Marketing lessen van... The Swedish chef - www.morethanmayo.com/marketing-lessen-swedish-chef | image: Swedish chef - source: dallasnews.com

Marketing lessen van… de Swedish Chef

Je kunt natuurlijk bij de geijkte marketinggoeroes terecht, maar soms kun je je marketingadvies ook uit een heel andere hoek krijgen. Bijvoorbeeld uit de keuken van de zeer ervaren en vindingrijke Swedish Chef. Børk, børk, børk!

(English version below Dutch ↓)

Positiviteitsgoeroe met receptuur voor het leven

Pøppediekørn! Als we één ding van de Swedish Chef kunnen leren is dat hij altijd positief en enthousiast blijft. Ook al lopen zijn ingrediënten weg uit zijn keuken of vallen ze ‘m aan. Maar deze voedsel- én levenskunstenaar heeft ons nog meer mee te geven dan instant popcorn, chocolate moose en banananananana…split. Met deze marketing lessen serveer jij jouw beste werk.

From ‘Pöpcørn’ – gif via Giphy

5 Marketing lessen van de Swedish Chef

 • Houd je keuken overzichtelijk
  Een ordelijke werkplek geeft ruimte in je hoofd. Smijt alle gebruiksvoorwerpen die je niet nodig hebt over je schouder en je bent mentaal klaar voor alles wat er vandaag uit je pan denkt te kruipen. Alles wat menselijk is (bijvoorbeeld een groep conga-dansers die ineens je keuken in komt stormen) bonjour je sowieso direct naar buiten. Zo houd de focus op jouw receptuur eeuh… marketingplan.
 • Gebruik de juiste tools
  Zorg dat je weet wat de meest efficiënte manier is om je marketing strategie uit te voeren. De Swedish Chef weet weet altijd welk gereedschap het belangrijkst is, lettend op wat hij gaat koken. En ongeacht of zijn technieken afwijken van de massa. Want soms werkt een houten hamer, een bijl met dubbel blad of een antiek pistool gewoon het beste. Observe the master. 
 • Blijf proeven tijdens het koken (en kruid zonodig bij)
  Elke chef begrijpt hoe belangrijk is om te blijven proeven van je gerecht, terwijl je aan het koken bent. Zo kun je onderweg bijsturen. Gooi dus niet meteen je complete marketingcampagne op tafel, maar laat je doelgroep proeven. En durf bij te kruiden als dit niet het gewenste niveau van extase oplevert. Er kan altijd nog wel wat peper en tabasco bij de spicy sauce.
 • Zelfs de meest complexe recepten kunnen simpeler
  De inventiviteit van de Swedish Chef is ongeëvenaard. Of hij nu nieuwe recepten bedenkt of dat een manier moet vinden om te dealen met gewapend voedsel. Overal is een oplossing voor. Oók voor jouw marketingdilemma’s. En onthoud: het kan altijd eenvoudiger. Pak een gebakken broodje, gooi het in de lucht en schiet er een gat in. Boem, donut. Eat that, Ferran Adrià.
 • Laat je door niets tegenhouden
  Al kan niemand je verstaan en heb je geen ogen, dan nog kun je een internationaal culinair icoon of gerespecteerd marketing goeroe worden. Ondanks zijn obstakels bereikte de Swedish Chef miljoenen mensen en leerde hen de basisprincipes van het koken en de subtiliteiten van de Zweedse taal. Deze chef is een freakin’ hero.

Dus marketeers, het is tijd om de chickie in the baskee te stoppen en jouw briljante marketingstrategie te gaan bereiden! En terwijl je dat doet, kun je (helemaal onderaan dit artikel) mijn favoriete Swedish Chef video bekijken. ⬇︎

Marketing lessen van... The Swedish chef - www.morethanmayo.com/marketing-lessen-swedish-chef | image: Swedish chef - source: dallasnews.com

Scene from ‘Spicy sauce’

Marketing lessons from… the Swedish Chef

Of course you can turn to the all time favourite marketing gurus, but sometimes you can also get your marketing advice from a completely different source. For example from the kitchen of the very experienced and resourceful Swedish Chef. Børk, børk, børk!

Positivity guru with recipes for life

Pøppediekørn! If there’s one thing we can learn from the Swedish Chef, it’s his ever positive and enthusiastic attitude. Even though his ingredients storm out of his kitchen or even attack him, nothing kills his mood. But this food expert and life artist has even more to give to us than instant popcorn, chocolate moose and banananananana… split. With these marketing lessons you’ll serve your best work.

From ‘Meatballs’ – gif via Giphy

5 Marketing lessons from the Swedish Chef

 • Keep the overview in your kitchen
  An orderly workplace provides headspace. Throw all utensils that you don’t need over your shoulder and you’re mentally ready for everything that might come crawling out of your pan today. Send anything that is human (likea group of conga dancers that suddenly made their way into your kitchen) directly out anyway. So you’ll keep focus on your recipe eeehm… marketing plan.
 • Use the right tools
  Make sure you know the most efficient way to implement your marketing strategy. The Swedish Chef always knows which tools are most important, depending on what he is going to cook. Regardless of whether the techniques he uses deviate from the masses. Because sometimes a mallet, a double bladed ax  or an antique pistol simply works best. Observe the master.
 • Keep tasting while cooking (and season some more if necessary)
  Every chef understands how important it is to keep tasting your dish while you are cooking. This way you can adjust it along the way. So don’t immediately put your whole marketing campaign on the table, but let your target group taste it. And dare to add extra seasoning if it doesn’t provide the desired level of ecstasy. There’s room for more pepper and tabasco in the spicy sauce.
 • Even the most complex recipes can be simpler
  The inventiveness of the Swedish Chef is unparalleled. Whether he thinks up new recipes or has to find a way to deal with armed food. There is a solution for everything. As for your marketing dilemmas. And remember: there’s always a way to make things easier. Like, grab a baked sandwich, throw it in the air and shoot a hole in it. Boom, donut. Eat that, Ferran Adrià.
 • Don’t let anything stop you
  Even though no one understands what you’re saying and you have no eyes, you can still become an international culinary icon or a respected marketing guru. Despite his obstacles, the Swedish Chef reached millions of people and taught them the basics of cooking and the subtleties of the Swedish language. This chef is a freakin’ hero.

So marketers, it’s time to put the chickie in the baskee and cook up your brilliant marketing strategy! And watch my favourite Swedish Chef video while doing so:

 
MEER DAN EEN MARKETINGSAUSJE

More than Mayo helpt ambitieuze merken aan een doordachte merk- en marcomstrategie en belevingsvolle campagnes voor succesvolle marktintroductie. 

You only have one chance to make a great first impression