Neuromarketing voor MarCom professionals - www.morethanmayo.com/neuromarketing | image: brain - source: mashable.com

Neuromarketing voor MarCom professionals

“Huh, wat is dat nou weer?”, krijg ik de laatste tijd vaak te horen als ik vertel dat ik een cursus neuromarketing doe. Meestal trekken mensen er ook een gezicht bij. ‘Neuro’ klinkt moeilijk en ‘marketing’ klinkt vies ;-) Maar het is niet meer en niet minder dan inzicht in menselijk denken en gedrag. En hoe interessant is dat!

Toegepaste neurowetenschap

Neuromarketing is de toepassing van inzichten uit de neurowetenschap: het onderzoeksveld dat inzicht wil krijgen in hoe onze hersenen functioneren en hoe deze prikkels, emoties en informatie verwerken. De praktische kant dus eigenlijk. Hoe kunnen we inspelen op hoe het brein werkt? Want als je prikkels en informatie aanbiedt op een manier die past bij de werking van de hersenen, worden deze beter opgenomen en verwerkt. Manipulatie? Bij lange na niet. Ons brein is zo complex en het is voortdurend in ontwikkeling. Van ‘dé-stimulus-die-je-alles-doet-kopen-waar-je-niet-op-zit-te-wachten’ zijn we nog ver weg – áls die al bestaat.

Neuromarketing voor MarCom professionals - www.morethanmayo.com/neuromarketing | image: eye tracking - source: www.digitaltrends.comEye tracking – image source: digitaltrends.com

Onderzoeken en toetsen

Neuromarketing is vooral een onderzoeks- of toetsinstrument. Communicatiemiddelen worden voor- of achteraf onderzocht om te ontdekken wat deze teweeg brengen in de hersenen. Wat doet het zien van een logo? Welke beelden roepen reacties op? Op welk moment in die succesvolle commercial gebeurt er iets in het brein? Het interessante vind ik is dat mensen eigenlijk niet weten wat ze zelf denken ;-) Zo onderzochten wij bijvoorbeeld in mijn vorige baan de opbouw van een magazine. We kregen veel klachten over de BN’ers die op de cover stonden. Maar in de scans bleek juist dat precies díe covers de aandacht en interesse wekten om te gaan lezen.

Input voor MarCom professionals

De uitkomsten uit neuro-onderzoek dat zich richt op de belevingswereld, motivaties en behoeften van consumenten zijn fascinerend als je geïnteresseerd bent in menselijk denken en gedrag. Goede input dus voor marketing- en communicatieprofessionals. Wetenschappelijke inzichten als inspiratie en uitgangspunt voor creatieve en klantgerichte processen, een mooie verbinding! Niet eenvoudig want mensen zijn wandelende paradoxen. Maar de inzichten geven wel handvatten voor nieuwe manieren om informatie aan te bieden. En het is heel gaaf om te zien hoe mensen daarop reageren.

Ook geïnteresseerd in neuromarketing? Ik doe de Masterclass Toegepaste Neuromarketing bij de Academie voor Gedragskennis. 

Neuromarketing voor MarCom professionals - www.morethanmayo.com/neuromarketing | image: brain - source: mashable.comBrain – image source: mashable.com

Neuromarketing for MarCom professionals

I quite often get a ‘Say what?’ when I tell people I’m doing a neuromarketing course. Usually people also draw some kind of face. ‘Neuro’ sounds difficult and ‘marketing’ sounds dirty ;-) But it’s actually no more and no less than getting insights into human thinking and behavior. How cool and interesting is that!

Applied neuroscience

Neuromarketing is the application of insights from neuroscience: the research field that wants to gain insight into how our brains function and how they process stimuli, emotions and information. The practical side so to say. How can we respond to how the brain works? Can we also trigger the brain to evoke certain output? Because if you offer stimuli and information in a way that suits the functioning of the brain, it’ll be better absorbed and processed. Manipulation? Not nearly. Our brain is so complex and it is constantly evolving. We still have a long way to go to find ‘the-ultimate-stimulus-that-makes-you-buy-what-you-never-wanted’ – íf it even exists.

Neuromarketing voor MarCom professionals - www.morethanmayo.com/neuromarketing | image: brain scan - source: health.spectator.co.ukBrain scans – image source: health.spectator.co.uk

Research and testing

Neuromarketing is primarily a research or testing instrument. Means of communication are examined before or after exposure, to discover what they provoke in the brain. What part of the brain is activated when you see a logo? What kind of images evoke reactions? At what point in a tv-commercial something happens in the brain? The interesting thing is that people don’t really know what they think ;-) For example: in my previous job we once researched the structure of a magazine. We received complaints about the celebrities pictured on the cover. But in the scans it became clear that these pictures actually aroused the attention and interest to read.

Input for MarCom professionals

The results from neuro-research that focuses on the experiences, motivations and needs of consumers are fascinating if you are interested in human thinking and behavior. Great input for creative marketing and communication professionals. Scientific insights as inspiration and starting point for creative and customer-oriented processes. A beautiful connection, but not easy because people are living paradoxes. But the insights do provide tools for new ways to offer information. And it is incredibly interesting to see how people react to that.
MEER DAN EEN MARKETINGSAUSJE

More than Mayo helpt ambitieuze merken aan een doordachte merk- en marcomstrategie en belevingsvolle campagnes voor succesvolle marktintroductie. 

You only have one chance to make a great first impression