Caveman hunting rabbit - www.foodtribute.com

(R)evolutie – de menselijke vleesbehoefte

Issue #2 van More than Mayo magazine! Deze editie heeft als thema ‘Steak’.
Je vindt steeds een nieuw artikel hier op het blog. Hopelijk blijf je terugkomen voor meer!
Dit artikel gaat over hoe de menselijke behoefte aan vlees veranderd is.

Mensen en vlees. Ze zijn onlosmakelijk verbonden, maar de relatie staat op spanning. Miljoenen jaren geleden droeg vlees bij aan onze ontwikkeling en evolutie. Miljoenen jaren later heerst er een vleesbehoefte die de aarde niet meer bijhoudt. Een verkenning van natuur en cultuur.

Mighty meat

We zeggen wel eens ‘we eten al vlees sinds mensenheugenis’. Dat klopt deels. De allereerste primaten aten wat ze verzamelden, dus vooral plantaardig voedsel. Met de jaren leerden onze voorouders hoe ze dierlijk voedsel konden overmeesteren (jagen en vissen) en bereiden (vuur). Het eten van vlees heeft in belangrijke mate bijgedragen aan de evolutie. Het zorgde ervoor dat onze hersenen groeiden, waardoor we slimmer en inventiever werden. En ook dat onze lichamen groeiden, we werden groter en sterker. Zo evolueerden onze primaatachtige voorouders tot de machtigste soort op aarde.

Steeds meer mens

Terwijl de ene groep primaten – uiteindelijk evoluerend tot de aap – plantenetend in het oerwoud bleef, toog een andere naar de savanne, die was ontstaan na een verandering in klimaat. Daar gingen de mannen op jacht. Ze kwamen soms wel, soms niet met een vis, vogel of groter, vierpotig beest terug. Vlees stond dus alleen op succesvolle dagen op het menu. Dat was prima, zolang er maar om de zoveel tijd essentiële eiwitten en vetten binnen kwamen. Die energieboost was heel goed voor de ontwikkeling van ons toen nog harige lijf. Hoe sterker en slimmer ze werden, des te beter lukte het om vlees op het menu te krijgen.

More than Mayo magazine (R)evolution: need for meat - www.morethanmayo.com/evolutie-vleesbehoefte --- Humans and meat. They are connected since the beginning of mankind, but at this time it’s a tense relationship. An exploration of nature and culture --- Image: Homo heidelbergensis by More than MayoSkull of Homo heidelbergensis – photo credits: More than Mayo

Natuurlijke en culturele waarde

Vlees is eigenlijk altijd een schaars en waardevol goed gebleven. De mens is erom blijven vechten. De Romeinse regenten en de Middeleeuwse geestelijken hadden het wel, het plebs niet of nauwelijks. Niet alleen de energetische waarde telde, het werd een uiting van rijkdom en welvaart. Het feit dat vlees snel kon bederven, voerde de waarde alleen maar op. Vele jaren later leerde de mens hoe hij vlees kon conserveren en ‘cultiveren’, door de industriële revolutie werd het in steeds grotere hoeveelheden beschikbaar. In de 20e eeuw was er voldoende: steak voor de welgestelden, kip voor de rest. Een natuurlijke, waardevolle grondstof, ging steeds meer een culturele rol spelen.

Onstilbare ‘honger’

We zaten niet stil, wij mensen. De evolutie ging maar door. De welvaart steeg, ons vlees werd verder ‘gedesigned’ (Een visstick? Een kipnugget?) en onze behoeften werden aangewakkerd (zo’n krokant laagje kunnen we niet weerstaan…). We raakten meer en meer gewend aan de beschikbaarheid en het eten ervan. We eten het ‘onbewust’. Niet meer ten behoeve van de ontwikkeling van ons lichaam, maar vanuit sociale beweegredenen. Niet vanuit honger maar vanuit genot. We eten het veel meer en vaker dan we van oorsprong nodig hebben.

Back to basics

Dat die stijgende vleesconsumptie gevolgen heeft voor de manier waarop we vlees produceren en voor de bodem en atmosfeer van de planeet, is inmiddels wel aan het doordringen. Maar het blijkt onnoemelijk lastig om ingesleten culturele gewoonten te veranderen. De behoefte aan vlees is misschien wel zo basaal, dat mensen – ook al hebben ze met de helft genoeg – te bang zijn om het helemaal kwijt te raken. In haar documentaire ‘Vleesverlangen’ stelt Marijn Frank zelfs dat we aan vlees verslaafd zijn. Of misschien heeft het te maken met onze – ‘oh zo menselijke’ – weerstand tegen verandering. Hoe dan ook, willen we weer omgaan met vlees zoals onze voorouders, dan moet een heuse revolutie plaatsvinden.

More than Mayo magazine (R)evolution: need for meat - www.morethanmayo.com/evolutie-vleesbehoefte --- Humans and meat. They are connected since the beginning of mankind, but at this time it’s a tense relationship. An exploration of nature and culture --- Image: evolution - www.wattsupwiththat.comEvolution?! – image source: wattsupwiththat.com

(R)evolution – need for meat

Humans and meat. They are connected since the beginning of mankind, but at this time it’s a tense relationship. Millions of years ago meat contributed to our development and evolution. Millions of years later, there is a need for meat that the earth can’t handle anymore. An exploration of nature and culture.

Mighty meat

The first primates ate what they collected, so mostly plantbased food. Over the years our ancestors learned how to overpower (hunting and fishing) and prepare (fire) food from animals. Eating meat has contributed significantly to the evolution of humans. It made our brains grow, so we became smarter and more inventive. And it made our bodies grow, we became bigger and stronger. Thats how our primate-like ancestors evolved to the most powerful species on earth.

More than Mayo magazine (R)evolution: need for meat - www.morethanmayo.com/evolutie-vleesbehoefte --- Humans and meat. They are connected since the beginning of mankind, but at this time it’s a tense relationship. An exploration of nature and culture --- Image: Bigger brains by More than MayoBigger brains – photo credits: More than Mayo

More and more human

While one group of primates – eventually evolving into the monkey – stayed in the jungle eating plants, another group went to the savannah, which arose after a climate change. The men hunted and sometimes they would catch a fish, bird or larger, four-legged beast. Meat only came to the menu on a successful day. That was fine, as long as it gave the essential proteins and fats to the body once in a while. These energy boosts did a lot of good for our development. We got stronger and smarter, we managed to get meat on the menu more often, ánd we became more human.

Natural and cultural value

Meat is was always a scarce and valuable good. Humans continued to fight for it. The Roman regents and the medieval clergy had it, peasants or ordinary civilians hardly had any. Not only the energetical value was important, it also became a sign of wealth and prosperity. The fact that meat wasn’t preservable, made it all the more valuable. Many years later, we learned to preserve and ‘cultivate’ meat. From the industrial revolution on it was available in large quantities. In the 20th century there was plenty: steak for the wealthy, chicken for the rest. A natural, valuable commodity playing a cultural role.

More than Mayo magazine (R)evolution: need for meat - www.morethanmayo.com/evolutie-vleesbehoefte --- Humans and meat. They are connected since the beginning of mankind, but at this time it’s a tense relationship. An exploration of nature and culture --- Image: Caveman hunting rabbit - www.foodtribute.comHunting – image source: foodtribute.com

Can’t get no satisfaction

The evolution went on. Prosperity florished, we began to ‘design’ our meat (a fish stick? A chicken nugget?), and marketers increased our appetite (we just can’t resist that crispy layer…). We became more and more accustomed to the availability of meat and eating it in large amounts. Meanwhile, we eat unconsciously. We eat for social reasons, not to let our bodies benefit from it. Not out of hunger, but for pleasure. And we keep eating it – more and more – and more often than we need.

Back to basics

By now we know that the growing meat consumption has implications for the way we produce meat, and also for the soil and atmosphere of the planet. But it turns out to be immensely difficult to change deeply ingrained cultural habits. The need for meat may be so basal that people – even if half of the amounds were quite enough – are too afraid to lose it all. In her documentary ‘Desire for meat’ Marijn Frank even suggests that we are addicted to meat. Or maybe it has to do with our – so very human-like – resistance to change. Anyway, if we want to treat meat like our ancestors again, we need a real revolution.
MEER DAN EEN MARKETINGSAUSJE

More than Mayo helpt ambitieuze merken aan een doordachte merk- en marcomstrategie en belevingsvolle campagnes voor succesvolle marktintroductie. 

You only have one chance to make a great first impression