Experience Design; het belang van het concept - https://www.morethanmayo.com/experience-design-belang-concept | image: idea machine, source: gettyimages.nl

Experience design #6 – het belang van het concept

Het ‘concept’ is het meest ontastbare onderdeel van een experience design proces. Bij alle ontwerpprocessen eigenlijk. Tegelijk is het misschien wel het belangrijkste. Het is je basis en je houvast. Je creatiebron en je toetssteen.

Wat is een ‘concept’?

Het woord ‘concept’ wordt op veel manieren uitgelegd: een idee of plan, een (voorlopig) ontwerp of een schets. Eigenlijk is het net iets méér dan een idee; een concept communiceert een visie. Het is een strategisch én creatief fundament waarop je een beleving bouwt. Eigenlijk dus een verzameling van ideeën, verpakt in een goed en sterk onderbouwd verhaal, die de basis vormt voor de realisatie én die je houvast biedt bij het nemen van beslissingen.

De tijd van ‘concepting’

In het verlengde hiervan is in onze tijd ‘concepting’ een belangrijke strategie geworden. Concepting is het vermarkten van een gedachtengoed, het communiceren van een visie, om consumenten te inspireren en motiveren. Hierdoor kunnen klanten zich identificeren met het merk en worden zij fans die deze visie verder willen verspreiden. De beleving van een merk is in deze tijd dus waardevoller dan een product of dienst.

 

“Sterke concepten zijn een ABC’tje: authentiek, betekenisvol en consistent.”

 

Communiceerbaar en onderscheidend

Een goed concept is communiceerbaar en onderscheidend. Het valt op, boeit, overtuigt én wordt onthouden. Door de beoogde doelgroep dus. Want ja, dáár deed je het allemaal voor. De mensen die je wilt bereiken moeten het begrijpen. Sluit aan bij wat er bij hen leeft. Ze mogen trouwens best wat moeite doen, succesvolle concepten hebben meestal meerdere betekenislagen. Vaak geven ze een prettig gevoel van ontsnapping of bevrijding. En sterke concepten zijn altijd authentiek, betekenisvol en consistent.

Experience Design; het belang van het concept - https://www.morethanmayo.com/experience-design-belang-concept | image: design process, source: thinkarchitect.wordpress.comDesign process, image source: thinkarchitect.wordpress.com

Van concept naar beleving

Bij het creëeren van een beleving – een event, activatie of expositie, kortom: een moment waarop iemand ‘live’ kennis maakt met jouw merk – ontwerp je voor even een nieuwe wereld, gebouwd op het fundament van je concept. Want als je vanuit een sterk concept start en alle onderdelen tot in detail kloppend en geloofwaardig uitwerkt dan krijg je een topbeleving. Dan worden mensen helemaal ondergedompeld in jouw wereld en verwonderd door alles wat ze zien, horen en voelen. Een goede ‘experience’ maakt jouw klanten zowel fysiek als emotioneel onderdeel van jouw visie.

Experience design # 6 – the importance of the concept

The ‘concept’ is the most intangible aspect of an experience design process. Of all design processes actually. At the same time it is perhaps the most important one. It is your basis and your mainstay. Your source of creation and your touchstone.

What is a ‘concept’?

The word ‘concept’ is explained in many ways: an idea or plan, a (preliminary) design or a sketch. Actually, it’s more than an idea; a concept communicates a vision. It is a strategic and creative foundation on which an experience is build. In fact, it’s a collection of ideas, packaged in a good and strongly substantiated story; the basis for creation and your guide in decision making.

Experience Design; het belang van het concept - https://www.morethanmayo.com/experience-design-belang-concept | image: research to concept and design, source: gsc-3d.comResearch to concept to design, image source: gsc-3d.com

The age of ‘concepting’

In line with this, concepting has become an important strategy in our time. Concepting is marketing of ideas, communication of a vision, to inspire and motivate consumers. This allows customers to identify with the brand and become fans who want to spread this vision further. In our age of time the experience of a brand is therefore more valuable than a product or service.

 

“Strong concepts are authentic, meaningful and consistent.”

 

Communicable and distinctive

A good concept is communicable and distinctive. It stands out, fascinates, convinces ánd will be remembered. By the intended target group that is. Because those are the people it’s all about. The people you want to reach need to understand the concept. Connect with their ideas and context. Don’t be too obvious though, successful concepts mostly have multiple layers of meaning. They often give a pleasant feeling of escape or liberation. And strong concepts are always authentic, meaningful and consistent.

From concept to experience

In creating an experience – an event, activation or exhibition, in short: a ‘live’ moment in which someone becomes acquainted with your brand – you design a new world, built on the foundation of your concept. Because if you start from a strong concept and work out every little detail in a credible way, you’re designing a top notch experience. People will be immersed in your world and amazed by everything they see, hear and feel. A good experience makes your customers both physically and emotionally part of your vision.

Experience Design; het belang van het concept - https://www.morethanmayo.com/experience-design-belang-concept | image: idea machine, source: gettyimages.nlIdea machine, image source: gettyimages.nl
MEER DAN EEN MARKETINGSAUSJE

More than Mayo helpt ambitieuze merken aan een doordachte merk- en marcomstrategie en belevingsvolle campagnes voor succesvolle marktintroductie. 

You only have one chance to make a great first impression