From the Kitchen: A super fun chocolate foodexperience - www.morethanmayo.com/foodexperience-m…onys-chocolonely | image: quote sign, photo credits and copyright design: More than Mayo foodconcepts

Netwerk experience met Tony’s Chocolonely

Whoohoo, wat een toffe samenwerking! Ik mocht een netwerk experience bedenken voor een event met… Tony’s Chocolonely! :-) Dat alleen is natuurlijk al heel leuk, maar het werd ook nog eens écht SUPER! Wat een mooie middag was het en wat een enthousiaste reacties. Ik heb denk ik nog lang nagegloeid. En ik heb onwijs veel zin in om meer van dit soort projecten te doen!

Zorgbestuurders ‘Leren van…’ Chief Chocolate Officer

Het event was voor bestuurders in de zorgsector. Zij komen 2 keer per jaar bij elkaar op de ‘Leren van… thematafel’ om inspiratie op te doen, te netwerken, te leren van elkaar en van een prominente persoonlijkheid. Dit keer was Chief Chocolate Officer Henk Jan Beltman de hoofdspreker en konden de bestuurders leren van het sociaal ondernemerschap van Tony’s Chocolonely. Ik kreeg de vraag of ik iets kon bedenken om de gasten een handje te helpen bij leggen van contacten en het netwerken én om ze alvast in de stemming voor het event te brengen. Het werd een heuse chocolade netwerk experience.

From the Kitchen: A super fun chocolate foodexperience - www.morethanmayo.com/foodexperience-m…onys-chocolonely | image: the designer at her booth :-), photo credits: Saskia Oostema, copyright design: More than Mayo foodconceptsThe designer at her booth with all the boxes and envelopes – credits: Saskia Oostema

Samen proeven en samenwerken

Bij de ontvangst kregen de gasten een voorwerp: een rood doosje óf een blauwe óf een groene envelop. En de opdracht om twee mensen te zoeken met een ander voorwerp dan jijzelf en zo een groepje van 3 te vormen. Op het doosje en de enveloppen stond precies wat je ermee moest doen. Allereerst kon het doosje open en daarin zaten verschillende soorten chocolade. In de blauwe envelop zat een antwoordkaart, waarop je kon invullen welke chocolade je proefde. Ook stond op de antwoordkaart een tweede opdracht: bedenk dé chocoladereep voor de zorgsector. In de groene envelop zat een smakenkaart met een aantal smaaksuggesties ter inspiratie.

Enthousiaste reacties, een superscore en een te gekke terugblik

Ik houd ervan om interactieve belevingen te ontwerpen om mensen in beweging te brengen. Maar in hoeverre mensen daadwerkelijk meebewegen is altijd spannend. Maar dat ze zó enthousiast aan deze netwerk experience zouden deelnemen… dat was wel de meest geweldige verrassing van de dag. Gasten gaven me complimenten over hoe mooi het eruit zag en hoe creatief ik dit wel niet bedacht had. De mensen van de organisatie vertelden me hoe leuk de gasten het vonden om te doen. In de evaluatie gaven ze de experience een 8,3 (waanzinnig! :-) Maar… ik stond natuurlijk bij de ontvangst. En heb van dat alles weinig ‘live’ meegemaakt. Thank god voor de aftermovie! Daarin zag ik pas goed hoe gefocust ze aan het proeven waren, té gek!


Aftermovie Leren Van thematafel met Tony’s Chocolonely – credits: Patatjepinda.tv

Het mag altijd ietsje méér zijn ;-)

Ik werd ook gevraagd om de give away, die mensen kregen bij vertrek, te ontwerpen. Dat werd een mooie glazen apothekersfles (zorgsector!) met Tony’s chocolademelk en een boekje met chocolademelk recepten. Dat zag eruit als het magazine dat bij het event hoort en uiteraard was het in dezelfde stijl als de experience. Ja, More than Mayo is van de totaalconcepten, dat is nu eenmaal hoe ik werk. Dus je kunt erop rekenen dat er over alle details nagedacht is. En als het het even kan is er iets méér om het helemaal af te maken. Zo maakte ik bordjes met chocolade-quotes om de statafels mee aan te kleden (uiteraard ook in stijl). En – stiekem vond ik dit zelf echt té leuk ;-) – ik maakte chocolade-chili mayonaise voor bij de borrel.

Organiseer jij een event en wil je ook een leuke & originele activiteit of workshop voor je gasten in je programma? Die mensen echt in beweging brengt en tegelijk de boodschap van je event communiceert? — Neem contact op

From the Kitchen: A super fun chocolate foodexperience - www.morethanmayo.com/foodexperience-m…onys-chocolonely | image: green envelope, photo credits: Anouk Wouters, copyright design: More than Mayo foodconceptsThe green envelope – credits: Patatjepinda.tv

Foodexperience with Tony’s Chocolonely

Whoohoo, what a great collaboration! I was asked to create a foodexperience for an event with… Tony’s Chocolonely! :-) That in itself is of course very nice, but it turned out to be AWESOME! What a great afternoon, what an enthusiasm! I’ve been glowing for quite some time after the event. And I’d love to do more of these kind of projects!

Healthcare executives learn from Chief Chocolate Officer

The event was for executives in the healthcare sector. 2 Times a year they can attend the ‘Learn from…’-event to get new inspiration, to network, to learn from each other and learn from a prominent personality. This time Chief Chocolate Officer Henk Jan Beltman the speaker of the day and the executives could learn from Tony’s Chocolonely’s social entrepreneurship. I was asked to create ‘something’ to help the guests connect and network and to bring them in the mood for the event. It turned out a real chocolate experience.

From the Kitchen: A super fun chocolate foodexperience - www.morethanmayo.com/foodexperience-m…onys-chocolonely | image: the designer and a giant chocolate bar :-), photo credits: Saskia Oostema, copyright design: More than Mayo foodconceptsThe designer taking a picture with a giant chocolate bar ;-) – credits: Saskia Oostema

Taste together and work together

At the reception guests received an object: a red box or a blue or green envelope. They needed to find two people with a different object and form a group of 3. On the box and envelopes were instructions on what to do with them. First the box was to be opened and there were different types of chocolate inside. The blue envelope contained a card, on which people could fill in what chocolate they tasted. On the back side of that card was a second assignment: think up a chocolate bar that represents the healthcare sector. The green envelope contained a card with some flavor suggestions for inspiration.

Enthusiastic reactions, a super score and a great aftermovie

See, I design interactive experiences with an underlying message to get people moving. That’s what I do. And that’s what I did here. But if and how people are actually going to move along, is always tensive. How amazing it was to see the guests so eager to participate in this experience…! Guests gave me compliments on how nice it all looked and how creative I was to come up with this. The people of the organization told me how much fun the guests were having. And according to the evaluation forms the experience scored a mind-blowing 8.3 out of 10! But… I was standing at the reception booth all the time, so I never got to see the the live experience. Thank god for the aftermovie! My chance to see how focused they were tasting their chocolates, so cool! Check that movie! (scroll up!)

From the Kitchen: A super fun chocolate foodexperience - www.morethanmayo.com/foodexperience-m…onys-chocolonely | image: red chocolate box, photo credits: Anouk Wouters, copyright design: More than Mayo foodconceptsThe red box – credits: Patatjepinda.tv

Always a little bit more ;-)

I was also asked to design the giveaway, which the guest received when they left the event. That was a beautiful glass apothecary bottle (healthcare, remember ;-) containing Tony’s chocolate milk and with it a booklet with hot chocolate recipes. Looking like the magazine associated with the event and of course in the style of the foodexperience. Yes, More than Mayo is all about complete concepts, that’s just how I work. So you can be sure that all the details are thought through. And if possible there is something more, a little finishing touch. Here, I made signs with chocolate quotes to dress up the  tables. And – I find this just awesome ;-) – I made chocolate-chili mayonnaise to go with the snacks.

Are you organizing an event? And do you want a fun and original activity or workshop for your guests? That will engage and move them and at the same time communicate the message of your event? — Contact us

From the Kitchen: A super fun chocolate foodexperience - www.morethanmayo.com/foodexperience-m…onys-chocolonely | image: give aways, photo credits and copyright design: More than Mayo foodconceptsChocolate milk give aways with recipes – credits: More than Mayo
MEER DAN EEN MARKETINGSAUSJE

More than Mayo helpt ambitieuze merken aan een doordachte merk- en marcomstrategie en belevingsvolle campagnes voor succesvolle marktintroductie. 

You only have one chance to make a great first impression