Merkstrategie | visie en richting

Een merkstrategie in 5 stappen

Een merk is zoveel méér dan een logo. Om je doelgroep te bereiken, je te onderscheiden van de concurrentie en je merk te laden en te laten groeien, heb je een doordachte, heldere merkstrategie nodig. Met deze 5 stappen help ik je op weg.

(English version below Dutch ↓)

Wat is een merkstrategie?

Een merkstrategie is kort gezegd een plan, waarin je uitwerkt wat je merk is en wil uitstralen, welke positie het inneemt in de markt, hoe je het vormgeeft en wilt laten groeien. Check dit artikel als je meer wilt weten over de basics van een merkstrategie en waarom ik deze basis zo belangrijk vind. Geen zin in plannen maken? Geen nood, ik ben er dol op :-)

Wel zin, maar nog geen idee waar te beginnen? Volg deze 5 stappen!

Stap 1 – Wat is je merk

Wie ben je als bedrijf? Waarom wil je een merk in de markt zetten? Wat zijn je organisatie- en merkdoelstellingen en hoe ga je deze bereiken? Welke waarden zijn relevant voor je merk? Zonder deze basis bouw je je merk op drijfzand. Dit is je fundament.

Stap 2 – Wie is je doelgroep

Wie is je ideale klant? Ga verder dan het bepalen van geslacht, leeftijd, locatie, interesses en waarden. Probeer echt inzicht te krijgen in welk essentieel probleem je voor hem oplost of welke essentiële bijdrage jouw merk levert aan zijn behoeftes en wensen.

Stap 3 – Wat doet je concurrentie

In welke markt zit je en hoe ontwikkelt deze markt zich? Welke plek neemt jouw merk in deze markt in? Doe marktonderzoek om erachter te komen wie er nog meer ‘in jouw hoek’ zitten. Hoe positioneert je concurrentie zich en hoe kun jij je van hen onderscheiden?

Stap 4 – Positioneer je merk

Kies een slimme marktpositie op basis van de bovenstaande 3 stappen. Teken je markt uit, kijk waar de ‘gaten’ vallen en bepaal of jij deze plek op een goede, geloofwaardige manier kunt claimen. Formuleer de unieke waarde die jouw merk toevoegt.

Stap 5 – Bepaal je identiteit en uitstraling

Bepaal je vanuit jouw merkpositie en -betekenis je merkpersoonlijkheid. Werk je verhaal uit, beschrijf jouw tone of voice en geef met een designer je visuele identiteit vorm. Yep, nu ben je pas toe aan dat logo. Pas met deze basis kun je hierin goede keuzes maken.

Next step: ontwikkel je marketingcommunicatie- en marktintroductie strategie

Met je merkstrategie als basis ga je vervolgens uitwerken hoe je de aandacht van je doelgroep gaat krijgen, indruk op hen gaat maken en je markt gaat veroveren. Denk na over de plekken waar je mensen kunt bereiken, wat je hen op welk moment gaat vertellen en hoe je hen écht kunt raken. Tip: besteed zowel aandacht aan je doorlopende merkbeleving als je campagnes, en zorg dat deze consistent op elkaar aansluiten.

Ben jij klaar om je merk een boost te geven met een scherpe strategie?

Merkstrategie | visie en richting

5 steps to create a brand strategy

A brand is so much more than a logo. You need a thought through, clear brand strategy to reach your target audience, to differentiate yourself from the competition, and build and grow your brand. These 5 steps will help you create yours.

What is a brand strategy?

In short, a brand strategy is a plan in which you work out what your brand is and wants to radiate, what position it occupies in the market, how you design it and want to grow it. Check this article if you want to know more about the basics of a brand strategy and why I think these basics are so important. Don’t feel like making plans? Don’t worry, I love it :-)

Interested, but not sure where to start? Follow these 5 steps!

Step 1 – What’s your brand

Who are you as a company? Why do you want to market a brand? What are your organizational and brand goals and how are you going to achieve them? Which values ​​are relevant to your brand? Without this foundation, you are building your brand on quicksand. This is your foundation.

Step 2 – Who’s your target audience

Who is your ideal customer? Go beyond determining gender, age, location, interests and values. Try to really understand what essential problem you solve for him or what essential contribution your brand makes to his needs and wishes.

Step 3 – What is your competition doing

What market are you in and how is this market developing? What place does your brand occupy in this market? Do market research to find out who else is “in your corner”. How does your competition position itself and how can you distinguish yourself from them?

Step 4 – Position your brand

Choose a smart market position based on the above 3 steps. Draw out your market, see where the ‘gaps’ fall and determine whether you can claim this place in a good, credible way. Formulate the unique value that your brand adds.

Step 5 – Determine your identity and appearance

You determine your brand personality from your brand position and meaning. Work out your story, describe your tone of voice and shape your visual identity with a designer. Yep, now you’re ready for that logo. Only with this basis can you make good choices.

Next step: develop your marketing communications and market introduction strategy

With your brand strategy as the basis, you will then work out how you will get the attention of your target group, impress them and conquer your market. Think about the places where you can reach people, what you are going to tell them at what time and how you can really touch them. Tip: Pay attention to your ongoing brand experience as well as your campaigns, and make sure they are consistent with each other.

Are you ready to boost your brand with a sharp strategy?
MEER DAN EEN MARKETINGSAUSJE

More than Mayo helpt ambitieuze merken aan een doordachte merk- en marcomstrategie en belevingsvolle campagnes voor succesvolle marktintroductie. 

You only have one chance to make a great first impression