Money Value of Time

Ben jij de tijd van jouw klanten waard?

Hoe ervaren jouw klanten of medewerkers jullie samenwerking? Voelen ze zich ontzorgd en geholpen? Vermaakt of verveeld? Verward en verloren? Vinden ze de tijd die ze met je doorbrengen goed besteed of verspild?

(English version below Dutch ↓)

In de belevingseconomie is tijd geld

Tijd is geld zeggen we. En in de belevingseconomie waarin we nu leven gaat dat wel heel letterlijk op. Het concept The Money Value of Time komt van Joe Pine en James Gilmore, auteurs van het boek The Experience Economy. Zij stellen dat geldwaarde van tijd de belangrijkste maatstaf is voor het creëren van een onvergetelijke ervaring.

Wat is de waarde van tijd?

Tijd is wat de belevingseconomie van de service-economie onderscheidt. Het is onze eindige valuta. Eenmaal gespendeerd, krijg je het nooit meer terug. We moeten voortdurend keuzes maken over hoe we onze tijd besteden. Achteraf bepalen we op basis van onze ervaring of we het onze tijd waard vonden. En of we onze tijd nogmaals zouden investeren.

Organiseer en ontwerp rondom tijd

Er doen zoveel mensen en organisaties een beroep op ieders tijd, dat we in de keuzes die we maken voor onze dienstverlening serieus rekening moeten houden met The Money Value of Time. Kijk enerzijds naar het bedrag dat iemand bereid is te betalen om met jou te kunnen werken en anderzijds naar wat het je kost als mensen juist niet met je willen werken.

Willen mensen hun tijd in jou investeren?

Vind jij gemakkelijk nieuwe medewerkers (mensen die hun tijd met je willen doorbrengen) of heb je juist veel uitstroom? Komen je klanten nog eens terug na een klacht of willen ze niets meer met je te maken hebben en verspreiden ze zelfs negatieve verhalen over je? Krijg je alleen maar herhaalaankopen of blijft het bij een eenmalige transactie?

Elke interactie is een moment waarop klanten of medewerkers beslissen of ze in je investeren of weglopen. Ervaren ze jullie contact als time well spent of als a waste of time? Ben jij hun tijd waard?

Money Value of Time

Are you worth your customers’ time?

How do your customers or employees experience interacting with you? Do they feel supported or relieved? Entertained or bored? Confused or lost? Do they consider the time they spend with you well spent or wasted?

In the experience economy, time is money

Time is money we say. And this saying has become reality in the experience economy in which we’re living right now. The concept The Money Value of Time comes from Joe Pine and James Gilmore, authors of the book The Experience Economy. They argue that this is the most important measure when creating an unforgettable experience.

What is the value of time?

Time is what differentiates the experience economy from the service economy. It is our confined currency. Once spent, you’ll never get it back. We constantly have to make choices about how we spend our time. Afterwards, based on our experience, we determine whether we believe it was worth our time. And if we would invest our time again.

Organize and design around time

There are so many people and organizations that want us to spend our time with them, that we need to seriously consider The Money Value of Time in the choices we make for our businesses. We need to have a close look at the amount of time that someone is willing to pay to work with you on the one hand, and at what it will cost you if people do not want to work with you on the other.

Do people want to invest their time in you?

Is it easy for you to find new employees (people who want to spend their time with you) or do you have a lot of outflow? Do your customers come back after a complaint or don’t they want anything more to do with you and even spread negative stories about you? Do you have returning customers or do you never see them again after a purchase?

Every interaction is a moment for customers or employees to decide whether to invest their time or walk away. Do they experience the interaction with you as time well spent or as a waste of time? Are you worth their time?

 
MEER DAN EEN MARKETINGSAUSJE

More than Mayo helpt ambitieuze merken aan een doordachte merk- en marcomstrategie en belevingsvolle campagnes voor succesvolle marktintroductie. 

You only have one chance to make a great first impression