Openluchtmuseum Gruwelijk Lekker lente event

Uit More than Mayo’s keuken: Gruwelijk Lekker lente-event

Dit jaar heeft het Nederlands Openluchtmuseum een tof jaarthema: Gruwelijk Lekker. Binnen dit thema worden er dit jaar vier evenementen gehouden… bedacht en georganiseerd door More than Mayo! Het eerste – het lente-evenement – was tijdens het Paasweekend. En het was heerlijk!

(English version below Dutch ↓)

Smaakvol jaarthema

Voor het jaarthema Gruwelijk Lekker heeft het Nederlands Openluchtmuseum een speciale tentoonstelling opgezet rondom 10 smaken door de eeuwen heen. Allemaal met een randje. Want wat we vroeger lekker vonden, daar gruwelen we nu vaak van. En wat we toen niet wilden of durfden te eten, dat is nu de normaalste zaak van de wereld, of andersom. Denk aan bloed, zwam of vet. Met deze 10 smaken als uitgangspunt is in het park zelf een smakenroute van 12 themalocaties ingericht. Je ziet, hoort, ruikt of proeft hier de bijzondere of historische smaken en je verzamelt tegelijk een set mooie recepten.

Openluchtmuseum Gruwelijk Lekker lente eventTasty talk about sugar and how to eat sugarless – Photo by More than Mayo

Conceptontwikkeling en programmering

Naast de tentoonstelling en de route programmeert het museum in dit themajaar vier evenementen, elk met hun eigen seizoensthema. Het seizoensthema is de conceptuele en inhoudelijke basis voor de programmering. Voor het lente-event was dit ‘Zo (on)gezond!’. We kozen voor een brede, diverse opzet, verspreid over het park. Zo hadden de bezoekers een ruime keus en konden ze zelf bepalen waar ze naartoe wilden. Sommige activiteiten waren doorlopend en andere werden meerdere keren op de dag herhaald. Van workshop tot lezing tot wandeling, het ging allemaal over de tegenstelling tussen gezond en ongezond.

Openluchtmuseum Gruwelijk Lekker lente eventThe egg selling lady welcomed the visitors – Photo by More than Mayo

Lekker afwisselend programma

We organiseerden ‘smakelijke praatjes’: proeverijen met voedingsspecialisten die vertelden over gezonde en ongezonde ingrediënten of over eetgedrag. Bezoekers konden meedoen met een fotografie workshop met groenten en fruit. Kinderen konden moestuintjes knutselen van eierdozen. Er waren productdemonstraties over bier, thee en 3D geprinte kaas. En speciale lentewandelingen langs de ‘demolocaties’ met een (on)gezonde verrassing. Mensen konden zich tegoed doen aan historische lezingen over bier en suiker door de eeuwen heen. Of uitrusten bij een filmprogramma gecureerd door Go Short International Film Festival.

Openluchtmuseum Gruwelijk Lekker lente eventThe event program and map – Photo by More than Mayo

Het volgende evenement

Naast de conceptinrichting en de programmering deed More than Mayo ook de volledige organisatie van dit evenement en verzorgden we de afstemming met Marketing & Communicatie. Het volgende event – het zomerevent – zal plaatsvinden op 6 en 7 juli. Het is voor iedereen toegankelijk, dus kom dan gezellig een dagje naar het Openluchtmuseum als je zin hebt!

Heb jij zelf het voornemen om een evenement in te zetten voor jouw bedrijf of merk? Wil je jouw doelgroep je merk of verhaal laten beleven door zoveel mogelijk zintuigen te prikkelen? Echt impact maken en onthouden worden? Neem dan nu contact op, misschien creëren wij samen jouw topevent!

From More than Mayo’s kitchen: gruesomely delicious spring event

This year the Dutch Open Air Museum has a cool theme: Gruwelijk Lekker, which translates as ‘Gruesomely Delicious’. Following this theme, the museum wants to program four events this year. And More than Mayo is asked to develop and organise these events. The first – the spring event – was during the Easter weekend. And it was delicious!

Openluchtmuseum Gruwelijk Lekker lente eventFull concentration at the photography workshop – Photo by More than Mayo

Tasteful year theme

For the Gruesomely Delicious theme the Dutch Open Air Museum has set up a special exhibition about 10 ‘tastes’ throughout the centuries. All with a little edge. Because what we enjoyed back in the days, we now often detest. And what we didn’t want or didn’t dare to eat at the time is now the most common thing in the world, or vice versa. Think of blood, fungus or fat. With these 10 tastes as a starting point, a flavour route along 12 theme locations has been set up in the park. Here you can see, hear, smell or taste the special or historical flavours and at the same time you can collect a set of special recipes.

Concept development and programming

In addition to the exhibition and the route, the museum also programs four events in this theme year, each with its own seasonal theme. The seasonal theme is the conceptual and substantive basis for programming. For the spring event it was ‘So (un)healthy!‘. We opted for a broad, diverse set-up, spread throughout the park. This way, visitors had a wide choice and could decide for themselves where they wanted to go. Some activities were ongoing and others were repeated several times during the day. From workshop to lecture to walk, it was all about the contrast between healthy and unhealthy.

Openluchtmuseum Gruwelijk Lekker lente eventTasty talk about eating behaviour and our attitude towards fat – Photo by More than Mayo

Extensive, varied program

We organized ‘tasty talks‘: tastings with food specialists who talked about healthy and unhealthy ingredients or eating behavior. Visitors could participate in a photography workshop with fruit and vegetables. Children could craft their own herb gardens from egg cartons. There were product demonstrations about beer, tea and 3D printed cheese. And special spring walks along the ‘demo locations’ with a (un)healthy surprise. People could enjoy historical lectures about beer and sugar throughout the ages. Or get a little rest at the film program curated by Go Short International Film Festival.

The next event

In addition to concept design and programming, More than Mayo also did the entire organization of this event and we worked toghether with the Marketing & Communications department for the external communications. The next event – the summer event – will take place on July 6 and 7. It’s open to everyone, so come and spend a day at the Open Air Museum if you like!

Do you intend to set up an event for your company or brand? Do you want your target audience to experience your brand or story by stimulating as many senses as possible? Make a real impact and be remembered? Contact us now, maybe we’ll create your top event together!
MEER DAN EEN MARKETINGSAUSJE

More than Mayo helpt ambitieuze merken aan een doordachte merk- en marcomstrategie en belevingsvolle campagnes voor succesvolle marktintroductie. 

You only have one chance to make a great first impression