Haal meer uit je marketing met een sterk merk | image source: trendytarzan.com

Haal méér uit je marketing met een sterk merk

Zo, hup die markt in. Naamsbekendheid opbouwen. Omzet maken. Veel organisaties zien de toegevoegde waarde van marketing wel. Maar te vaak ligt de nadruk op de uitvoering. Met een merkstrategie en een sterk merk als basis haal je méér uit je marketing.

(English version below Dutch ↓)

Strategie is keuzes maken

We moeten een nieuwe website.” “Laten we meer inzetten op SEO.” “We maken een podcast!” Maar… waarom? De mogelijkheden zijn eindeloos. Je kúnt simpelweg niet alles doen, je moet kiezen wat voor jou het meest effectief is en daarop focussen. En dáárbij heb je een merkstrategie nodig. Want strategie bepalen is keuzes maken. Keuzes over wie je bent als organisatie, waarom je doet wat je doet en wat je wilt overbrengen, welke positie je inneemt in de markt, hoe je je onderscheidt en hoe je wilt groeien.

Merk als basis voor marketing

De keuzes die je maakt ten aanzien van je merk, zijn bepalend voor je branding en marketing. Nog even het verschil: branding is op lange termijn consistent uitdragen wie je bent, waardoor mensen je herkennen, een goed beeld van je krijgen en er een relatie ontstaat. Marketing is op korte termijn actief bij je doelgroep onder de aandacht komen om een reactie teweeg te brengen. Je marketing sluit naadloos aan op je branding. En je merkstrategie helpt je koers te bepalen voor je marketing.

Versterk met een sterk merk

Het hebben van een merkstrategie en een sterk merk als basis, maakt het dus makkelijker om keuzes te maken voor je marketing. Welke boodschap willen we met deze campagne uitdragen en hoe past deze binnen ons merkverhaal? Waar en hoe kunnen we onze doelgroep het beste bereiken? Welke kanalen zijn passend en het meest effectief voor ons? Als het klopt en je hebt via de juiste kanalen (consistent!) contact met de juiste mensen, dan raak je een snaar. En krijg je resonantie.

Zelf aan de slag met je merk- en marketingstrategie? Download onze gids met 10 essentiële ingrediënten om je merk onweerstaanbaar te maken.

Hulp nodig van een ervaren professional? Wij werken graag samen met jou aan een stevige strategie.

Haal meer uit je marketing met een sterk merk | image source: istockphoto.com

A strong brand ensures effective marketing

We’re live, get out there! Create brand awareness. Sell as hel. Make profits and grow. Most organizations definitely see the added value of marketing. But too often the’re focused on the execution. With a solid brand strategy at the base your marketing will be so much more effective.

Strategy is about making tough choices

“We need a new website, now.” “Let’s focus more on SEO.” “We’re doing a podcast!” But… why? The possibilities are endless. You simply cannot do everything. You need to decide on what’s most effective for you. With a brand strategy, you can make these decisions more easily and effectively. Because in your strategy you already made choices about who you are as an organization, why you do what you do and what you want to convey, what position you occupy in the market, how you distinguish yourself and how you want to grow. 

Brand as the basis for marketing

The choices you made with regard to your brand, will guide you in your branding and marketing. The difference: branding is a consistent, long term expression of who you are, so that people will not only recognize you, but also get a good sense of who you are so they can build up a relationship with your brand. Marketing is actively drawing the attention of your target group in the short term, in order to trigger a behavioral response. Your marketing and branding connect seamlessly. Well, they should ;-) And your brand strategy sets the course for your marketing.

Reinforce your marketing with a strong brand

Having a brand strategy and a strong brand, makes it easier to make marketing choices. What message do we want to convey with this campaign and how does it fit within our brand’s story? Where and how can we best reach our target group? Which channels are most suitable and most effective for us? If everything connects and you reach the right people through the right channels consistently, you strike a chord. And your brand and message will resonate.

Do you want to get started with your brand and marketing strategy? Download our guide with 10 essential ingredients to make your brand irresistible.

Need help from an experienced professional? We’re happy to work with you on a solid strategy.
MEER DAN EEN MARKETINGSAUSJE

More than Mayo helpt ambitieuze merken aan een doordachte merk- en marcomstrategie en belevingsvolle campagnes voor succesvolle marktintroductie. 

You only have one chance to make a great first impression