Openluchtmuseum Gruwelijk Lekker winterevent | Photo by Jeannette van Mullem - Puur uit eten

Uit More than Mayo’s keuken: Gruwelijk Lekker winterevent

Dit jaar heeft het Nederlands Openluchtmuseum een tof jaarthema: Gruwelijk Lekker. Binnen dit thema worden er dit jaar vier evenementen geprogrammeerd… bedacht en georganiseerd door More than Mayo! Op 7 & 8 december vond het winterevent plaats. Een heerlijke beleving!

(English version below Dutch ‚Üď)

Openluchtmuseum Gruwelijk Lekker wintereventAcorn process expo – Photo by Jeannette van Mullem, Puur uit eten

Smaakvol jaarthema

Voor hun jaarthema Gruwelijk Lekker ontwikkelde het Nederlands Openluchtmuseum een tentoonstelling rondom 10 smaken door de eeuwen heen. Smaken met een gruwelijk randje. Want wat we vroeger lekker vonden, daar gruwelen we nu vaak van. Of wat we toen niet durfden te eten, dat is nu de normaalste zaak van de wereld. Denk aan bloed, zwam of vet. Met deze 10 smaken als uitgangspunt is in het park een smakenroute ingericht. Je ziet, hoort, ruikt of proeft hier bijzondere of historische smaken.

Conceptontwikkeling en programmering

Naast de tentoonstelling en de route programmeert het museum in dit themajaar vier evenementen, elk met hun eigen seizoensthema. Het seizoensthema is de conceptuele en inhoudelijke basis voor de programmering. Voor het winterevent was dit ‘Schaarste en overvloed’. Dit doet denken aan ingredi√ęnten waarvan weinig of juist te veel voor handen is en aan ‘van weinig toch iets moois of lekkers maken’. Rondom dit winterse thema organiseerden we workshops, lezingen en proeverijen.

Openluchtmuseum Gruwelijk Lekker wintereventPresentation about eating tulips – Photo by More than Mayo

Winterevent: eten in tijden van schaarste

In tijden van schaarste werden de mensen juist heel creatief in de keuken. Manon Henzen vertelde hierover in haar presentatie ‘Koken in oorlogstijd’. Ze illustreerde haar verhaal met¬†krachtrondjes en een hapje met tulp, waarvan bezoekers konden proeven. De wetenschappelijk medewerkers van het museum vertelden tijdens het winterevent over de smaken¬†vet en¬†tulp door de jaren heen. Zij hadden een¬†tulpenkoekje¬†te proeven voor het publiek.¬†We vertoonden de film¬†Naar de bollen en terug over het leven in de oorlog en het eten en bereiden van tulpenbollen. En in de Amsterdamse Westerstraat konden bezoekers tussen 14:00 en 16:00 uur een ingemaakt tulpenbolletje proeven.

Wat te doen met een overvloed aan voedsel?

Onze tijd van overvloed vraagt ook om creativiteit. Zo neemt het sympathieke initiatief De Blauwe Tomaat groente en fruit overschotten over van lokale boeren en verkopen deze aan Arnhemmers met een kleine portemonnee. Ze stonden met hun kleurrijke SRV-wagen op het winterevent. Restaurant Instock leerde bezoekers welke lekkere gerechten je kunt maken met oud brood  en andere kliekjes. Sander Hermsen van het voedingscentrum liet zien hoe zijn slimme vork mensen helpt minder te eten. En fooddesigner Katja Gruijters vroeg zich af waarom we de in overvloed aanwezige eikel alleen in tijden van schaarste eten? Ze ontwikkelde een eikeldrankje en een gevuld eikeldopje en zette bezoekers aan het denken over ons eten in de toekomst.

Openluchtmuseum Gruwelijk Lekker wintereventWorkshop ‘Cooking With Leftovers’ – Photo by chef Maaike from Instock

Naast de conceptontwikkeling en de programmering deed More than Mayo ook de volledige organisatie van dit evenement en verzorgden we in nauwe samenwerking met de afdeling Marketing & Communicatie de externe communicatie van het winterevent.

‚ėÖ

Wil jij jouw doelgroep je merk of verhaal ook laten beleven door zoveel mogelijk zintuigen te prikkelen? En ben je van plan om komend jaar een event in te zetten of op een andere belevingsvolle manier jouw merk of product in de markt te zetten? Neem contact op!

From More than Mayo’s kitchen: gruesomely delicious winter event

This year the Dutch Open Air Museum has a cool theme: Gruwelijk Lekker, which translates as ‘Gruesomely Delicious’. Following this theme, the museum wants to program four events this year. And More than Mayo was asked to develop and¬†organise these events. The winter event took place on December 7 and 8. It was a delicious feast!

Openluchtmuseum Gruwelijk Lekker wintereventWinterevent entrance – Photo by More than Mayo

Tasteful year theme

For this Gruesomely Delicious theme the Dutch Open Air Museum has set up anexhibition about 10 ‘tastes’ throughout the centuries. All with a little edge. Because what we enjoyed back in the days, we now often detest. And what we didn’t want or¬†didn’t dare to eat at the time is now the most common thing in the world. Like blood, fungi or fat. With these 10 tastes as a starting point, a flavour route along 12 theme locations has been set up in the park. Here you can see, hear, smell or taste the extraordinary or historical flavours.

Concept development and programming

In addition to the exhibition and the route, the museum also programs four events in this year, each with its own seasonal theme. The seasonal theme is the conceptual and substantive basis for the program. For the fall event this was ‘Scarcity and abundance’. This made us think about ingredients of which there’s extremely little or too much available. And about ‘making something beautiful or tasty out of hardly anything’. We organized workshops, lectures and tastings around this winter theme.

Openluchtmuseum Gruwelijk Lekker wintereventChef Eric preparing a stuffed acorn cap – Photo by Rolf Hensel

Food in times of scarcity

In times of scarcity, people became very creative in the kitchen. Manon Henzen told us all about this in her presentation ‘Cooking in wartime’. She illustrated her story with a protein rich snack and a bite made with tulip, which visitors could taste. The museum’s scientific staff talked us through the changes in eating fat and tulip over the centuries. They let the audience taste a tulip ‘cookie’. Visitors could also watch the film Naar de bollen en terug¬†(To the tulip bulbs and back)¬†about life in wartime and eating and preparing tulip bulbs. And at museum location Westerstraat, Amsterdam, visitors could taste a preserved tulip bulb.

What to do with an abundance of food?

Our time of abundance also requires creativity. The sympathetic initiative The Blue Tomato, for example, takes over fruit and vegetables from local farmers and sells them to Arnhem residents on a budget. They were at the winter event with their colorful shop on wheels. Restaurant Instock taught visitors how they can make tasty dishes with leftover bread. And food designer Katja Gruijters wondered why we only eat the abundant acorn in times of scarcity? She developed an acorn drink and a stuffed acorn cup and made visitors think about our food in the future.

Openluchtmuseum Gruwelijk Lekker winter eventShop on wheels ‘The Blue Tomato’ – Photo by More than Mayo

In addition to concept design and programming, More than Mayo also did the entire organization of this event and we worked closely together with the Marketing & Communications department for the external communications. 

‚ėÖ

Do you want to let your audience experience your brand or story by stimulating as many senses as possible? Are you planning to launch an event next year? Or do you want to market your brand or product in a different way? Contact us!

 
MEER DAN EEN MARKETINGSAUSJE

More than Mayo helpt ambitieuze merken aan een doordachte merk- en marcomstrategie en belevingsvolle campagnes voor succesvolle marktintroductie. 

You only have one chance to make a great first impression