Waarom multisensorische events meer regel dan uitzondering (moeten) zijn - www.morethanmayo.com/multisensorische-events-meer-regel-dan-uitzondering | Image: Millennials - source: www.forbes.com

Waarom multisensorische events meer regel dan uitzondering (moeten) zijn

Steeds meer merken worden zich bewust van het belang om meerdere zintuigen bij hun klanten te prikkelen. Geur, smaak, geluid, textuur en beeld komen allemaal samen in de hersenen. Multisensorische prikkels maken indruk en verbeteren de ervaring. En maken een event en merk opvallend en gedenkwaardig.

Mensen leren door ervaring

We leven in een multisensorische wereld. De zintuigen prikkelen stimuleert een nieuwe manier van denken, voelen en gedrag. Via onze zintuigen ervaren we onze omgeving. Hoe meer de zintuigen worden gestimuleerd, hoe meer de hersenen worden geactiveerd, hoe gedenkwaardiger de ervaring. Prikkels worden gecombineerd om onze ervaring in de wereld te creëren. Het begrijpen van hoe de zintuigen kunnen samenwerken, biedt kansen voor merken.

Generatie ‘beleving’

Nog los van de menselijke feiten is er nog een andere belangrijke reden waarom multisensorische events zo langzaamaan de norm beginnen te worden. De millennials worden groot. De millennial generatie – geboren tussen 1980 en 1995 – kenmerkt zich door een grote voorkeur voor real life beleving, persoonlijk contact en avontuur. Dit zijn onze klanten. Die willen niet alleen een product of dienst. Die willen zich identificeren met een merk. Die willen wat ervaren.

Waarom multisensorische events meer regel dan uitzondering (moeten) zijn - www.morethanmayo.com/multisensorische-events-meer-regel-dan-uitzondering | Image: Lowlands festival - source: www.deingenieur.nlLowlands Festival – image source: deingenieur.nl

 

Multisensorische belevingsmerken

Dat verklaart meteen waarom bepaalde merken of events tegenwoordig zo populair zijn. Neem een event als Lowlands. Een driedaags festival waar je je helemaal kunt onderdompelen in cultuur, eten en muziek. Of een merk als Abercrombie & Fitch dat met licht en geur de sfeer in de winkel bepaalt en je die geur zelfs via geparfumeerd inpakpapier mee naar huis geeft om de beleving te verlengen. Multisensorisch en een goede ervaring. De millennials zijn er dol op. En ze komen ervoor terug.

Invloed uitoefenen

Grofweg kunnen merken op een drietal manieren profiteren van zintuiglijkheid om invloed uit te oefenen op kennis, houding en gedrag van klanten en merkbeïnvloeders:

 • Intensiveren
  Betrek meerdere zintuigen en creëer memorabele ervaringen.
 • Opbouwen
  Stimuleer emotionele reacties en bouw aan relaties.
 • Belichamen
  Gebruik sensorische metaforen en laat mensen ervaren waar je merk voor staat.

Benut de kracht van multisensorische marketing; prikkel de zintuigen en creëer een effectieve en boeiende ervaring!

Why multisensory events (should) be more the rule than the exception

 More and more brands are becoming aware of the importance of stimulating multiple senses. Smell, taste, sound, texture and image all come together in the brain. Multisensory stimuli make a lasting impression and improve the experience. And make an event and brand stand out and become memorable.

People learn through experience

We live in a multisensory world. Encouraging the senses stimulates a new way of thinking, feeling and behavior. We experience our environment through our senses. The more the senses are stimulated, the more the brain is activated, the more memorable the experience. Incentives are combined to create our experience in the world. Understanding how the senses can work together offers opportunities for brands.

Waarom multisensorische events meer regel dan uitzondering (moeten) zijn - www.morethanmayo.com/multisensorische-events-meer-regel-dan-uitzondering | Image: Abercrombie & Fitch - source: www.selldorf.comAbercrombie & Fitch – image source: selldorf.com

 

Generation ‘experience’

Apart from the human facts, there is another important reason why multisensory events are slowly becoming the norm. The millennials are growing up. The millennial generation – born between 1980 and 1995 – is characterized by a strong preference for real life experience, personal contact and adventure. These are our customers. They do not just want a product or service. They want to identify themselves with a brand. They want to experience something. 

Multisensory experience brands

That immediately explains why certain brands or events are so popular these days. Take an event like Lowlands. A three-day festival where you can completely immerse yourself in culture, food and music. Or a brand like Abercrombie & Fitch which controls the atmosphere in the store with light and scent. And brings that scent to your home with perfumed wrapping paper, to extend the experience. Multisensory and a good experience. The millennials are very fond of it. And they come back for it.

Influence your customers

Roughly speaking, brands can benefit from sensory experience in three ways to influence the knowledge, attitude and behavior of customers and brand ambassadors:

 • Intensify
  Involve more senses and create memorable experiences.
 • Build up
  Stimulate emotional reactions and build relationships.
 • Embody
  Use sensory metaphors and let people experience what your brand stands for.

Use the power of multisensory marketing; stimulate the senses and create an effective and fascinating experience!

Waarom multisensorische events meer regel dan uitzondering (moeten) zijn - www.morethanmayo.com/multisensorische-events-meer-regel-dan-uitzondering | Image: Millennials - source: www.forbes.comMillenials – image source: forbes.com

 
MEER DAN EEN MARKETINGSAUSJE

More than Mayo helpt ambitieuze merken aan een doordachte merk- en marcomstrategie en belevingsvolle campagnes voor succesvolle marktintroductie. 

You only have one chance to make a great first impression