Feed your mind: how to build up an experience? - www.morethanmayo.com/experience-design-opbouw-beleving | image: empathy map, image source: thebrandmanual.com

Experience design #3 – opbouw van beleving

Welcome to my world! In deze serie artikelen over experience design vertel ik je alles over hoe je beleving kunt inzetten als instrument om je verhaal, visie of boodschap te communiceren. Want of je nu een product verkoopt of een dienst, of je in de horeca, retail, educatie of entertainment werkzaam bent; het is belangrijk om een emotionele connectie te cre√ęren met jouw doelgroep. En dat doe je met beleving!

Wat is een beleving?

Vorige keer vertelde ik over waarom ‘beleving’ tegenwoordig¬†zo belangrijk is. Maar… wat is nu eigenlijk een beleving? Ik zal je¬†niet met allerlei wetenschappelijke definities om je oren slaan, maar¬†je kunt¬†wel een aantal randvoorwaarden onthouden. Om van een beleving te kunnen spreken, moet¬†er in elk geval sprake zijn van 1) interactiviteit (een mate van deelname en betrokkenheid) waarbij 2)¬†meerdere zintuigen geprikkeld worden en 3) een individu op meerdere niveaus (fysiek, emotioneel, rationeel) geraakt wordt. Wow, denk je nu misschien, dit is¬†zo ontastbaar en tegelijk z√≥ persoonlijk… Kun je een beleving √ľberhaupt wel ontwerpen? Het antwoord is ‘nee’ :-) Een experience designer ontwerpt de stimuli die leiden tot een persoonlijke beleving. (Onthoud deze, het zou zomaar een Triviant-strikvraag kunnen zijn ;-))

Feed your mind: how to build up an experience? - www.morethanmayo.com/experience-design-opbouw-beleving | image: storyboard sketching, image source: fastcompany.netSketching out every detail of an experience – image source: fastcompany.net

Hoe bouw je een beleving op?

Om (de stimuli die leiden tot) een beleving te ontwerpen moet je heel veel zaken doordenken en doorleven. Want volgens¬†de randvoorwaarden¬†moeten meerdere zintuigen en niveaus aangesproken worden. Je moet dus een ge√Įntegreerd geheel van stimuli ontwerpen. Alles om ons heen draagt bij aan een beleving. Een beleving is dus opgebouwd uit verschillende onderdelen, denk aan de (sfeer van de) fysieke omgeving, de mensen die bij je zijn en hoe die zich gedragen, tastbare¬†producten; hun kwaliteit en visuele uitstraling¬†en de¬†communicatie-uitingen die je tegen komt. Om het extra ingewikkeld te maken kan een beleving ook nog bestaan uit meerdere momenten. Als dat zo is moeten die momenten dus niet alleen afzonderlijk goed opgebouwd zijn, maar ook goed¬†met elkaar samenhangen. Over wat dan ‘goed’ is, vertel ik later meer.

Van vele markten thuis

Als je alles bij elkaar optelt is een experience designer eigenlijk een trendwatcher, strateeg, communicatiedeskundige, ontwerper en creative director in één. En dat is precies wat ik er zo leuk aan vind! Als ik op al die verschillende niveaus mee kan en mag denken, maakt dat een opdracht voor míj weer een mooie beleving. En ook voor mij is elke beleving weer uniek, aangezien je ontwerpt voor mensen. Het overkoepelende doel van een beleving heeft altijd met emoties en gedrag te te maken. Het gaat erom dat je een (positief) gevoel oproept, waardoor iemand zich verbonden voelt, graag langer wil blijven, iets van je koopt, nog eens terug wil komen of enthousiast aan anderen over jouw product, merk of zaak vertelt. Je moet dus heel goed weten met wie je communiceert. Daar gaan we het een volgende keer over hebben.

‚ėÖ

Dit is het derde artikel in mijn serie over experience design. Zijn er specifieke onderwerpen op dit gebied waar jij graag meer over wilt weten? Laat het me weten in een comment! Wil je mijn hulp bij het ontwerpen van een experience? Neem even contact op!

Feed your mind: how to build up an experience? - www.morethanmayo.com/experience-design-opbouw-beleving | image: sketchbook, image source: interactions.acm.orgCollect your ideas Рimage source: interactions.acm.org

Experience design –¬†how to build up an experience

Welcome to my world! In this series of articles on experience design I’ll tell you all about experiences as a tool to communicate your story, vision or message. Because whether you’re selling a product or service, or whether you’re working in hospitality, retail, education or entertainment; it is important to create an emotional connection with your audience. And that’s what¬†experiences do!

What is an experience?

Last time I talked about why ‘experiences’ are¬†so important nowadays. But what exactly is an experience? Don’t worry, I won’t get¬†all scientifically with you and overwhelm you with definitions. But there are some¬†preconditions you can remember. And experience always has to have¬†1) some way of interactivity (a degree of participation and involvement), 2) multiple senses must be stimulated and 3) multiple levels (physical, emotional, rational) of connection. You might be thinking: ‘Wow, this is so intangible and at the same time¬†so personal… Is it even possible to¬†design an experience?’ The answer is ‘no’ :-) An experience designer designs the stimuli that lead to a personal experience. (Remember this, it might be a Trivial Pursuit trick question ;-))

Feed your mind: how to build up an experience? - www.morethanmayo.com/experience-design-opbouw-beleving | image: empathy map, image source: thebrandmanual.comEngaging senses and emotions Рimage source: thebrandmanual.com

How do you build up an experience?

To design (the stimuli that lead to) an experience you need to think and live a lot of things through. Because according to the preconditions you need to¬†address multiple senses and levels. So you have to design an integrated set of stimuli. Everything around us contributes to an experience. So you need to build the¬†experience up with¬†different coherent¬†elements, like¬†the (atmosphere of) the physical environment, the people who are with you and how they behave, the tangible products that are present; their quality and visual appearance and the communications¬†around this all. To make it a little extra difficult: an experience doesn’t only consist of different elements, it can also be built up around several moments. If that is the case¬†those moments need to be properly built up¬†separately, but also well¬†connected¬†with each other.¬†We’ll talk about what’s ‘properly’ and ‘well’ later.¬†

Jack-of-all-trades

When everything comes together, an experience designer is actually a trend watcher, strategist, communications expert, designer and creative director in one. And that is exactly what I like about it¬†so much! Thinking up a creative solution¬†at¬†all those different levels is what makes a commission¬†a great¬†experience for me. And also for me every experience is unique, since you always design for people. The¬†overarching goal of an experience has always something to do with emotions and behavior. It’s about evoking a (positive) feeling; making someone feel affected and connected. So a¬†person would like to extend his stay, wants to buy something, feels the desire to¬†come back again or will enthusiastically tell others about your product, brand or business. So it’s very important have know exactly with whom you are communicating. That’s what we’ll talk about next time.

‚ėÖ

This is the third article in my series on experience design. Are there any specific topics in this field you’d like to read more about? Just let me know in a comment!¬†Would you like help with¬†designing¬†an experience? Please contact us!

Feed your mind: how to build up an experience? - www.morethanmayo.com/experience-design-opbouw-beleving | image: connection, image source: news.samsung.comEstablish a connection Рimage source: news.samsung.com
MEER DAN EEN MARKETINGSAUSJE

More than Mayo helpt ambitieuze merken aan een doordachte merk- en marcomstrategie en belevingsvolle campagnes voor succesvolle marktintroductie. 

You only have one chance to make a great first impression