Openluchtmuseum Gruwelijk Lekker zomer event

Uit More than Mayo’s keuken: Gruwelijk Lekker zomerevent

Dit jaar heeft het Nederlands Openluchtmuseum een tof jaarthema: Gruwelijk Lekker. Binnen dit thema worden er dit jaar vier evenementen gehouden… bedacht en georganiseerd door More than Mayo! Op 6 & 7 juli vond het zomer evenement plaats. Het was een heerlijk feestje!

(English version below Dutch ‚Üď)

Smaakvol jaarthema

Voor het jaarthema Gruwelijk Lekker heeft het Nederlands Openluchtmuseum een speciale tentoonstelling opgezet rondom 10 smaken door de eeuwen heen. Allemaal met een randje. Want wat we vroeger lekker vonden, daar gruwelen we nu vaak van. En wat we toen niet wilden of durfden te eten, dat is nu de normaalste zaak van de wereld, of andersom. Denk aan bloed, zwam of vet. Met deze 10 smaken als uitgangspunt is in het park zelf een smakenroute van 12 themalocaties ingericht. Je ziet, hoort, ruikt of proeft hier de bijzondere of historische smaken en je verzamelt tegelijk een set mooie recepten.

Openluchtmuseum Gruwelijk Lekker zomer eventPercussion workshop – Photo by More than Mayo

Conceptontwikkeling en programmering

Naast de tentoonstelling en de route programmeert het museum in dit themajaar vier evenementen, elk met hun eigen seizoensthema. Het seizoensthema is de conceptuele en inhoudelijke basis voor de programmering. Voor het zomerevent was dit ‘Wat van ver komt is lekker?’. Dit thema¬†leent zich geweldig voor een festival-achtige opzet. We kozen drie ‘internationale’ parklocaties uit waar we een divers programma programmeerden: de Molukse barak, het Zaanse plein met daaraan het fairtrade koffiecaf√© en het Chinese restaurant en de formele tuin bij het Indisch achtererf en de Anansiboom.¬†Van proeverij tot verhaal en muziek, alles ging over smaken en culturen van ver.

Openluchtmuseum Gruwelijk Lekker zomer eventLecture about coffee and garlic – Photo by More than Mayo

Sferen en smaken van ver

Bij binnenkomst¬†ontvingen de Bronco Brothers de bezoekers met zomerse, internationale muziek.¬†Op het Zaanse plein kon je zien, ruiken en proeven hoe koffie – een ingredi√ęnt van ver – op verschillende plekken op de wereld op een andere manier gezet wordt. Bij het Chinese restaurant aan dit plein kon je een stukje Chinese knoflookstroopwafel proeven.¬†Een bijzondere en gruwelijk lekkere samensmelting van de Chinese en Nederlandse cultuur. Twee keer per dag kon je een mini-smaakcollege bijwonen over de smaken BOON en LOOK uit de Gruwelijk Lekker tentoonstelling. En er was muziek van het Wagenings Internationaal Koor en muziekgezelschap De Trekvogels. Ook bestond de kans om¬†iemand tegen te komen uit de jaren ‚Äô50 die zonet voor het eerst een Chinese afhaalmaaltijd heeft gekregen‚Ķ! En dat vonden ze toen behoorlijk gruwelijk.

Festival-achtig programma

Bij de Molukse barak¬†organiseerden we een cultureel festival met muziek van onder andere Nippy Noya en de percussionisten van de Tifa Groep Ina Ama en een originele Molukse krijgsdans. Jan Tomasowa presenteerde zijn Molukse trilogie en je kon ‘koho koho’ en ‘tjolo tjolo’ proeven. Ook kon je¬†de ‘pala’ (nootmuskaat) boeren¬†steunen door een nootje in de boom te hangen of een nootmuskaat sieraad te kopen.¬†Op het plein bij het Indisch Achtererf en de Anansiboom vierden we een Indonesisch / Surinaams-Antilliaans feestje. Er werden bijzondere Anansiverhalen verteld, Ray & Eve brachten Indonesische klanken en we vierden een Surinaams feestje met Karma. Ook kon je meedoen met een percussieworkshop en: we speelden de grote SmaakQuiz, over¬†de Indonesische en Antilliaanse eetculturen!

Openluchtmuseum Gruwelijk Lekker zomer eventThe big flavour quiz – Photo by More than Mayo

Het volgende evenement

Naast de conceptontwikkeling en de programmering deed More than Mayo ook de volledige organisatie van dit evenement en verzorgden we de afstemming met Marketing & Communicatie. Het herfstevent zal plaatsvinden op 12 & 13 oktober. De events zijn voor iedereen toegankelijk, dus ik zie je in de herfst graag in het Openluchtmuseum!

‚ėÖ

Heb jij zelf het voornemen om een evenement in te zetten voor jouw bedrijf of merk? Wil je jouw doelgroep je merk of verhaal laten beleven door zoveel mogelijk zintuigen te prikkelen? Echt impact maken en onthouden worden? Neem dan nu contact op, misschien cre√ęren wij samen jouw topevent!

Openluchtmuseum Gruwelijk Lekker zomer eventThe event program and map – Photo by More than Mayo

From More than Mayo’s kitchen: gruesomely delicious summer event

This year the Dutch Open Air Museum has a cool theme: Gruwelijk Lekker, which translates as ‘Gruesomely Delicious’. Following this theme, the museum wants to program four events this year. And More than Mayo is asked to develop and¬†organise these events. The summer event took place on July 6 and 7. It was a delicious summer festival!

Openluchtmuseum Gruwelijk Lekker zomer eventPercussion band Tifa Group Ina Ama – Photo by More than Mayo

Tasteful year theme

For the Gruesomely Delicious theme the Dutch Open Air Museum has set up a special exhibition about 10 ‘tastes’ throughout the centuries. All with a little edge. Because what we enjoyed back in the days, we now often detest. And what we didn’t want or¬†didn’t dare to eat at the time is now the most common thing in the world, or vice versa. Think of blood, fungus or fat. With these 10 tastes as a starting point, a flavour route along 12 theme locations has been set up in the park. Here you can see, hear, smell or taste the special or historical flavours and at the same time you can collect a set of special recipes.

Concept development and programming

In addition to the exhibition and the route, the museum also programs four events in this theme year, each with its own seasonal theme. The seasonal theme is the conceptual and substantive basis for programming. For the summer event this was ‘Foreign food is good?’. This theme is great for a festival-like setup. We chose three ‘international’ park locations where we staged a diverse program: the Moluccan barrack, the square from Zaandam with the fair trade coffee caf√© and the Chinese restaurant and the formal garden at the Indonesian courtyard and the Anansi tree. From the tastings to the stories and music, everything was about flavours and cultures from far, far away.

Openluchtmuseum Gruwelijk Lekker zomer eventVisitors listening carefully to an Anansi story – Photo by More than Mayo

Ambiances and flavours from afar

Upon arrival, the Bronco Brothers welcomed the visitors with summery, international music. On the square from Zaandam you could see, smell and taste how coffee – an ingredient from afar – is being brewed differently in different places in the world. At the Chinese restaurant at this square you could taste a piece of Chinese garlic stroopwaffle. An extraordinary and horribly tasty fusion of Chinese and Dutch foodculture. Twice a day you could attend a mini-taste lecture about the flavours ‘coffee’ and ‘garlic’ from the Gruwelijk Lekker exhibition. And there was music from an International Choir and musical ensemble De Trekvogels. There was also the chance to meet someone from the 1950’s who just received a Chinese takeaway for the first time …! And they found that pretty horrible back then.

Openluchtmuseum Gruwelijk Lekker zomer eventMy wife brought me Chinese food! – Photo by More than Mayo

Festival-like program

At the Moluccan barrack we organized a cultural festival with music by, among others, Nippy Noya and the percussionists of the Tifa Group Ina Ama and an original Moluccan warrior dance performance. Jan Tomasowa presented his Moluccan trilogy and you could taste ‘koho koho’ and ‘tjolo tjolo’. You could also support the ‘pala’ (nutmeg) farmers by hanging a nutmeg in the tree or by buying nutmeg¬†jewellery. We celebrated the Indonesian / Surinamese-Antillean culture on the square near the Indonesian courtyard and the Anansi tree. Beautiful Anansi stories were being told, Ray & Eve brought Indonesian sounds and we celebrated a Surinamese party with the band Karma. You could also participate in a percussion workshop and: we played the great Taste Quiz about Indonesian and Antillean food cultures!

Openluchtmuseum Gruwelijk Lekker zomer eventSupporting ‘pala’ farmers¬†– Photo by More than Mayo

The next event

In addition to concept design and programming, More than Mayo also did the entire organization of this event and we worked toghether with the Marketing & Communications department for the external communications. The fall event will take place on October 12 and 13. The events are open to everyone, so I look forward to seeing you in the Open Air Museum this fall! 

‚ėÖ

Do you intend to set up an event for your company or brand? Do you want your target audience to experience your brand or story by stimulating as many senses as possible? Make a real impact and be remembered? Contact us now, maybe we’ll create your top event together!
MEER DAN EEN MARKETINGSAUSJE

More than Mayo helpt ambitieuze merken aan een doordachte merk- en marcomstrategie en belevingsvolle campagnes voor succesvolle marktintroductie. 

You only have one chance to make a great first impression