Eating out: The Chromatic Dinner www.morethanmayo.com/chromatic-dinner | image: glasses, copyright: More than Mayo

Experience review: The Chromatic Dinner

Afgelopen weekend bezocht ik de foodexperience ‘The Chromatic Dinner’, onderdeel van de serie ‘Neo-Futurist Dinners’ bij Mediamatic. Een kleurrijk diner bestaande uit vijf gangen met bijbehorende geuren. Of, zoals de website het beschrijft: ‘een zintuigelijke kruisbestuiving waarbij niet alleen uw smaakpupillen, maar ook uw oren, ogen en vingertoppen in vijf kleuren gevoed worden’.

Kleuren en elementen

Ik werd getriggerd door de beschrijving op de website. Die ging niet alleen over kleuren, maar ook over associaties met elementen: ‘Regisseur Martin Butler en chef Alexander Gershberg gingen voor dit diner aan de slag met intuïtieve dwarsverbanden tussen de zintuigen. Denk aan het geluid van water, de geur van metaal, de smaak van vuur of de textuur van de aarde. Gebaseerd op verschillende associaties die de vijf Chinese elementen oproepen presenteren zij een diner waarin vijf kleuren elkaar in vijf gangen opvolgen.’ Kijk, dat wekt mijn nieuwsgierigheid ;-)

Eating out: The Chromatic Dinner www.morethanmayo.com/chromatic-dinner | image: No 1, copyright: More than MayoNo 1: green – copyright: More than Mayo

Kleuren en geuren

De kleuren waren er zeker. Elke gerecht had duidelijk één kleur en we kregen bij elke gang een gekleurde ‘bril’ om de kleurervaring te versterken. Ook leuk: het bedienend personeel droeg bij elke gang een ander shirt, in de kleur van het gerecht (wel jammer dat de pasvorm redelijk beroerd was…). Bij elke gang kreeg je ook een geursample op een kartonnen kaartje, die de smaak van het gerecht moest versterken of veranderen. En daarnaast een mooi menukaartje waarop de ingrediënten vermeld stonden. Helaas heb ik de associaties met de elementen niet kunnen ontdekken (mijn tafelgenoten vroegen zich ook al af waar die waren).

Eating out: The Chromatic Dinner www.morethanmayo.com/chromatic-dinner | image: No 2, copyright: More than MayoNo 2: red – copyright: More than Mayo

Ontbrekende details

Conclusie: het was een leuke ervaring, maar minder intens en bijzonder als ik verwacht had. En dat is natuurlijk altijd jammer, als de beleving achterblijft bij de verwachting. Maar de link met de elementen die vooraf zo sterk gelegd werd was er gewoon echt niet. En daarbij waren veel dingen gewoon net niet af: de slecht zittende kleding van de bediening, de aankleding van de tafels, stoelen en de ruimte en de gerechten waren mooi maar niet echt op smaak. Het fraaist vond ik de menukaartjes met de ‘brillen’ en de geursamples erin. Mijn handen jeuken om ook zo’n event organiseren en dan tot in de details helemaal uit te werken!

Experience review: The Chromatic Dinner

Last weekend I visited the foodexperience ‘The Chromatic Dinner’, part of the series ‘Neo-Futurist Dinners’ at Mediamatic. A colorful dinner consisting of five courses with accompanying scents. Or, as the website describes it: ‘a sensory crossover that nurtures your taste buds, ears, eyes and fingertips in five colors’.

Eating out: The Chromatic Dinner www.morethanmayo.com/chromatic-dinner | image: No 3, copyright: More than MayoNo 3: yellow – copyright: More than Mayo

Colors and elements

I was triggered by the description on the website. It was not only about colors, but also about associations with elements: ‘Director Martin Butler and chef Alexander Gershberg started working on this dinner with intuitive connections between the senses. Think of the sound of water, the smell of metal, the taste of fire or the texture of the earth. Based on different associations that evoke the five Chinese elements, they present a dinner in which five colors follow each other in five courses. ‘ Look, that arouses my curiosity ;-)

Eating out: The Chromatic Dinner www.morethanmayo.com/chromatic-dinner | image: No 4, copyright: More than MayoNo 4: white – copyright: More than Mayo

Colors and scents

The colors were certainly there. Each dish clearly had one color and we received colored ‘glasses’ with each course to enhance the color experience. Also nice: the wait staff wore a different shirt with each course, which had the color of the dish (it’s a real pity that the fit was pretty bad…). With each course you also received a fragrance sample on a cardboard card, which was intended to reinforce or change the taste of the dish. And witch each course came a pretty menu card with the ingredients of the dish listed. Unfortunately, I haven’t been able to discover the associations with the elements (my table companions also wondered where they were).

Eating out: The Chromatic Dinner www.morethanmayo.com/chromatic-dinner | image: No 5, copyright: More than MayoNo 5: black – copyright: More than Mayo

Missing details

Conclusion: it was a nice experience, but less intense and special as I expected. And it’s always regrettable, when the experience fails to meet the expectation. But the link with the elements that was put so strong in advance was simply not there. And in addition, many things just weren’t completely finished: the bad-fitting clothing of the staff, the decoration of the tables, chairs and the space and the dishes, which were beautiful but they lacked in flavour. I liked the menu cards though with the ‘glasses’ and the smell samples in it. I kinda want to create and organize such an event myself and then work all the details out!

BewarenBewarenBewarenBewaren

BewarenBewarenBewarenBewaren

BewarenBewaren
MEER DAN EEN MARKETINGSAUSJE

More than Mayo helpt ambitieuze merken aan een doordachte merk- en marcomstrategie en belevingsvolle campagnes voor succesvolle marktintroductie. 

You only have one chance to make a great first impression