5 Redenen om events in te zetten in je marketingstrategie - www.morethanmayo.com/5-redenen-events-marketingstrategie | image: Activation @ Event Street 2018 - source: www.flickfeeder.com

5 redenen om events in te zetten in je marketingstrategie

Marketeers en MarCommers, let’s face it: events zijn een super krachtig middel om je merkdoelstellingen te bereiken. Je brengt je merk en je doelgroep letterlijk met elkaar in contact en kunt ter plekke de beleving van je merk positief beïnvloeden. Nog niet overtuigd? Hier zijn 5 goede redenen om events in te zetten in je marketingstrategie.

(English version below Dutch ↓)

Effectieve touchpoints creëren

Tegenwoordig gaat het niet meer alleen om aandacht, het gaat om ‘touchpoints’: contactmomenten met je doelgroep. Elke interactie die een (potentiële) klant met je heeft, bepaalt hoe zijn houding is ten opzichte van je merk. Hoe intensiever die interactie, hoe meer je binnen komt en onthouden wordt. Met live communicatie creëer je een super interactieve – en dus potentieel zeer effectieve – touchpoint.

5 Redenen om events in te zetten in je marketingstrategie - www.morethanmayo.com/5-redenen-events-marketingstrategie | image: Talk @ Experience Conference 2018 - source: www.flickfeeder.comTalk @ Experience Conference 2018 – source: www.flickfeeder.com

Doelstellingen zijn essentieel

Hoe zorg je dat een event een effectief middel wordt? Door het strategisch in te zetten. Het gaat er niet om dat je een ‘gezellig samenzijn’ organiseert. Nee, je stelt vooraf duidelijke en meetbare doelstellingen. Bijvoorbeeld doelstellingen op gebied van het verdiepen en behouden van bestaande relaties. Het beïnvloeden van kennis, houding en gedrag van potentiële klanten. Of het creëren van merkassociaties en positionering van het merk.

5 redenen om events strategisch in te zetten

 1. Events zijn drempelverlagend
  Tijdens je event heeft een potentiële klant alle gelegenheid om het merk te leren kennen, of het product of de dienst uit te proberen. Dat verlaagt de drempel om te kopen of samen te gaan werken met het merk.
 2. Events verslaan traditionele media
  Uit onderzoek blijkt dat consumenten een product of dienst beter begrijpen na een event. Een event zorgt voor bijna 90% productbegrip, waar TV en radio commercials, printadvertenties en online advertenties niet verder komen dan 5%.
 3. Events laden je merk positief en zorgen voor loyaliteit
  In de regel heeft zeker driekwart van de bezoekers na afloop een positievere merkperceptie en door de beleving waardoor deze is ontstaan, blijft deze ook langer hangen. De kans dat deze bezoekers ook klant worden is aanzienlijk groter.
 4. Events komen binnen en worden onthouden
  Diverse onderzoeken tonen aan dat aantrekkelijkheid, interesse en loyaliteit toenemen naar mate meer zintuigen geprikkeld worden. Events zijn het marketing middel waarbij alle zintuigen geprikkeld kunnen worden.
 5. Events bieden nieuwe content voor meer bereik
  Iedere activatie en ieder evenement vertelt jouw verhaal live. Leg deze bijzondere interactie vast en laat méér mensen zien, horen en lezen waar je voor staat. Vang dat gevoel en die beleving en deel jouw content op grote schaal.

5 Redenen om events in te zetten in je marketingstrategie - www.morethanmayo.com/5-redenen-events-marketingstrategie | image: Booth @ Event Street 2018 - source: www.flickfeeder.comActivation @ Event Street 2018 – source: www.flickfeeder.com

5 reasons to incorporate events in your marketing strategy

Marketers let’s face it: events are super powerful means to achieve your branding goals. You literally bring your brand and your target group together and positively influence the brand experience on the spot. Still not convinced? Here are 5 good reasons to incorporate events in your marketing strategy.

Create effective touchpoints

Marketing and branding is not just about attention, it’s about ‘touchpoints’: moments in which you are in contact with your target group. Every interaction with a (potential) customer determines his attitude toward your brand. The more intense the interaction, the more it will ‘stick’ and be remembered. With this form of live communication you create a super interactive – and therefore potentially very effective – touchpoint.

5 Redenen om events in te zetten in je marketingstrategie - www.morethanmayo.com/5-redenen-events-marketingstrategie | image: Lunch @ Experience Conference 2018 - source: www.flickfeeder.comLunch @ Experience Conference 2018 – source: www.flickfeeder.com

Goals are essential

How do you ensure that an event becomes an effective marketingtool? By strategically deploying it. Don’t organize a ‘social gathering’. Instead, set clear and measurable objectives in advance and strive for them. For example, objectives for deepening and retaining existing relationships. Influencing knowledge, attitude and behavior of potential customers. Or goals on creating brand associations and the positioning of the brand.

5 reasons to use events strategically

 1. Events are low-threshold
  During your event, a potential customer has every opportunity to get to know the brand, or to try out the product or service. This lowers the threshold for buying or working together with the brand.
 2. Events beat traditional media
  Research shows that consumers better understand a product or service after an event. An event provides nearly 90% product comprehension, where TV and radio commercials, print ads and online advertisements only go as far as 5%.
 3. Events positively influence your branding and loyalty
  As a rule, at least three-quarters of the visitors have a more positive brand perception afterwards, and because of the experience that caused them, it also lingers longer. The chance that these visitors also become customers is considerably greater.
 4. Events are experiences that will be remembered
  Various studies show that attractiveness, interest and loyalty increase when more senses are being stimulated. Events are the marketing means whereby all senses can be stimulated.
 5. Events offer new content for more reach
  Every activation and every event tells your story live. Record this special interaction and show it to more people. Let them see, hear and read what you stand for. Grasp the feeling of the experience and share your content on a large scale.

5 Redenen om events in te zetten in je marketingstrategie - www.morethanmayo.com/5-redenen-events-marketingstrategie | image: Drinks @ Event Street 2018 - source: www.flickfeeder.comDrinks @ Event Street 2018 – source: www.flickfeeder.com
MEER DAN EEN MARKETINGSAUSJE

More than Mayo helpt ambitieuze merken aan een doordachte merk- en marcomstrategie en belevingsvolle campagnes voor succesvolle marktintroductie. 

You only have one chance to make a great first impression