3 Vragen over experience marketing - www.morethanmayo.com/3-vragen-experience-marketing | Image: Bubble bath, source: instagram.com/sticktothebrand

3 Vragen over experience marketing

Mooie term hè, experience marketing? Vind ik ook :-) Maar wat is het nou precies? En wanneer en waarom zet je het in? In dit artikel krijg je antwoord op de drie meest gestelde vragen over experience marketing. En je krijgt er nog een bonusvraag én -antwoord bij. You’re welcome.

Wat is experience marketing?

Experience marketing – ook wel experiential marketing genoemd – is het bewerken van de markt op een interactieve manier zodat de doelgroep je merk, product, dienst of visie echt erváárt en er een emotionele relatie tot stand komt.

En nu in gewone mensentaal: je organiseert een ‘live-ervaring’ (en dat kan vele vormen aannemen – van een productlancering tot een klantendag, van een workshop tot een winkelactivatie en alles daar tussenin) en je bouwt daar een campagne omheen. En prikkelt daarmee zoveel mogelijk zintuigen van je doelgroep.

Je brengt je merk letterlijk dicht bij je doelgroep. En gaat ze laten zien, horen, voelen, ruiken én proeven als het even kan, wie je bent en wat je in huis hebt. Want als je mensen betrekt bij wat je doet, begrijpen ze je beter. Als mensen je écht leren kennen, kunnen ze van je gaan houden.

3 Vragen over experience marketing - www.morethanmayo.com/3-vragen-experience-marketing | Image: Ziggo relax, source: instagram.com/brandnewliveZiggo relax lounge – image source: instagram.com

 

Waarom experience marketing?

Omdat we in het ‘tijdperk van beleving’ leven. Je kunt je niet meer onderscheiden op product-, prijs- of serviceniveau. En alleen een marketingsausje over je merk heen gooien en gewoon een claim maken – zoals in de early days of marketing – werkt ook niet meer. Mensen willen zich identificeren met een merk.

Daarnaast is deze tijd een reactie op de digitalisering van onze wereld. We doen zoveel online en individueel dat mensen behoefte hebben aan fysieke prikkels en ervaringen die niet alleen achter een scherm plaatsvinden. Ervaringen die we kunnen delen met anderen mensen.

Merken kunnen zich onderscheiden door een prettige en bijzondere ervaring te bieden, zowel offline als online. Hierdoor komt het merk tot leven en stijgt de klantloyaliteit. Klanten worden ambassadeurs die je verhaal delen, je bereik wordt groter en sales gaan omhoog.

Wanneer experience marketing?

Nou nú dus, waar wacht je nog op? ;-) Nee, de vraag is ‘Met welk doel of in welke situatie zet ik experience marketing in?’ En: ‘Is het voor elk merk of product geschikt?’ Tja, moeilijk om daar een generiek antwoord op te geven.

Een algemeen doel zal over het algemeen altijd zijn meer merkbeleving en meer klantloyaliteit. Branding dus. Maar daarnaast kun je met experience marketing ook communicatie- en salesdoelstellingen realiseren. Kennis, houding en gedrag dus.

Het zal voor sommige merken, producten en diensten makkelijker zijn om een passend, zintuigenprikkelend event te bedenken dan voor andere. Maar heej, ik heb ook al ‘bits, bytes en hAPPjes’ geserveerd op een app-lancering. Dus daag me maar uit ;-)

3 Vragen over experience marketing - www.morethanmayo.com/3-vragen-experience-marketing | Image: Innocent, source: instagram.com/sticktothebrandInnocent @ Share a perfect day – image source: instagram.com

 

Bonusvraag: waarop moet je letten bij experience marketing?

Komt ‘ie:

  • ga altijd uit van je marketing-, branding- of communicatiedoelen
  • zorg dat je een goed verhaal te vertellen hebt (van een drol maak je geen chocolaatje, zeg maar)
  • ken je doelgroep en ken ‘m goed; des te beter weet je mensen écht te raken
  • probeer zoveel mogelijk zintuigen te stimuleren en zorg voor interactie
  • ben authentiek en consistent in alles wat je doet

…en grijp de mogelijkheid om je doelgroep te verrassen en verwonderen!

Stars

Is jouw merk klaar voor experience marketing?

LET’S TALK!

3 Questions about experience marketing

What a beautiful name eh, experience marketing? Yeah, I like it as wel :-) But what is it exactly? And when and why do you put it to use? In this article you will get the answers to the three most frequently asked questions about experience marketing. And we’ll threw in a bonus question as well. You’re welcome.

3 Vragen over experience marketing - www.morethanmayo.com/3-vragen-experience-marketing | Image: Bloody mary, source: instagram.com/sticktothebrandKetelOne bloody mary – image source: instagram.com

 

What is experience marketing?

Experience marketing – also known as experiential marketing – is marketing the interactive way, so that the target group really experiences your brand, product, service or vision and an emotional relationship is being established.

In simpler words: you organize an event (with can take many forms – from a product launch to a customer relations day, from a workshop to an instore activation and everything in between) and you build a campaign around it. And you stimulate as many senses of your target group as possible.

You literally bring your brand close to your target group. And let people see, hear, feel, smell and taste if possible, who you are and what you have to offer. Because if you involve people in what you do, they’ll understand you better. And when people really get to know you, they might even going to love you.

Why experience marketing?

Because we live in the ‘age of experience’. You can no longer distinguish yourself at a product, price or service level. And dipping your brand in a marketing sauce (a.k.a. just claiming something, like traditional marketing did) doesn’t make a difference either anymore. People want to identify themselves with a brand.

In addition, this time of age is a response to the digitalization of our world. We do so much online and individually that people have a need for physical stimuli and experiences that don’t only take place behind a screen. Experiences which we can share with other people.

Brands can distinguish themselves by offering a pleasant and memorable experience, both offline and online. This brings the brand to life and increases customer loyalty. Customers become ambassadors who share your story. Your reach grows bigger and sales go up.

3 Vragen over experience marketing - www.morethanmayo.com/3-vragen-experience-marketing | Image: Samsung VR, source: instagram.com/brandnewliveSamsung VR sailing – image source: instagram.com

 

When experience marketing?

Well right now of course, what are you waiting for? ;-) No, the question is of course: ‘With what purpose or in what situation do I use experience marketing?’ And: ‘Is it suitable for every brand or product?’ Well, it’s quite hard to give a generic answer to those questions.

A general goal will almost always be an intenser brand experience and increased customer loyalty. So branding targets basically. But you can also realize other communication and sales objectives with experience marketing. Like knowledge, attitude and behavior towards the brand or product.

Of course for some brands, products and services it’s easier to come up with a fitting, sensory stimulating event than for others. But hey, I’ve already served ‘bits and bytes’ at an app launch. So go ahead, challenge me ;-)

Bonus question: what’s important when doing experience marketing?

Here it comes:

  • always start with and keep your marketing, branding or communication goals in mind
  • make sure you have a good story to tell (you can’t turn poo into chocolate, you know…)
  • know your target audience and know it well; only then you can really make an impact
  • try to stimulate as many senses as possible and make things interactive and involving
  • be authentic and consistent in everything you do

… and just grab the opportunity to surprise your target group with an original and fun event!

Stars

Is your brand ready for experience marketing?

LET’S TALK!

 

3 Vragen over experience marketing - www.morethanmayo.com/3-vragen-experience-marketing | Image: Bubble bath, source: instagram.com/sticktothebrandBrand new live bubble bath – image source: instagram.com

 
MEER DAN EEN MARKETINGSAUSJE

More than Mayo helpt ambitieuze merken aan een doordachte merk- en marcomstrategie en belevingsvolle campagnes voor succesvolle marktintroductie. 

You only have one chance to make a great first impression