Food is fictie-over voedsel en vormgeving - www.morethanmayo.com/food-fictie-voedsel-vormgeving | Image: Maggi, photography by More than Mayo

Food is fictie – over voedsel en vormgeving

Ontwerpers verpakken voedingsmiddelen tot producten die ons aanspreken, informeren en verleiden. Ze maken de vertaalslag van een ‘kaal’ product naar een verhaal dat de consument aanspreekt. Ze geven vorm aan de beleving. In het boek ‘Food is fictie’ wordt uiteengezet hoe de taal van de ontwerper zich aanpast aan de tijdsgeest en anticipeert op maatschappelijke veranderingen.

Fascinerende tijdreis

In Food is fictie maak je een tijdreis. Je start in de toekomstvisie van 1883 en vervolgens word je in hoog tempo meegenomen door de ontwikkelingen in de afgelopen eeuw: van houdbaarheid en verpakking tot industrialisatie en import. Van de rol van man en vrouw ten opzichte van eten en het bereiden ervan tot extreem bewerkt voedsel, concentraten en voeding van de toekomst. En de veranderende taal en rol van de ontwerper hierin.

Expositie in Design Museum

Naast het boek is er ook een expositie in het Design Museum Den Bosch. Hier ontdek je ‘hoe we ons laten verleiden door aantrekkelijke ontwerpen en smakelijke beloften’. Volgens de website ervaar je ‘hoe we onze dagelijkse honger naar verhalen, betekenissen en verlangens stillen met thema’s als echtheid, ambacht, nostalgie, gezondheid, patriottisme en lust’. Er is een uitgebreid programma van workshops en lezingen. Op het moment van schrijven ben ik er zelf nog niet geweest, maar een bezoek staat op de planning.

Food is fictie-over voedsel en vormgeving - www.morethanmayo.com/food-fictie-voedsel-vormgeving | Image: Rol van de ontwerper, photography by More than MayoAbout the role of the designer – photo by More than Mayo

 

Ontwerpidee: boek met geur

Food is fictie leest lekker weg door de prettige en vlotte schrijfstijl. De fraaie oude beelden en het gebruikte papier geven het een nostalgische sfeer. De cover past er wat dat betreft eigenlijk niet bij. Minder prettig vind ik dat Nederlands en Engels naast elkaar op één pagina staan. Over papier gesproken: toen het boek binnen kwam had het een doordringende geur, waardoor ik me afvroeg of je een boek niet een geur zou moeten meegeven. Passend bij de inhoud van het boek uiteraard. Het lijkt me wel wat :-) Who’s with me?

Schets van de tijdsgeest

Food is fictie is een tijdcapsule. Het geeft een zorgvuldig onderzocht overzicht van hoe wij mensen in de afgelopen tijdsperiodes dachten over voedsel en welke shifts hierin plaats hebben gevonden. Deze worden oppervlakkig geschetst, maar het boek geeft voldoende aanknopingspunten om zelf dieper te graven in een ontwikkeling of verandering. Een interessant boek voor trendwatchers, voor designers en reclamemakers en voor liefhebbers van historie en oude reclames.

Food is fictie – Linda Roodenburg | Nai010 Rotterdam | ISBN 978-94-6208-467-4 | € 22,95
De expositie ‘Food is fictie’ is nog tot en met 28 oktober te zien in het Design Museum Den Bosch

Food is fictie-over voedsel en vormgeving - www.morethanmayo.com/food-fictie-voedsel-vormgeving | Image: Amstel bier, photography by More than MayoAbout men, women and food – photo by More than Mayo

Food is fiction – about food and design

Designers package food products into products that appeal to us, inform and entice us. They translate a ‘bald’ product to a story that appeals to the consumer. They shape and form the experience. The book ‘Food is fiction’ explains how the designer’s language adapts to the zeitgeist and anticipates to social changes. 

Time travelling

In Food is fiction you travel through time. You start in the future vision of 1883 and then you are swiftly led by  the developments of the past century: from sustainability and packaging to industrialization and import. From the role of man and woman in food and preparation to extremely processed food, concentrates and food of the future. And the changing language and role of the designer in all this.

Exhibition in Design Museum

Besides the book there is also an exhibition at the Design Museum Den Bosch. Here you discover ‘how we are tempted by attractive designs and tasty promises’. According to the website, you experience ‘how we satisfy our daily hunger for stories, meanings and desires with themes such as authenticity, craftsmanship, nostalgia, health, patriotism and lust’. There is an extensive program of workshops and lectures. At the time of writing I have not been there myself, but a visit is on the planning.

Food is fictie-over voedsel en vormgeving - www.morethanmayo.com/food-fictie-voedsel-vormgeving | Image: Aji-no-moto, photography by More than MayoAbout extracting and enhancing taste  – photo by More than Mayo

 

Design idea: book with fragrance

The book is a fairly easy and pleasant read. The beautiful old images and the paper that is used give it a nostalgic vibe. The cover actually doesn’t really fit in that respect. I find it less pleasant that Dutch and English are next to each other on one page. Speaking of paper: when the book came in it had a pungent smell, which made me wonder if we should add a specific smell to books. Matching the contents of the book of course. I’d like that! :-)Who’s with me?

An overview of the zeitgeist

Food is fiction is a time capsule. It provides a carefully researched overview of how we humans have thought about food in the past decades and what shifts have taken place. The book stays at the surface of the developments, but provides sufficient leads to dig deeper into a development or change. An interesting book for trend watchers, for designers and advertisers and for lovers of history and old commercials.

Food is fiction by Linda Roodenburg | Nai010 Rotterdam | ISBN 978-94-6208-467-4 | € 22.95
The exhibition ‘Food is fiction’ will be open in the Design Museum Den Bosch until October 28.

Food is fictie-over voedsel en vormgeving - www.morethanmayo.com/food-fictie-voedsel-vormgeving | Image: Maggi, photography by More than MayoAbout imitations and marketing – photo by More than Mayo

 
Beleven. Raken. Activeren.
More than Mayo biedt méér dan een marketingsausje

More than Mayo ontwikkelt concepten voor multi-zintuiglijke marketing, belevingsvolle marketingcommunicatie strategieën en activerende events en campagnes, die jouw verhaal vertellen en je doelgroep laten zien, horen, voelen, ruiken én proeven waarvoor je staat als merk.