Feed your mind: Download delicious desserts - the rise of 3D foodprinting - www.morethanmayo.com/3d-foodprinting | image: nendo's 3D printed chocolates, source: designindaba.com

Download delicious desserts – the rise of 3D foodprinting

Nu in het nieuws: “Callebaut and byFlow develop a 3D chocolate printer to produce ‘the chocolate experience of tomorrow'”* Er wordt al een hele tijd geëxperimenteerd met 3D foodprinting. Nu pakt een wereldspeler op de foodmarkt dit op. Dat is interessant. Waarom zouden we eigenlijk eten gaan printen? 

(English version below Dutch ↓)

3D foodprinting ontwikkelingen

Misschien ben jij niet zo into al die technologische nieuwigheid en is het feit dat er voedsel uit een printer kan komen al behoorlijk verrassend voor je. Lees dan vooral verder en bekijk de video onderaan dit artikel; you’re about to be blown away ;-) Bij mensen zoals ik, die deze ontwikkeling al een tijdje volgen, is het printen van chocolade niet nieuw. Wel nieuw is de grootste chocoladeproducent ter wereld nu vol inzet op 3D foodprinting met chocolade. Ze werken in het ontwikkelen van hun naar eigen zeggen revolutionaire 3D chocolade printer samen met byFlow. Een innovatief Nederlands bedrijf dat ook de eerste draagbare 3D printer ontwikkelde. En: dat het eerste 3D print restaurant van eten voorzag (zie video onderaan).

Feed your mind: Download delicious desserts - the rise of 3D foodprinting - www.morethanmayo.com/3d-foodprinting | image: TNO 3D chocolate globes by Marijn Roovers, copyright: Marijn Roovers, source: 3digitalcooks.comTNO 3D chocolate globes by Marijn Roovers – copyright: Marijn Roovers, image source: 3digitalcooks.com

Waarom chocolade printen?

Ik ben altijd erg geïnteresseerd in nieuwe mogelijkheden en hoe mensen hiermee omgaan, vandaar dat ik de ontwikkelingen op gebied van 3D foodprinting goed in de gaten houd. Maar in dit geval kun je ook een stap terug zetten en je afvragen: waarom? In het geval van chocolade is dat misschien omdat je nauwkeurigere vormen kunt maken dan met gieten, maar het duurt nu nog zo lang om één chocolaatje te printen dat het nog totaal ongeschikt is voor massaproductie. Callebaut vindt met name de personalizering interessant; je kunt – in een winkel of restaurant – iedereen voorzien van zijn eigen persoonlijke bonbon. Uiteraard is de bedoeling dat het proces uiteindelijk slechts een minuutje duurt. Hoe grappig een persoonlijk chocolaatje ook is, het kan niet zo zijn dat het printen van chocolade tientallen jaren van onderzoek naar en ontwikkeling van 3D printers rechtvaardigt.

Toekomstperspectief: gepersonaliseerde maaltijden?

Ik denk dat de chocoladeprinter van Callebaut een van de vele stappen richting de toekomst is. Om uiteindelijk printers te maken die met een diversiteit aan materialen kunnen werken (deze printer moet het temporeren van chocolade aankunnen, andere voedingsmiddelen brengen weer andere uitdagingen mee), die dus óók natuurlijke materialen (zoals groenten en fruit, niet alleen ‘snoep’, deeg of beslag) aankan en een echte gepersonaliseerde maaltijd kunnen maken. Een die niet alleen pasta in een door ons gewenst vormpje maakt, maar een complete maaltijd die de voedingsstoffen bevat die wij persoonlijk nodig hebben. Voordat dat mogelijk is, is er nog heel veel onderzoek nodig. Is er een manier te bedenken om eten in een printer te krijgen, zonder het eerst zelf (voor) te bereiden? Kan een printer meerdere voedingsmiddelen tegelijk aan? Hoe weet een printer onze voedingsbehoefte?

Volgende maand denken we hier nog even op door!

Feed your mind: Download delicious desserts - the rise of 3D foodprinting - www.morethanmayo.com/3d-foodprinting | image: 3D printed chocolate desserts, source: 3dprint.com3D printed chocolate desserts by Callebaut & byFlow – image source: 3dprint.com

Download delicious desserts – the rise of 3D foodprinting

Recent headline: “Callebaut and byFlow develop a 3D chocolate printer to produce ‘the chocolate experience of tomorrow'”* For a long time now researchers are experimenting with 3D foodprinting. Now a global player in the food market joins in. That is interesting. Why would we print food anyway?

3D foodprinting developments

Maybe you are not really into technological innovations and maybe food from a printer is already quite surprising for you. Please read on and check the video below; you’re about to be blown away ;-) For people like me who already follow this development for a while, printing chocolate is not new. What ís new is that the largest chocolate manufacturer in the world bets on 3D foodprinting with chocolate and joins in. They’re developing a – in their own words – revolutionary 3D chocolate printer together with byFlow;  an innovative Dutch company that also developed the first portable 3D printer. ByFlow is also the company that provide the food for the first 3D print restaurant (see video below). 

Feed your mind: Download delicious desserts - the rise of 3D foodprinting - www.morethanmayo.com/3d-foodprinting | image: nendo's 3D printed chocolates, source: designindaba.comNendo’s 3D printed chocolates – image source: designindaba.com (same for blogheader) 

Why print chocolate?

I’m always very interested in new possibilities and how people respond to those, so I keep an eye on the developments in the field of 3D foodprinting. But in this case you can also take a step back and ask yourself: why? With chocolate it’s perhaps because you can make more precise forms than with casting, but it also takes so long to print one chocolate that it’s would be totally unsuitable for mass production. Callebaut particularly focuses on personalization: in a shop or restaurant everyone could get his or her own personal chocolate. Of course, the intention is that the process ultimately takes only a minute or so. But despite the originality of a personal chocolate, this can’t be the thing that justifies decades of research and development for 3D printers.

Future prospects: personalized meals?

I think the Callebaut chocolate printer is one of many steps towards the future. To ultimately create printers that can work with a variety of materials (this printer needs to to cool the chocolate down to a certain temperature to be able to mold it, other foods bring new challenges), that can also handle natural materials (like fruits and vegetables, not just ‘candy’, dough or batter) and that can make the ultimate personalized meal. A printer that not only makes pasta in the shape we desire, but a complete meal that contains the nutrients we need individually. Before this is possible, a lot of research still needs to be done. Is there a way to get food into a printer without preparing it ourselves first? Can a printer print multiple foods at once? How will a printer be able to know our nutritional needs?

Next month, more on this topic!

*I’m referring to this, this and this article, all from December 2016. 
MEER DAN EEN MARKETINGSAUSJE

More than Mayo helpt ambitieuze merken aan een doordachte merk- en marcomstrategie en belevingsvolle campagnes voor succesvolle marktintroductie. 

You only have one chance to make a great first impression