het eten van voedsel en de interactie die mensen met voedsel hebben, zoals eetbare installaties. Voor de samenwerking met Twan verdiepte ze zich in de intensieve pluimveehouderij en broedde ze zelf eieren uit in haar studio. De uitkomst van hun gezamenlijke project is ‘The Eggchange’: een filosofisch economisch model, op basis van eieren als betaalmiddel.

The EggchangeThe Eggchange – photo credits: More than Mayo

Uitgebroed: een filosofische economie…?!

“Als je de eieren van één haan en tien hennen zou uitbroeden, dan zouden zij binnen vier generaties in een kwart van onze kippenvlees-consumptie kunnen voorzien. Dat is een ongelofelijke waardestijging, waar de consument zich niet van bewust is of zich in ieder geval niet over lijkt te verwonderen”, aldus Marije Vogelzang. Een ei en een kip zijn dus al heel waardevol, ook als de eieren niet van goud zijn.

Daarom vraagt ze zich af: wat als die waardevolle eieren een betaalmiddel zouden worden? Waarvan de rente bepaald wordt door natuurlijke wetten? Je kunt het opeten, uitbroeden, de kip opeten of de kip nieuwe eieren laten produceren. Hoe zou onze economie er dan uitzien? The Eggchange schetst een ‘proces van natuurlijke waardecreatie’; waarbij je ervoor kunt kiezen om tijd en zorg in je betaalmiddel te investeren, zodat je nieuwe kippen krijgt, die op hun beurt weer voor nieuwe eieren of vlees zorgen. In de video hieronder zie je hoe dit eruit ziet.

Economische barstjes

Puur economisch bekeken is er het een en ander aan te merken op het verhaal in de video. Er wordt bijvoorbeeld gezegd ‘Economie is ooit ontwikkeld…’. ‘Economie’ is de naam die wij gegeven hebben aan de sociale wetenschap die zich bezig houdt met de keuzes de mensen maken bij productie, consumptie en distributie van goederen en diensten. Economie is niet bedacht of ontwikkeld, economie is de studie en beschrijving van een sociaal systeem van menselijk gedrag; het beschrijft hoe wij ons gedragen. Ook wordt er gesproken over de stabiliteit van ons geldsysteem. Maar een systeem gebaseerd op één voedingsmiddel is natuurlijk geen reëel alternatief. Een voedingsmiddel als geldmiddel is heel kwetsbaar, want als je te lang wacht is het niet meer goed en dan wil niemand het meer hebben. Daarbij: als iedereen zelf eieren gaat produceren dan gaat dat ten koste van de waarde van een ei.

De waarde van voedsel

Dit project is niet opgezet is om een haalbaar nieuw monetair stelsel te ontwikkelen. Waar het project wel op doelt is mensen bewust te maken van de waarde van ons voedsel. Want daar zijn we wel wat kwijtgeraakt in de afgelopen decennia. Als je zelf een ei zou uitbroeden en een kip groot zou trekken, dan zou je zien dat daar veel tijd en aandacht in gaat zitten. Maar wij mensen vinden het blijkbaar heel normaal dat een kip in zo min mogelijk tijd en met zoveel mogelijk tegelijk tot slachtrijp gefokt wordt, zodat onze filetjes voor zo weinig mogelijk geld in de winkel liggen. De wonderlijke cyclus van kip en ei, gereduceerd tot gedachteloze consumptie.

Marije en Twan nodigen je uit om zelf te investeren in een ei. Om connectie te krijgen met waar je eten vandaan komt en te ervaren hoe waardevol dat gevulde bord eigenlijk is.

Hoe zie jij de toekomst, kijkend naar de houding en het gedrag van mensen ten aanzien van voedsel. Komen we weer in verbinding me ons eten? Wordt voeding weer waardevol? En: lever jij hieraan een bijdrage?

The Eggchange

Agri meets Design initiated FoodLabPeel: a long-term art project about social issues in the areas of food, food production and the impact of food on culture. This project aims to foster cooperation and co-creation between creative designers and farmers from the Peel region. These collaborations will lead to new ideas and concepts to contribute to the development of the region.

The EggchangeThe Eggchange – image source: madelaineberlis.com

Farmer and designer co-create

FoodLabPeel has linked farmer Twan Engelen and designer Marije Vogelzang. Twan has a number of poultry farms. A large number of the eggs he produces is sent abroad. He wonders whether it is legitimate to produce so many eggs for export. From a market perspective it makes sense, because there’s a demand for the eggs. But does it also makes sense in relation to the development of the region? Marije Vogelzang is an eating designer. Her designs focus on the act of eating and the interaction people have with food. For her cooperation with Twan she delved into intensive poultry and hatched eggs in her own studio. The result of their joint project is ‘The Eggchange’: a philosophical economic model, based on eggs as currency. 

Hatched: a philosophical economy … ?!

“If you were to hatch the eggs of one rooster and ten hens, they could provide one quarter of our chicken meat consumption within four generations. That is an incredible value, but consumers are very unaware of this,” Marije Vogelzang says. An egg and a chicken are therefore very valuable, even if the eggs are not made of gold. She asks herself: what if those precious eggs would be a currency? With an interest rate determined by natural laws? You can eat it, hatch it, eat the chicken or let the chicken produce new eggs. How would our economy look like if this were reality? The Eggchange outlines a process of natural value; where you can choose to invest time and care to create more value. In the video above you can see what this looks like.

The EggchangeThe Eggchange – photo credits: More than Mayo

Economic cracks

From a purely economical point of view there are some little cracks to be found in the video. For example, it states ‘Economy was developed…’ ‘Economics’ is how we’ve named the social science that deals with the choices people make in production, consumption and distribution of goods and services. Economics is the study and description of a social system of human behavior. Therefor an economy is not developed, it’s a description of how we behave. Also, the stability of our monetary system is mentioned. But… a system based on one type of food is obviously not a realistic alternative. A food as currency is very vulnerable, because if you wait too long is has gone bad and no one wants it anymore. In addition, if everyone is able to produce eggs for themselves, the value of an egg will decrease drastically.

The value of food

The goal of this project was probably not to develop an viable new monetary system. It mainly aims to create awareness on the value of our food. We really lost that sense of value in the past decades. If you would hatch egg and would grow a chicken yourself, you would experience it takes a lot of time and attention. But apparently we find it quite normal to hatch eggs and grow chicken in the least time possible and with as many chickens at the same time together, so we can buy them for as little money as possible in store. The wonderful cycle of chicken and egg, reduced to mindless consumption. Marije and Twan invite you to invest in an egg. To get connection again with your food and where it comes from. To experience for yourself how valuable the food on your plate actually is.

How do you see the future, looking at the attitude and behavior of people towards food? Will we reconnect to it? Will appreciate the value of food again? And: are you contributing to this?
MEER DAN EEN MARKETINGSAUSJE

More than Mayo helpt ambitieuze merken aan een doordachte merk- en marcomstrategie en belevingsvolle campagnes voor succesvolle marktintroductie. 

You only have one chance to make a great first impression