Openluchtmuseum Gruwelijk Lekker herfst event

Uit More than Mayo’s keuken: Gruwelijk Lekker herfstevent

Dit jaar heeft het Nederlands Openluchtmuseum een tof jaarthema: Gruwelijk Lekker. Binnen dit thema worden er dit jaar vier evenementen gehouden… bedacht en georganiseerd door More than Mayo! Op 12 & 13 oktober vond het herfstevenement plaats. Een smakelijke beleving!

(English version below Dutch ↓)

Smaakvol jaarthema

Voor het jaarthema Gruwelijk Lekker heeft het Nederlands Openluchtmuseum een speciale tentoonstelling opgezet rondom 10 smaken door de eeuwen heen. Allemaal met een randje. Want wat we vroeger lekker vonden, daar gruwelen we nu vaak van. En wat we toen niet wilden of durfden te eten, dat is nu de normaalste zaak van de wereld, of andersom. Denk aan bloed, zwam of vet. Met deze 10 smaken als uitgangspunt is in het park zelf een smakenroute van 12 themalocaties ingericht. Je ziet, hoort, ruikt of proeft hier de bijzondere of historische smaken en je verzamelt tegelijk een set mooie recepten.

Brining workshop – Photo by chef Maaike from Instock

Conceptontwikkeling en programmering

Naast de tentoonstelling en de route programmeert het museum in dit themajaar vier evenementen, elk met hun eigen seizoensthema. Het seizoensthema is de conceptuele en inhoudelijke basis voor de programmering. Voor het herfstevent was dit ‘Smakelijk bewaren’. We selecteerden een specifiek gebied in het museumpark – het Platteland – dat we omdoopten tot evenementterrein. In een grote tent en in diverse museumlocaties was er vanalles te zien, doen en proeven rondom het thema. Van workshops tot lezingen en proeverijen, alles had te maken met conserveren.

Conserveringstechnieken in de spotlight

Bij binnenkomst nodigde onze boerin de bezoekers uit om haar te helpen met het voorbereiden van de boontjes die geweckt moesten worden. De historische tram vervoerde hen naar het Platteland. Hier stond de grote ‘Smakelijk bewaren – tent’, waar Saskia Frederiks demonstreerde hoe fermenteren werkt en een spannende zuurkoolsmoothie liet proeven. Weckster Monique liet zien hoe het weckproces verloopt. Bezoekers konden beide bewaartechnieken ook zelf uitproberen, veel mensen gingen met een gevuld weckpotje naar huis. In de tent vonden verschillende presentaties plaats over gefermenteerd eten. De wetenschappelijk medewerkers van het museum vertelden over fermentatie door de eeuwen heen. En Esther Aarts van de Radboud Universiteit vertelde over haar onderzoek naar de invloed van gefermenteerd eten op onze hersenen. Daarnaast konden kinderen in de tent een knapzakje knutselen (om hun eten in te ‘bewaren’) of een ketting maken van gedroogd fruit.

The big tent – Photo by More than Mayo

Pekelen, kaas maken en vlees conserveren

Restaurant Instock zet zich in tegen voedselverspilling en gebruikt veel bewaartechnieken in de keuken. Tijdens het herfstevent konden bezoekers één van deze technieken leren in een mini-masterclass pekelen. In zuivelfabriek Freia werd, net zoals vroeger, kaas gemaakt en konden mensen zien en horen dat fermentatie en pekelen een rol spelen in het proces van kaas maken. Er waren twee gruwelijk lekkere kazen te proeven: de ‘mislukte’ messeklever of de mimolette met kaasmijt. In de boerderij uit Zeijen ontwierp More than Mayo zelf een presentatie vlees conserveren. Bezoekers konden het proces van beest tot bord zien en bekijken welke delen van een varken verwerkt worden tot welke producten. De slager legde alles uit, van wat een varken eet tot hoe gekookte, gerookte en gedroogde vleeswaren gemaakt worden. En er kon natuurlijk geproefd worden: onder andere gekookt bloed, gerookte bil en gedroogde nek.

Meat preservation presentation – Photo by More than Mayo

Het volgende evenement

Naast de conceptontwikkeling en de programmering deed More than Mayo ook de volledige organisatie van dit evenement en verzorgden we in nauwe samenwerking met de afdeling Marketing & Communicatie de externe communicatie voor dit evenement. Het winterevent vindt plaats op 7 & 8 december. Kom je dan een kijkje nemen?

Heb jij zelf het voornemen om belevingsmarketing in te zetten voor jouw bedrijf of merk? Wil je jouw doelgroep je merk of verhaal laten beleven door zoveel mogelijk zintuigen te prikkelen? Echt impact maken en onthouden worden? Neem dan nu contact op!

The event program and map – Photo by More than Mayo

From More than Mayo’s kitchen: gruesomely delicious autumn event

This year the Dutch Open Air Museum has a cool theme: Gruwelijk Lekker, which translates as ‘Gruesomely Delicious’. Following this theme, the museum wants to program four events this year. And More than Mayo is asked to develop and organise these events. The autumn event took place on October 12 and 13. It was a tasteful feast!

Tasteful year theme

For the Gruesomely Delicious theme the Dutch Open Air Museum has set up a special exhibition about 10 ‘tastes’ throughout the centuries. All with a little edge. Because what we enjoyed back in the days, we now often detest. And what we didn’t want or didn’t dare to eat at the time is now the most common thing in the world, or vice versa. Think of blood, fungus or fat. With these 10 tastes as a starting point, a flavour route along 12 theme locations has been set up in the park. Here you can see, hear, smell or taste the special or historical flavours and at the same time you can collect a set of special recipes.

Concept development and programming

In addition to the exhibition and the route, the museum also programs four events in this theme year, each with its own seasonal theme. The seasonal theme is the conceptual and substantive basis for the program. For the fall event this was ‘Tasty preservation’. We selected a specific area in the museum park which we claimed for the event. In a large tent and in various museum locations there was a lot to see, do and taste around the theme. From workshops to lectures and tastings, everything had to do with preserving food.

Fermentation workshop – Photo by More than Mayo

Conservation techniques in the spotlight

Upon entering the park our farmer’s wife invited the visitors to help her prepare the beans to be conserved. The historic tram transported the visitors to the event site. Here stood a large tent, where Saskia Frederiks demonstrated how fermentation works and let people taste an exciting sauerkraut smoothie. Pickling specialist Monique showed how the pickling process goes. Visitors could also try out both conservation techniques themselves. Many people went home with a preserving jar. Presentations about fermented food also took place in the tent. The museum’s scientific staff talked about fermentation over the centuries. And Esther Aarts from Radboud University told about her research on the effects of fermented food on our brains. In addition, children could make their own knapsack or make a necklace with dried fruit.

Bean preservation – Photo by More than Mayo

Brining, making cheese and preserving meat

Restaurant Instock restaurant wants to reduce food waste and uses many preservation techniques in their kitchens. During the fall event, visitors were able to learn one of these techniques – brining – in a mini masterclass. In the dairy factory, just like in the past, cheese was being made and people could see and hear that fermentation and brining play a role in the cheese making process. Also, visitors could taste two types of cheese. More than Mayo designed a presentation about the preservation of meat in the Zeijen farm. Visitors could see the process from pig to plate and see which parts of a pig are processed into which products. The butcher explained everything; from what a pig eats to how cooked, smoked and dried meat products are made. And of course it was possible to taste a little something, like boiled blood (black pudding), smoked buttock (ham) and dried neck (coppa).

Harvest for sale – Photo by More than Mayo

The next event

In addition to concept design and programming, More than Mayo also did the entire organization of this event and we worked closely together with the Marketing & Communications department for the external communications. The winter event will take place on December 7 and 8. The events are open to everyone, so I look forward to seeing you in the Open Air Museum this winter! 

Do you intend to set up an experiential marketing campaign for your company or brand? Do you want your target audience to experience your brand or story by stimulating as many senses as possible? Make a real impact and be remembered? Contact us now!
MEER DAN EEN MARKETINGSAUSJE

More than Mayo helpt ambitieuze merken aan een doordachte merk- en marcomstrategie en belevingsvolle campagnes voor succesvolle marktintroductie. 

You only have one chance to make a great first impression