Plan for succes

Failing to plan is planning to fail

Mensen die mij een beetje kennen weten dat ik denk voordat ik doe. Eerst strategie bepalen, dan voorbereid voorwaarts. Dat leidt niet alleen tot meer effectiviteit, maar een doordacht plan geeft je ook de rust en ruimte om van koers te veranderen als de omstandigheden daarom vragen.

(English version below Dutch ↓)

Effectiviteit en werkplezier nihil

Ik zie in de praktijk echter vaak dat wat Ray Dalio hieronder beschrijft. “Kun je dit nog even regelen?” Of: “Een planning? Nee hoor, wij werken agile.” En vervolgens werkt je marcom-afdeling van spoedje naar spoedje, zijn uitingen en campagnes halfbakken – het moest er immers nú uit – en blijken aan het eind van het jaar de resultaten toch wat teleurstellend óf is het niet eens duidelijk wat al dat gehaast heeft opgeleverd. Killing.

Geen overzicht of rode draad

Daarbij is het cruciale punt in ons vak dat je nooit een generale repetitie hebt. Natuurlijk kun je onderdelen van je campagne pretesten, maar dan nog blijft het altijd afwachten hoe de grote groep reageert. Als je je marcom niet als geheel overziet en alleen stuurt en bijstuurt op afzonderlijke uitingen, raken zowel jij als je doelgroep de draad kwijt. Geen clue waar het merk eigenlijk voor staat.

Stuur bewust en doelgericht op succes

“Designing precedes doing”, zegt Dalio. Voorbereid voorwaarts. Zorg dat je wéét waar je naartoe gaat en welke stappen je moet zetten om daar te komen. Zodat je in de realisatie bewust die kant op kunt sturen en voorbereid bent op hobbels, kuilen en onverwachte afslagen. Verbetering, groei en succes komen nooit vanzelf, daarvoor is doelgerichtheid nodig.

Eerst plannen, dan doen

Met een beetje effort kun in een week of drie een prima strategie hebben. (Nou ja, misschien moet je dan wel een beetje zijn zoals ik ;-)

Denk vooraf na over:

  • Heb ik een visie op mijn merk en duidelijke doelstellingen om naartoe te werken?
  • Welke stappen moet ik zetten om deze doelstellingen te bereiken?
  • Welke acties onderneem ik wanneer (en waarom deze op dat moment)?
  • Welke risico’s kunnen zich voordoen en hoe kan ik deze beperken of ombuigen?
  • Welke beslismomenten komen er nog aan en hoe ga ik hiermee om?

Een doordacht plan kan het verschil maken tussen een geweldig resultaat en een teleurstellend jaar. Heb jij je succes gepland?

 

It doesn't tak a lot of time to design a good plan - Ray Dalio on LinkedIn | Principle of the Day

Failing to plan is planning to fail

People who know me, know that I think before I act. Strategy first, then well prepared execution. This not only leads to more effectiveness, but at the same time a well thought through plan gives you calmness and headspace to change course, if the circumstances require so.

Forget effectiveness, let alone job satisfaction

However, in practice I often see what Ray Dalio describes in his post. People asking: “Could you arrange this real quick?” Or saying: “A plan? Not really, we work agile.” And so your marcom team works from last minute request to way to short deadline. Communications and campaigns are of poor quality – after all, it had to be published right NOW! And at the end of the year the results turn out to be disappointing or it isn’t even clear what the effects actually are… That’s killing.

No overview, no clue

The crucial point in our profession is that there is no dress rehearsal. Of course you can pre-test certain parts of your campaign, but even when you do you never know for certain what the response of the entire target group will be. If you don’t oversee your marketing and communications as a whole and only focus on bits and parts, both you and your target group will lose track. People will have no clue whatsoever of what your brand stands for.

Consciously and purposefully aim for success

“Designing precedes doing,” says Dalio. Execute well prepared. Make sure you know exactly where you are going and which steps you need to take to get there. Steer consciously in the direction of your goals and be ready for bumps, potholes and unexpected turns. Improvement, growth and success never come by themselves; they require direction and a sense of purpose.

Plan before you act

With a little effort, you can have a solid strategy in about three weeks. (Well, maybe you should be a bit like me ;-)

Think about:

  • Do I have a vision for my brand and clear goals to achieve?
  • What steps do I need to take to achieve these goals?
  • Which actions do I take and when (and why these at this specific moment)?
  • What risks could occur and how can I limit or reverse them?
  • Which decisions are yet to be made and how do I deal with them?

A thoughtful plan can be the difference between great achievements and total disappointment. Have you planned your success?

 
MEER DAN EEN MARKETINGSAUSJE

More than Mayo helpt ambitieuze merken aan een doordachte merk- en marcomstrategie en belevingsvolle campagnes voor succesvolle marktintroductie. 

You only have one chance to make a great first impression