Marketing lessen van Sherlock | Image credits: nl.mashable.com

Marketing lessen van… Sherlock Holmes

Je kunt natuurlijk bij de geijkte marketinggoeroes terecht, maar soms kun je je marketingadvies ook uit een heel andere hoek krijgen. No shit, zelfs van superspeurder en deductiekampioen Sherlock Holmes.

(English version below Dutch ↓)

Slimme freelance ondernemer

Sherlock Holmes noemde zichzelf een consulting detective (natuurlijk: the world’s only). Hiermee positioneerde hij zich als ondernemer en onderscheidde hij zich als professional. Hij is belachelijk goed in wat hij doet. Soms lost hij zaken zelfs binnen een paar minuten op. Succes blijft niet onopgemerkt; dat spreekt zich rond. Daarbij leeft hij letterlijk voor zijn vak. Blijft zijn kennis voortdurend verdiepen en uitbreiden, wat hem een voorsprong geeft op de concurrentie. Maar hij deelt zijn kennis ook, via publicaties in wetenschappelijke tijdschriften. En: hij laat Watson schrijven over hun bizarre zaken, die er spannende avonturen van maakt.

Business en marketing goed voor elkaar

Sherlock Holmes lijkt misschien wel een vakidioot die niets geeft om geld verdienen of wat anderen van hem denken. Stiekem zitten zijn business en zijn marketing prima in elkaar. Hij doet waar hij het allerbeste in is, met veel plezier en toewijding, op zijn eigen unieke manier. Zo is hij zijn eigen merk geworden, dat hij met elke zaak die hij doet voortdurend in de markt zet en top of mind houdt.

5 Marketinglessen van Sherlock Holmes

Wat we kunnen leren van de manier waarop Sherlock Holmes zijn werk doet:

 • “I never guess. It is a shocking habit – destructive to the logical faculty.”
  Sherlock benadert zijn zaken altijd vanuit wetenschap en logica. Nu is marketing is absoluut geen exacte wetenschap, maar we kunnen wél steeds meer meten. Door het effect en de effectiviteit van uitingen en campagnes te meten, kun je deze steeds verder optimaliseren. Verzamel data en baseer je werk niet op gissen, maar op feiten.
 • “Eliminate the impossible, whatever remains, however improbable, must be the truth.”
  Ook als marketeer moet je soms deduceren. Heeft je campagne niet de verwachte resultaten opgeleverd? Neem geen genoegen met de meest voor de hand liggende verklaring, maar duik dieper in het gedrag van je doelgroep en leid af wat er precies mis is gegaan. Elimineer factoren die er niet toe doen, tot de waarheid boven komt drijven.
 • “You know my method. It is founded upon the observation of trifles.”
  De sleutel tot de oplossing van een moordzaak ligt in het opmerken van details. Ook in campagnes hebben kleine dingen vaak een grote invloed op de effectiviteit. Wat doet formaat, kleur of woordkeuze? Het is de kunst aandacht te hebben voor detail, zonder het grote geheel uit het oog te verliezen. It’s the details that make the difference.
 • “You have a grand gift for silence, Watson. It makes you quite invaluable as a companion.”
  Dr. John Watson is Sherlock’s partner in crime. Hij biedt de detective in veel opzichten tegenwicht, wat hem helpt bij het oplossen van een zaak. Zoek dat op in je collega’s. Mensen betrekken die anders denken of bij andere projecten betrokken zijn, kan leiden toch nieuwe inzichten en nóg betere campagnes. Maak gebruik van ieders talenten.
 • “‘Excellent!’ I cried. ‘Elementary’, said he.”
  Aan het einde van elk verhaal verklaart Sherlock Holmes het mysterie en legt hij uit hoe hij tot de oplossing van de zaak is gekomen. Nu zullen je doelgroepen misschien niet net zo ademloos naar jouw merkverhaal luisteren, maar je moet het wél vertellen. Mensen overtuigen van je betekenis en waarde. Elke campagne opnieuw.

Dus marketeers, duik dieper in dat merk en die campagnes en decuceer tot je de kern te pakken hebt.

(En – als je dat nog niet gedaan hebt – kijk de serie Sherlock van de BBC; die is fantastisch!)

Marketing lessons from… Sherlock Holmes

Of course you can turn to the all time favourite marketing gurus, but sometimes you can also get your marketing advice from a completely different source. “No shit”, even from super sleuth and expert in deduction Sherlock Holmes. 

Smart Freelance Entrepreneur

Sherlock Holmes called himself a consulting detective (of course: “the world’s only”). With this he took a distinctive postion in the detective market and distinguished himself as a professional. He’s ridiculously good at what he does. Sometimes he solves cases within mere minutes. Success never stays unnoticed; it spreads and speaks for itself. Sherlock literally lives for his profession. He’s continually deepening and expanding his knowledge, which gives him an edge over the competition. But he also shares his knowledge through publications in scientific journals. And: he let’s Watson write about their bizarre cases, turning them into exciting adventures.

Business and marketing done well

Sherlock Holmes may seem like a psychopath high-functioning sociopath ;-) who doesn’t care about making money or what others think of him. Frankly, he does his business and marketing very well. He does what he does best, with great pleasure and dedication, in his own unique way. In this way he has become his own brand, which he’s marketing continuously and keeping it top of mind with every case.

5 Marketing Lessons From Sherlock Holmes

What we can learn from the way Sherlock Holmes does his job:

 • “I never guess. It is a shocking habit – destructive to the logical faculty.”
  Sherlock always approaches a case from science and logic. Marketing is by no means an exact science, but more and more cán be measured. By measuring the effects and effectiveness of communications and campaigns, you can optimize them. Collect data and base your work on facts, not guesswork.
 • “Eliminate the impossible, whatever remains, however improbable, must be the truth.”
  Even as a marketer you need to do some deduction. Didn’t your campaign deliver the expected results? Don’t settle for the most obvious explanation, but delve deeper into your target audience’s behavior and deduce what exactly went wrong. Eliminate factors that don’t matter until the truth emerges.
 • “You know my method. It is founded upon the observation of trifles.”
  The key to solving a murder case lies in noticing the smallest details. Even in campaigns, small things often have a major impact on effectiveness. What difference do size, color or tone make? The art is to pay attention to detail without losing sight of the bigger picture. It’s the details that make the difference.
 • “You have a grand gift for silence, Watson. It makes you quite invaluable as a companion.”
  Dr. John Watson is Sherlock’s partner in crime. He counterbalances the detective in many ways, which helps him solve a case. Involving colleagues who think differently or are working on other projects can lead to new insights and even better campaigns. Make use of everyone’s talents.
 • “Excellent!”, I cried. “Elementary”, he said.
  At the end of each story, Sherlock Holmes explains the mystery and clarifies how he came to the solution of the case. Now, your audiences may not listen as engaged as Watson to your brand story, but you do have to tell it. To convince people of your purpose and value. Every campaign again.

So marketers, dive deeper into that brand and those campaigns and deduce until you get to the very heart of the case.

(And – if you haven’t already – watch the BBC’s Sherlock; it’s fantastic!)
MEER DAN EEN MARKETINGSAUSJE

More than Mayo helpt ambitieuze merken aan een doordachte merk- en marcomstrategie en belevingsvolle campagnes voor succesvolle marktintroductie. 

You only have one chance to make a great first impression