From the kitchen: More than Mayo's vision - www.morethanmayo.com/more-than-mayo-visie | image: Ria from More than Mayo, credits: Anja Roubos www.foodierecords.nl

More than Mayo’s visie

More than Mayo ontwikkelt unieke, creatieve en betekenisvolle foodexperiences, die jouw boodschap of visie communiceren en mensen in beweging brengen. Een foodexperience prikkelt, voedt je brein en inspireert. Dit draagt bij aan de positionering, breinpositie en bekendheid van jouw merk onder je (potentiële) klanten. Waarom deze combinatie van beleving en food?

More than Mayo’s visie is gebaseerd op twee belangrijke uitgangspunten:

BELEVING is dé manier om mensen écht te raken

Mensen willen zich identificeren met een merk met een verhaal, een visie en een missie. Daarom is het belangrijk dat verhaal of die visie zo goed mogelijk te vertellen. Door alle zintuigen te prikkelen, aan te sluiten op waarden en emoties, wordt communicatie opvallend, boeiend en memorabel. Pas als verhalen en visies tot leven komen, worden ze onthouden.

FOOD is een super krachtig communicatiemiddel

Eten is onze primaire levensbehoefte. Iedereen heeft ‘iets’ met voeding. Of je nu een food-avonturier bent die de nieuwste trends volgt, een gespannen relatie hebt met voeding of dat je terug verlangt naar eten uit je verleden: food raakt iedereen. Food communiceert. Het appelleert aan herinneringen en wekt emoties op. Food dóet hoe dan ook iets met je: in je mond, in je buik én in je hoofd.

Kortom: een foodexperience ‘voedt’ het brein en brengt jouw doelgroep in beweging.

Van visie naar ideeën en concepten

Een foodexperience kan verschillende vormen aannemen. Denk bijvoorbeeld eens aan een belevingslunch of -diner: samen eten – bijvoorbeeld als onderdeel van een event of teamdag – terwijl je buik én brein gevoed worden. De gerechten kunnen aansluiten op het thema van de dag of je prikkelen om over een bepaald onderwerp na te denken. Maar denk ook eens aan een interactieve expositie of workshop, als verdieping op een tentoonstelling of een event, of als onderdeel van een lesprogramma. Bijvoorbeeld over jouw visie op de toekomst van food. Leren door te ervaren.

Welke vorm je ook kiest, More than Mayo helpt je een onuitwisbare indruk te maken op de mensen die jij wilt bereiken.

Samen sparren over hoe jij meer beleving aan je merk kunt toevoegen? Of een inspirerende foodexperience creëren? Neem even contact op, ik denk graag met je mee!

From the kitchen: More than Mayo's vision - www.morethanmayo.com/more-than-mayo-visie | image: Ria from More than Mayo, credits: Marlous Snijder www.ohmarie.nl

More than Mayo’s vision

More than Mayo develops unique, creative and meaningful foodexperiences that communicate your message or vision and move people. A foodexperience stimulates the senses, feeds the brain and inspires. This contributes to branding and brand awareness and strengthens the connection your (potential) customers have with your brand. Why the combination of experience and food?

More than Mayo’s vision is based on two key assumptions:

EXPERIENCE is the way to really touch and move people

People want to identify themselves with a brand and it’s story, vision or mission. That’s why it’s important to tell your story or vision in the best possible way. By stimulating all the senses and connecting to values ​​and emotions, communication becomes notable, engaging and memorable. Only when stories and visions come to life, they’ll be remembered.

FOOD is a powerful means of communication

Food is our primary need in life. Everyone has a relationship with food, simply because we can’t live without it. Whether you are a food adventurer who follows the latest trends or you have a very tense relationship with food: it affects everyone. Food communicates. It appeals to memories and stimulates emotions. Food ‘feeds’ you: not only your stomach but also your mind.

In short: a foodexperience feeds and nourishes the brain and moves your target audience.

From vision to ideas and concepts

A foodexperience can take different forms. For example an experience lunch or dinner: while you’re eating together – for example at an event or teambuilding day – your belly ánd brain are being fed. The dishes can match the theme of the day or stimulate you to think deeper about a specific subject. Or for example an interactive exposition or workshop, as part of a bigger exhibition, an event or an educational program. For example, about your vision on the future of food. Learning through experience.

Whatever form you choose, More than Mayo helps you to make an indelible impression on the people you want to reach.

Do you want to brainstorm about how to add experience to your brand? Or create an inspiring foodexperience? Please contact me, I’d love to team up!
MEER DAN EEN MARKETINGSAUSJE

More than Mayo helpt ambitieuze merken aan een doordachte merk- en marcomstrategie en belevingsvolle campagnes voor succesvolle marktintroductie. 

You only have one chance to make a great first impression