Feed your mind: the Pate Cafe | A design project to add value to pork | image: pork pate - www.beka-cookware.com

Paté Café

Issue #2 van More than Mayo magazine! Deze editie heeft als thema ‘Steak’.
Je vindt steeds een nieuw artikel hier op het blog. Hopelijk blijf je terugkomen voor meer!
Dit artikel gaat over het project Paté Café.

Het langlopend kunstproject FoodLabPeel richt zich op maatschappelijke vraagstukken op het gebied van voedsel, voedselproductie en de invloed van voedsel op cultuur. Dit initiatief van Agri meets Design heeft als doel co-creatie te stimuleren tussen creatieve ontwerpers en boeren uit de Peelregio. Varkensboeren Marcel en Miriam Berkvens ontwikkelen samen met Foodcurators het Paté Café.

Varkenscurators

Marcel en Miriam Berkvens hebben een boerenbedrijf met zeugen. In totaal zo’n 800. Zij zijn de eerste in een lange keten van producenten en wederverkopers. Tegen de tijd dat een van hun varkens in de supermarkt liggen, weet niemand meer waar de keten ooit begon. Hun vraag is dan ook: hoe kunnen wij zichtbaar zijn voor de consument? En hoe maken we voor hem zichtbaar waar zijn vlees vandaan komt?
Marcel en Miriam werden gekoppeld aan Digna Kosse en Lucas Mullié: Foodcurators. Zij definiëren een voedselcurator als een professional die werkt op het snijvlak tussen voeding en vormgeving. Hierdoor hebben ze een eigen kijk op voedsel- en ontwerpvraagstukken. Ze innoveren, geven advies en geven vorm.

Feed your mind: the Pate Cafe | A design project to add value to pork | image: pork - www.foodlabpeelfc.tumblr.comPork – image source: foodlabpeelfc.tumblr.com

De vraag achter de vraag

De vragen die Marcel en Miriam stellen zijn een logisch vervolg op de werking van ons complexe voedselsysteem. Regelgeving en prijsafspraken zijn leidend. Er zijn heel veel schakels en de omvang is enorm. Boeren hebben niet veel andere keuzes dan op grotere schaal te gaan werken. Uiteindelijk is het voor de consument onzichtbaar waar een product vandaan komt. En juist daarin zijn consumenten tegenwoordig geïnteresseerd. De foodcurators vroegen door: ‘Wat wil je precies zichtbaar maken?’ ‘Hoe onderscheiden jullie je van andere boerderijen?’ Al pratend kwamen ze achter de vraag achter de vraag: ‘Hoe creëer je waarde voor varkensvlees?’

Meerwaarde in paté

De ontwerpers keken naar het hele varken, dus ook de minder ‘courante’ delen die consumenten nu vaak niet willen. Organen, oren en poten worden nu geëxporteerd of verwerkt in andere vleesproducten. Terwijl je juist deze delen van een varken prima kunt verwaarden door er zelf smaakvolle paté mee te maken. Zo ontstond het idee van een Patécafé. Dat idee is nog volop in ontwikkeling. Inmiddels kunnen Marcel en Miriam zelf heerlijke paté maken. En hebben ze grip op hun eigen verhaal, dat ze kunnen gaan vertellen. Digna en Lucas werken aan een Patécafé expositie voor de Dutch Design Week. Ze hopen bewustzijn en beweging te creëren bij de politiek, de supermarkten en de consumenten. Met name die laatste hebben enorme macht; hun keuzes bepalen in belangrijke mate hoe een voedselsysteem werkt.

Feed your mind: the Pate Cafe | A design project to add value to pork | image: pork pate - www.beka-cookware.comPork pate – image source: beka-cookware.com

Pate Cafe

The long-term art project FoodLabPeel focuses on social issues in the areas of food, food production and the impact of food culture. The project is initiated by Agri meets Design and aims to foster co-creation between creative designers and farmers from the Peel region. Marcel and Miriam Berkvens are farmers in the pig industry. Together with the Food Curators they’re developing the Pate Cafe.

Food curators

Marcel and Miriam Berkvens have a farm with about 800 sows. They are the first in a very long foodchain of producers, manufacturers and retailers. By the time one of their pigs arrives in the supermarket, nobody knows where the chain started anymore. Their question is: how can we be visible to the consumer? And how does the consumer get to know the origin of his meat?
Marcel and Miriam coupled with Digna Kosse and Luke Mullié: the Food Curators. They define a food curator as a professional who works on the intersection between food and design. This gives them their own perspective on food and design issues. They innovate, advise and design.

The question behind the question

Marcel and Miriam ask logical questions. Our food system has become very complex. Regulations and pricing are leading, there are many links in the chain and the size of the whole system is huge. Farmers don’t have a lot of other choices than to upscale. Eventually, the origin of a product is invisible to the consumer. And today’s consumer wants to know where his dinner comes from. The Food Curators asked the farmers: ‘What exactly do you want to show people?’ ‘What makes your farm different from others?’ While talking and thinking this through they came across the question behind the question: ‘How can we create value for pork?’

Pate provides value

The designers looked at the whole animal, also the ‘lesser’ parts that consumers mostly don’t want. Organs, ears and feet are usually exported or processed in other meat products. But it’s exactly these parts that add value to a tasty pate. That’s how they came up with the idea of a Pate Cafe. That idea is still in development. Meanwhile, Marcel and Miriam can make a delicious pate themselves. And they have a grip on their own story; they can start to spread the word. Digna and Lucas are working on a Pate Cafe inspired exhibit for the Dutch Design Week. They hope to create awareness and movement in politics, supermarkets and among consumers. Especially the latter have a lot of power. Consumers’ choices determine to a large extent how the food system works.
MEER DAN EEN MARKETINGSAUSJE

More than Mayo helpt ambitieuze merken aan een doordachte merk- en marcomstrategie en belevingsvolle campagnes voor succesvolle marktintroductie. 

You only have one chance to make a great first impression